Svinehåndbog - nyttig viden om økologisk svineproduktion

Her er samlet faglitteratur målrettet økologisk svineproduktion, men størstedelen af stoffet er også relevant for konventionelle frilandsproducenter.

Der er tale om en database med samling af eksisterende viden skrevet af forskellige forfattere gennem de sidste ca. 10 år. Derfor er sprog og layout forskellig fra dokument til dokument.

Artiklerne opdateres løbende og nye artikler markeres med NY

Hensigten er, at give læseren et godt overblik over den specielle produktionsgren og de spørgsmål, der opstår i forbindelse med etableringen og drift af den. 

Videndatabasen vil løbende blive udbygget og ajourført – i det omfang, der fremover kan skaffes ressourcer til det. Afsnittet om regler har i den forbindelse højeste prioritet, men i tilfælde af detaljerede spørgsmål, henvises altid til pågældende myndighed.

Spørgsmål og kommentarer er altid velkomne til Tove Serup, M 2124 2611, E tos@vfl.dk.

Der rettes hermed en tak til alle involverede som har bidraget med viden fra deres daglige virke. Arbejdet er gennemført med støtte fra Videncenter for Svineproduktion.

Indholdsfortegnelse

(Klik på emnet for yderligere information)  

1 Introduktion
   
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Kom godt i gang
Ofte stillede spørgsmål før omlægning
Sådan omlægges til økologisk svineproduktion  
Skematisk oversigt over omlægning (Drejebog fra Friland)
Egne forberedelser
Barrierer 
Omlægning til økologisk svineproduktion i 20014/15 
   
3
3.1
3.2
a.
b.
c.
d.
e. 
3.3
Økologiske regler
EU-regler
Sammendrag af EU regler fra Vejledning 2018
Overgangsordning for svinestalde 
Krav om adgang til temperaturregulering 
Brug af foderafgrøder fra første omlægningsår 
Kontrol i økologiske bedrifter
Indkøb af dyr til økologiske bedrifter 
Brancheregler  
   
4
4.1
Adfærd
Tryneringnings betydning for udegående poltes adfærd og velfærd
   
5
5.1
5.2
5.3.
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Arealkrav og miljø
Byggeblad for udendørs sohold 
Areal til folde (incl. program til beregning)    Regneark
Etablering af græs i folde
Afstandskrav til skel og nabobeboelse NY
Hegn og foldsystemer
Retningslinjer for miljø
Artikel "Projekt der kaster lys på..." 
Ammoniakfordampning fra stalde
Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal

   

6
6.1
a.
b.
c.
d.

6.2
a.
b.
c.

6.3
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Stalde, folde og hytter
Søer 
Løbeafdeling 
Brug af KS på friland
Strøelsesmaterialer i farehytter
Farefolde med beplantning


Smågrise 
Overvejelser før etablering af smågrise-/ slagtesvinestald 
Eksempel på nytænkning af staldindretning
Robuste pattegrise

Slagtesvin 
staldkatalog
Indretning og funktion af stalde til økologisk slagtesvineproduktion
Opstaldning af økologiske slagtesvin af forskellig størrelse
Indretning og funktion af leje-, aktivitets- og gødeareal samt udeareal i stier til slagtesvineproduktion
Udeareal med kombineret fast gulv og spaltegulv til slagtesvin
Udendørs smågrise og slagtesvin
Udvikling og afprøvning af alternative stald- og produktionsformer
Trækfrit leje i smågrise-/slagtesvinestalde med inde- og udeareal
Funktion af stier med udeareal til ungsvin og slagtesvin
Økologiske slagtesvin i mobile folde på roer

   
7
a.
b
c.
d.
e.
f.
g.
h.

7.1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

7.2
a.
b.
c.
d.   
e. 
f.     

7.3   

Foder 
Fodring af de enkelte dyregrupper
Cikorie til smågrise
100 pct. økologisk foder til smågrise 
Agaricus og rød solhat til smågrise 
En god fornemmelse i økosvinemaven 
Hangrise fodret med 15 % cikorie
0, 80 og 100 pct. økologisk foder til slagtesvin  
Diarré hos ung- og slagtesvin i økologiske og frilandsbesætninger

Specielt om proteinforsyning
Aminosyreforsyning ved 100 % økologisk fodring
Råvarekatalog om proteinfodermidler (2004)
Amaranth
Biproduktet DDGS
Det spændende ved hamp er proteinet
Hestebønner til grise – danske og udenlandske undersøgelser
Anvendelse af Lupin Prima som proteinkilde til økologiske slagtesvin
Sesamfrø
Quinoa
Økonomisk værdi af bælgsæd 

Grovfoder 
Proteinafgrøder og grovfoder til fjerkræ og svin
Økologisk grovfoder
Artikler fra projekt om nye typer grovfoder til drægtige økosøer 
Grovfodertype og forekomst af salmonella hos slagtesvin
Video: Grovfoder til slagtesvin leveret til FRILAND
Grovfoder til slagtesvin

Vitaminer

   
8 
8.1
Vand 
Vandtemperatur og –forbrug i farefolde på friland
   
9 
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Avl 
Racer til brug i økologisk produktion
Avlsmål 
Udskiftningsstrategi 
Udenlandske racer 
Robuste racer til økologisk svineproduktion - på jagt i Sverige 
England viser robuste racer til økologisk svineproduktion 
Rapport - Robuste racer til økologisk sohold  
Endnu ikke klar til øko-avlsprogram 
   
10
10.1
10.2
10.3
10.3a
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
Sundhed og sygdom 
Behandling af økologiske svin
Opbevaring af medicin på bedriften 
Sundhedsrådgivningsaftaler
Reduceret pattegrisedødelighed – incl. manual 
Forgiftninger
Tager kampen op mod indvoldsormes æg
Svampetoksiner  
Indvoldsorm og fluer
Fravænningsdiarré
   
11
11.1
11.2 11.3

11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 
Produktionsstyring
Reproduktion 
Drægtige søer 
Soen og pattegrisene    Faremarksmanual med 14 tilhørende faktaark 
Fravænning 
Holddrift 
Kvalitetssikring i management fodring/levering/velfærd 
Artikel "Det nytter og rykker...." 
Råd der virker – fra rådgivningen 
   
12
12.1 12.2 12.3 12.4
12.5 
   


12.6
12.7
Økonomi 
Budgetkalkuler  
Farmtal 
Grundlag for beregnet notering for økologiske smågrise
Aktuel notering fra Friland A/S 
Eksempler på produktionsresultater kalenderåret 2010  kalenderåret 2011  kalenderåret 2012  kalenderåret 2013  Kalenderåret 2014 
Kalenderåret 2015  Kalenderåret 2016 Kalenderåret 2017 Kalenderåret 2018  NY
Hjemmeblanding af økologisk foder 
Overvejelser og økonomi vedr. hjemmeblanding af foder 
   
13
13.1
Projekter 
Oversigt - Igangværende og afsluttede projekter
december 2010 , januar 2014, april 2015 og december 2016
   
14
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Andet
Dyrevelfærd 
Faktaark om dyrevelfærd i mindre svinebesætninger 
Aminosyrekonference 
Faglig Temadag den 20.november 2012 
Faglig temadag den 21. november 2013  
Faglig temadag den 26. november 2014 
Faglig temadag den 18. november 2015
Test din viden om produktion af økologiske grise  
Sådan passer du din kælegris