Kvæg

Ludbehandling af korn - velegnet til fodring, men ikke til konservering

Ludbehandling af korn er en velegnet metode til at reducere omsætningen af stivelse i vommen og øge passagen til tyndtarmen sammenlignet med valsning.

Ludbehandling af hvede og rug er derimod ikke en metode, der egner sig til langtidskonservering af korn, som ikke i sig selv er lagerfast. Lagerfast korn kan forbehandles med lud under tilsætning af meget lille vandmængde. Herigennem bibeholdes lagerfastheden i op til 2 måneder, men korn, der ikke er lagerfast, bør ikke søges konserveret ved ludbehandling.

Det frarådes at søge at anvende ludbehandling som metode til dæmpning af fordærvelsesprocesser i korn, da der er observeret talrige partier, hvor ludet korn er fordærvet inden for 7 til 14 dage. Er der mistanke om begyndende fordærvelse af korn, er ludbehandling ingen løsning, højest en midlertidig behandling af symptomer.

Hvede og rug behandles med 3 pct. natriumhydroxid. Hvis byg søges anvendt som ludkorn, kræves større mængder natriumhydroxid (op til 5 pct.), men generelt anbefales det ikke at anvende ludbyg.

Betydning for ernæringsmæssig værdi

Ludbehandling af korn ændrer væsentligt på kornets ernæringsmæssige egenskaber. Ludbehandlet korn omsættes anderledes i vommen, og der passerer væsentlig mere stivelse til tyndtarmen sammenlignet med tildeling af valset eller formalet korn. Vomomsætningen af ludkorn giver et fermenteringsmønster, der svarer mere til omsætning af grovfoderfibre sammenlignet med valset eller formalet korn. Malkekøer har en begrænset kapacitet for fordøjelse af stivelse i tyndtarmen, og udnyttelsen af stivelse fra ludkorn, der passerer til tyndtarmen, falder ved stigende tildeling. Endeligt er ludkorn karakteriseret ved en meget høj CAB-værdi (940 meq./kg TS). Ludkorn frarådes anvendt til goldkøer, og det anbefales at evaluere rationens CAB-værdi ved anvendelse af store mængder ludkorn. Anvendelse af ludkorn kan i mange tilfælde erstatte anvendelse af natriumbikarbonat i rationer til malkekøer.

Tilstrækkelig opfugtning af ludkorn er nødvendigt for opnåelse af høj fordøjelighed. Generelt arbejdes med ludkorn med 65 eller 75 pct. tørstof. Produktet med 65 pct. tørstof anvendes hurtigt efter fremstilling, lagerperiode på 14 dage. Produktet med 75 pct. tørstof har længere holdbarhed, men ikke udover 1 til 2 måneder. Ludning af korn med minimal tilsætning af vand (ned til 50 kg/ton) kan anvendes som forbehandling af lagerfast korn, som ønskes anvendt som ludkorn hen over vinteren, men kræver opfugtning inden udfodring.

Sikkerhed

 • Natriumhydroxid (kaustisk soda) er ætsende og vævsskadelig.
 • Der skal anvendes handsker og beskyttelsesbriller.
 • Husk at have øjenskylleflasker parat.
 • Efterlad aldrig rester af natriumhydroxid eller halve sække. Børn eller andre, der uforvarende kommer i kontakt med eller indtager natriumhydroxid, risikerer alvorlige ætsninger med varige men.
 • Vær opmærksom på, at natriumhydroxid ikke forveksles med komponenter, der tilsættes direkte til foderblandinger.

Tabel 1. Tabel for fremstilling af ludkorn med 65 pct. tørstof.

Hvede eller rug, kg Antal sække natriumhydroxid á 25 kg Vand, kg Tørstof, pct.
1.600 2 520 65
3.200 4 1.040 65
4.800 6 1.560 65
6.400 8 2.080 65
8.000 10 2.600 65
9.600 12 3.120 65
11.200 14 3.640 65
12.900 16 4.160 65
14.500 18 4.680 65

Tabel 2. Tabel for fremstilling af ludkorn med 75 pct. tørstof. 

Hvede eller rug, kg Antal sække natriumhydroxid á 25 kg Vand, kg Tørstof, pct.
1.600 2 240 75
3.200 4 480 75
4.800 6 720 75
6.400 8 960 75
8.000 10 1.200 75
9.600 12 1.440 75
11.200 14 1.680 75
12.900 16 1.920 75
14.500 18 2.160 75

Forudsætning: Lagerfast hvede eller rug med 15 pct. vand.

Procedure for fremstilling af ludkorn med 3 pct. NaOH og 65 eller 75 pct. tørstof

 1. Sæt blanderen i gang.
 2. Fyld n x 800 kg hvede eller rug (lagerfast 85 pct. TS) i foderblanderen (se blandetabel ovenstående).
 3. Tilsæt n x 25 kg NaOH (natriumhydroxid, kaustisk soda, ætsnatron). SIKKERHED: Alvorlig ætsningsfare ved NaOH, brug åndedrætsværn for at undgå indånding af NaOH-støv.
 4. Lad blanderen køre i 5 min før tilsætning af vand.
 5. Tilsæt n x 120 (75 pct. tørstof) eller n x 260 kg vand (65 pct. tørstof).
 6. Lad blanderen køre endnu 15 min. LAD ALDRIG LUDKORN STÅ I BLANDEREN - LÆS AF STRAKS EFTER BLANDING
 7. Læg sodahveden ud i en dynge, og lad det hvile i 5 - 8 timer.
 8. Når ludhveden har ligget i en dynge i 5 – 8 timer, spredes det i et ca. 20 cm lag til afkøling.
 9. Når ludhveden er afkølet, stakkes det igen, nedkøling tager flere dage.
 10. 4 dage efter behandlingen er ludhveden klar til opfodring.
 11. Hvis der observeres genopvarmning af den stakkede ludhvede, er det tegn på fordærvelse af produktet, og opfodring bør ikke ske af ludkorn, der genopvarmer.

Pris

Granulat af natriumhydroxid koster ca. 560 kr./100 kg (juli 2014) og svarer til 16,8 øre/kg korn, der behandles med 3 pct. natriumhydroxid.

Anvendes der natriumbikarbonat i foderrationen, kan dette erstattes af ludkorn, og 100 gram natriumbikarbonat erstattes af 1,25 kg tørstof i ludkorn (1,7 til 1,9 kg ludkorn ved henholdsvis 75 og 65 pct. tørstof).

Øvrige forholdsregler

Ludkorn udfordrer foderblandere på samme måde som kompakt fuldfoder, og det skal sikres, at hele mængden af ludkorn i blanderen er i bevægelse for at udgå klumper af natriumhydroxid. Observer derfor altid, at blandingen bevæger sig rigtigt i blanderen, når der blandes ludkorn.

Stop ikke blanderen med ludkorn, men læs straks af. Ludkorn, der henstår i blanderen, bliver til en fast masse.

Blanding af ludkorn kan give nogle belægninger med ludkorn på snegle og i hjørner, kontroller blanderen efter at have renset blanderen af med blanding af noget ensilage.

Vær helt sikker på, at alle, der håndterer foder, forstår forskellen på natriumbikarbonat samt andre komponenter, der tilsættes direkte til foderblandinger, og natriumhydroxid (kaustisk soda, ætsnatron, lud).

På grund af fare for, at der dannes klumper af natriumhydroxid i foderet, må natriumhydroxid aldrig tilsættes direkte i foderblandinger. Hvis køer æder klumper af natriumhydroxid, vil klumperne ætse sig igennem vomvæggen og kan give varige skader – såfremt koen overlever!

Henvisninger

Den skotske pjece LK-meddelelse nr. 824.

Forfatter

Niels Bastian Kristensen, Videncentret for Landbrug, Kvæg. 

 

Vil du vide mere?