EU hygiejneregler fra jord til bord

I 2004 indførte EU ”hygiejnepakken” en række forordninger, som med basis i risikoanalyse og sporbarhed skal garantere sikre fødevarer i hele fødevarekæden fra jord til bord.


Hygiejnepakken omfatter bl.a. følgende forordninger:

Fødevareforordning nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen…


Generelle krav i fødevarelovgivningen

Fødevarer må ikke markedsføres, hvis de er farlige, dvs. hvis de er sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde. Ved afgørelse af om en fødevare er farlig, skal der tages hensyn til normal anvendelse, oplysningerne til forbrugerne, den sandsynlige umiddelbare eller senere indvirkning på sundheden, ophobende toksiske indvirkninger og det forhold, at en bestemt kategori af forbrugere kan være særligt følsomme over for en fødevare.

Foder må ikke markedsføres eller gives til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, hvis det er farligt. Foder betragtes som farligt, hvis det har en negativ indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed.

I alle led i fødevarekæden skal virksomhedslederne påse og kontrollere, at fødevarerne eller foderet overholder kravene i fødevarelovgivningen. Medlemsstaterne kontrollerer anvendelsen af denne lovgivning og efterprøver, om virksomhedslederne overholder den, og de fastsætter bestemmelser om, hvilke foranstaltninger og sanktioner der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse.

Sporbarheden skal i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled sikres for fødevarer, foder og dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, samt for ethvert andet stof der tilsættes fødevarer. Til det formål skal virksomhedslederne etablere systemer og procedurer, der muliggør denne sporbarhed.

Hvis en virksomhedsleder antager, at et foderstof eller en fødevare, som virksomheden har importeret, produceret, tilvirket, forarbejdet eller distribueret, kan skade dyrs eller menneskers sundhed, skal han straks træffe forholdsregler med henblik på at trække det pågældende produkt tilbage fra markedet og informere de kompetente myndigheder herom. Når et produkt kan være nået ud til forbrugerne, skal virksomhedslederen informere forbrugerne og tilbagekalde allerede leverede varer.

Hygiejneforordning nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne

Forordningen har til formål at sikre fødevarehygiejnen i alle produktionsled, lige fra primærproduktion til salg til den endelige forbruger. Forordningen lægger vægt på at få fastlagt de mål, der skal nås på fødevaresikkerhedsområdet, idet lederne for fødevarevirksomhederne overlades det fulde ansvar for at vedtage og gennemføre de foranstaltninger, som skal sikre sunde fødevarer.

Lederne af fødevarevirksomheder, der driver primærproduktion, skal overholde de generelle hygiejnebestemmelser i del A bilag I. Det omfatter bl.a. aktiviteter forbundet med

 • Transport, opbevaring og håndtering af primærprodukter på produktionsstedet, forudsat at det ikke ændrer deres karakter væsentligt
 • Transport af levende dyr, når det er nødvendigt
 • Transport fra produktionsstedet til en virksomhed af vegetabilske produkter, fiskevarer og vildtlevende vildt, når deres karakter ikke er blevet væsentligt ændret.

Desuden skal ledere af fødevarevirksomheder, der driver andre aktiviteter end primærproduktion overholde de generelle hygiejnebestemmelser i del A bilag II, hvilket omfatter

 • Lokaler og udendørsarealer
 • Transportforhold
 • Udstyr
 • Fødevareaffald
 • Vandforsyning
 • Personlig hygiejne for personer der er i kontakt med fødevarer
 • Selve fødevarerne
 • Indpakning og emballering
 • Varmebehandling, som anvendes til forarbejdning af visse fødevarer
 • Personaleuddannelse

For virksomheder med animalske fødevarer skal der desuden opfyldes en række mikrobiologiske kriterier, temperaturkontrolkrav og kølekæden skal bevares.

HACCP systemet (risikoanalyse og styring af kritiske punkter) skal anvendes i de fødevarevirksomheder der driver andre aktiviteter end ren primærproduktion.

Branchekoder - Retningslinjer for god praksis og anvendelse af HACCP-systemet

I de enkelte EU medlemsstater kan fødevarevirksomheder udarbejde nationale retningslinjer for god praksis med gode råd om hvordan man overholder de generelle hygiejnebestemmelser og HACCP principper. Medlemsstaterne evaluerer disse retningslinjer for at sikre, at indholdet kan omsætte til praksis, at der er taget hensyn til de generelle principper for fødevarehygiejne i Codex Alimentarius, og at alle interesserede parter er blevet hørt. Retningslinjer, der vurderes at være i overensstemmelse med reglerne, sendes til EU Kommissionen, der indfører dem i et register.

Hvis en medlemsstat eller Kommissionen mener, at der bør udarbejdes ensartede EU retningslinjer, kan dette sættes i værk af Kommissionen.

Ledere af fødevarevirksomheder kan enten følge medlemsstaternes eller EU’s retningslinjer.

Andre forordninger i hygiejnepakken

Hygiejneforordning for animalske fødevarer nr. 853/2004

Kontrolforordning for animalske fødevarer nr. 854/2004

Kontrolforordningen nr. 882/2004

I Danmark er der udarbejdet en række bekendtgørelser, vejledninger og cirkulærer, som uddyber ovennævnte forordninger. De kan, ligesom forordningerne, findes på www.fvst.dk under Lovgivning på hygiejneområdet eller på Retsinformation.