Off-label godkendelse og vejledning i brug af Biscaya OD 240 til bekæmpelse af glimmerbøsser i korsblomstrede frøafgrøder

Off-label godkendelse.

Off-labelmidler Markfrø Landscentret
Planteproduktion

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Biscaya OD 240 til bekæmpelse af glimmerbøsser i korsblomstrede frøafgrøder

Skadedyrsmiddel
"Må kun anvendes til skadedyrsbekæmpelse i korsblomstrede frøafgrøder"

Advarsel
"Se Biscaya OD 240 etiketten". "Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb m.v.) ".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Biscaya OD 240 til bekæmpelse af glimmerbøsser i korsblomstrede frøafgrøder
Skadevoldere
Biscaya OD 240 har effekt mod glimmerbøsser og skulpesnudebiller.

Sprøjtetidspunkt
Biscaya OD 240 udsprøjtes i knopstadiet ved angreb af glimmerbøsser over skadetærsklen.

Se vejledningen for raps.

Dosis
Der anvendes 0,3 l Biscaya OD 240 pr. ha.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Danmarks JordbrugsForskning kan anbefale off-label godkendelse af Biscaya OD 240 til bekæmpelse af glimmerbøsser i korsblomstrede afgrøder. Der er ingen undersøgelser vedrørende afgrødetolerancen, og da korsblomstrede frøafgrøder omfatter mange arter, bør man prøvebehandle et mindre areal inden større arealer behandles.

Bemærkninger fra Bayer
Bayer har været forelagt ansøgningen og har ingen indvendinger mod godkendelsen af Biscaya OD 240 som ovenfor anført. Der tages forbehold for, at Bayer intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Marts 2007


Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

 

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003