Økonomi og ledelse

Skatten stiger fra årsskiftet, når bolig lejes ud til børn m.m.

Et nyt lovudkast indeholder indgreb mod forældrekøb i virksomhedsordningen. Læs hvad det betyder, hvis du har investeret i bolig til dit barn.

Det er blevet stadig mere almindeligt, at forældre vælger at investere i et hus, en ejerlejlighed eller en andelsbolig til barnet. Dette kaldes populært forældrekøb. 

Samtidig har forældrene anvendt virksomhedsordningen, hvorved renterne har kunnet fradrages med op til marginalt ca. 56 %. Renter udenfor virksomhedsordningen har kun en fradragsværdi på ca. 33 %. Regeringen lægger nu op til, at denne fordel ift. renterne forsvinder.  

Et nyt lovudkast indeholder nemlig et indgreb mod forældrekøb i virksomhedsordningen.

Indgreb mod forældrekøb ikke så hårdt som frygtet

Indgrebet går ud på, at forældre m.m. ikke længere skal kunne fradrage renter på deres forældrekøbsbolig i deres personlige indkomst (som indkomsten fra udlejning i virksomhedsordningen er den del af). Derimod skal renterne fremover kun kunne fradrages i forældrenes kapitalindkomst, hvilket ikke giver samme beløbsmæssige skattefordel. De nye regler skal ifølge regeringen gælde fra og med 1. januar 2021. 

Indgrebet var forventet, idet det er en del af finanslovsaftalen for 2020. Overordnet set er det et indgreb, der målrettet går efter rentefradraget, og således ikke som frygtet har en række følgeskader. Forældrekøbsejendomme mv. kan fx stadig være i virksomhedsordningen og skal således ikke hæves ud. 

Hvem bliver ramt

De nye regler skal ramme, når udlejning sker til nærtstående. Det vil sige udlejers eller ægtefællens forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller. Omvendte forældrekøb, hvor børn stiller bolig til rådighed for forældre, er således også omfattet. Ligeledes rammes landbrug, hvor stuehuset er stillet til rådighed for familien.

Er det kun en del af ejendommen, der er stillet til rådighed for nærtstående, er det kun en forholdsmæssig del, beregningen skal ske på grundlag af. Og det gælder kun boligen.

Hvordan

Fradragsværdien på renteudgifterne sættes på skematisk vis ned fra op til ca. 56 % til ca. 33 %. Det gøres ved, at der indføres en rentekorrektion på en andel af gælden. (Den del, der forholdsmæssigt vedrører ejendommen, der er stillet til rådighed som bolig for familien). Rentekorrektionsbeløbet skal dog højst kunne udgøre en andel af virksomhedens nettorenteudgifter. Denne rentekorrektion tillægges den personlige indkomst (hvilket kan føre til topskat) og fragår i kapitalindkomsten. 

Desuden vil en skematisk opgjort friværdi udgå af kapitalafkastgrundlaget. Beregningen er således ikke helt enkel. For en lejlighed købt for 3.000.000 kr. og hvor den gennemsnitlige gældsprocent i VSO er 50%, kan det f.eks. komme til at betyde en merskat på ca. 7.000 kr. årligt.

Indgreb mod forældrekøb i virksomhedsordningen endnu Ikke vedtaget

Som nævnt er der tale om et udkast. Ovenstående er således en beskrivelse af det forslag, som Skattemi-nisteriet har lagt frem. Der kan ske ændringer inden det evt. vedtages. Det må forventes, at der er flertal for indgrebet.

Vil du vide mere?