Vejledning for Fighter 480 til bekæmpelse af ukrudt i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd

Off-label godkendelse.

Off-labelmidler Landbrugsafgrøder Landscentret, Planteavl

Vejledning for Fighter 480 til bekæmpelse af ukrudt i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes ukrudtsbekæmpelse i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd"

Advarsel
"Se Fighter 480 etiketten".
"Fighter 480 kan skade planter i vand, derfor skal man overholde afstandskravet til vandmiljø på 10 m".

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Sprøjtetidspunkt og teknik
Behandlingen udføres, når udlægget er i god vækst i maj, og ukrudtet har 0-2 løvblade. Anvend 150-200 liter vand pr. ha.

Dosis
Der anvendes 1,0 l Fighter 480 + 0,5 l olie pr. ha, eller en tankblanding af 1 l Fighter 480 + 1 l Stomp pr. ha.

Der sprøjtes under gode temperaturforhold, evt. på bekostning af at udsætte sprøjtningen nogle få dage.

Sprøjtefrist
Må ikke anvendes senere end 6 uger før indhøstning eller afgræsning.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Danmarks JordbrugsForskning kan anbefale off-label anvendelse af Fighter 480 til bekæmpelse af ukrudt i kløvergræs efter ovenstående brugsanvisning.

Bemærkninger fra BASF A/S
BASF A/S har været forelagt ansøgningen og kan anbefale Fighter 480 off-label godkendt som ovenfor anført. Der tages forbehold for, at BASF intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.


OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med .

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003