Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger

Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni 2018.

Den 14. juni 2018 blev der afholdt en afsluttende konference i GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering. I projektet er der gennem tre år foretaget et stort antal målinger i tre oplande. Der er både målt N-min i jorden om efteråret og kvælstoftransport i dræn og vandløb. Foruden de mange måleresultater blev der på konferencen også præsenteret forslag til, hvordan målinger kan indgå i en fremtidig emissionsbaseret kvælstofregulering.

Lokale målinger som grundlag for regulering og målrettet kvælstofindsats
Forudsætninger for emissionsbaseret regulering og anvendelse af målinger
Søren Kolind Hvid, SEGES
 Se præsentation i pdf
Kvælstof i rodzonen
Konceptet for måling af N-min i jorden
Christen D. Børgesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Estimering af nitratudvaskning fra rodzonen ud fra målt N-min i jorden
Christen D. Børgesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Måleresultater fra Kvadratnet for Nitratundersøgelser, sammenligningstal og udvaskning beregnet for drænoplande
Camilla Lemming, SEGES
 Se præsentation i pdf
Kvælstof i drænvand
Konceptet for opgørelse af kvælstofudledning til vandløbskant ud fra målinger i dræn
Bo Vangsø Iversen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Kvælstofudledning til vandløbskant
Bo Vangsø Iversen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Kvælstof i vandløb
Målinger af kvælstofemission i vandløb
Brian Kronvang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Med hvilken nøjagtighed kan kvælstofemissionen bestemmes i vandløb med forskellige målestrategier? – Erfaringer fra målinger i pilotoplande
Sofie W. van´t Veen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Kan vi udnytte vandløbsmålinger til beregning af kvælstofemissionen fra landbrugsarealer i oplande?
Brian Kronvang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Afprøvning af konceptet for måling af kvælstofemission i vandløb, herunder omkostninger
Sofie W. van´t Veen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Sorbisense målinger i dræn og vandløb
Hubert de Jonge, Eurofins Miljø A/S
Se præsentation i pdf
Kvælstof fra mark til fjord
Vand- og kvælstoftransport i Fillerup oplandet – lokale målinger og modellering
Anker Lajer Højberg og Ida Marie V. Christiansen, GEUS
 Se præsentation i pdf
Kvælstof fra mark til fjord i tre pilotoplande - potentiale for målrettet kvælstofindsats
Gitte Blicher-Mathiesen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Fremtidig anvendelse af lokale målinger
Søren Kolind Hvid, SEGES
Se præsentation i pdf
Introduktion til indvielse af minivådområde med matrice på Gyldenholm Gods
Løsningsmodeller for reduktion af nitrat i drænvand
Seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf