Brug af feromoner til monitering af skadedyr

Der udvikles flere og flere feromoner, som kan bruges til at monitere for blandt andet hvedegalmyg, ærteviklere, glimmerbøsser, viklere i frugtavl og agerugler. Feromoner og duftstoffer kan også bruges til feromonforvirring og massefangst.

De hunlige insekter udskiller duftstoffer for at tillokke hannerne. Dette kan anvendes til monitering via feromonfælder. Feromonerne er her kunstigt fremstillet og lagt ind i en kapsel, som placeres i feromonfælden. I fælden er også en klisterplade med lim. Når hannerne tillokkes af feromonet, klæber de til limpladen, og man får herved viden om tidspunktet for skadedyrets optræden og antal.

I landbrugsafgrøder benyttes feromon fra hvedegalmyg (Billede 1-2) og ærteviklere i feromonfælder til at fastlægge tidspunktet for flyvning og flyveintensiteten. Fælderne benyttes, fordi det er svært at adskille hvedegalmyg og ærteviklere fra andre insekter, som flyver i luften. Når man senere ser larveangrebene, er bekæmpelse ikke længere muligt.

Fælderne er specifikke, hvilket betyder, at de kun fanger hvedegalmyg hhv. ærteviklere bortset fra fluer og andre insekter, der tilfældigvis kommer forbi og klæber til limpladen i fælden.

Hvedegalmyg

Hvedegalmyg er hovedsagelig et problem i områder med megen hvededyrkning, fordi hvedegalmyggene overvintrer i hvedemarker. Bekæmpelse af hvedegalmyg anbefales, når der fanges 120 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag, såfremt hveden samtidig er i vækststadium 51-61 (begyndende skridning til begyndende blomstring). Ved fangst af over 30 hvedegalmyg pr. dag er der også en risiko, men det er usikkert, om bekæmpelse er rentabel.

Feromonfælder kan købes via nettet hos Frøsalget (telefon: 75 38 17 44). Prisen er 50 kr. pr. fælde inkl. 2 limplader og 75 kr. pr. feromonkapsel (i alt 250 kr. pr. fældesæt). Der anbefales min. to fælder pr. mark. I store marker (over 10 ha) anbefales flere fældesæt. 

Ærteviklere

Ærteviklere er oftest kun et problem i ærter med særlige kvalitetskrav. Den vejledende bekæmpelsestærskel for konsum- og fremavlsærter (eksklusiv konservesærter) er en summeret fangst på 50 ærteviklere i alt fra to fælder. Den vejledende bekæmpelsestærskel for plukærter er en summeret fangst på 10 ærteviklere i alt fra to fælder. 

Når tærsklen overskrides, skal larvernes klækning afventes (10-20 dage efter), før en bekæmpelse med et godkendt pyrethroid iværksættes. 

Flyvning og æglægning af ærteviklere begynder normalt omkring blomstring, og æggene klækker 10-20 dage efter - hurtigst i varmt vejr. 

Feromonfælderne kan købes hos: GartneriRådgivningen, Solveig Sjørring, telefon 87 40 66 07, mail sls@vfl.dk eller direkte på www.gartnershop.dk. Et sæt ærteviklerfælder med to fældehuse, fældebunde og feromon koster 198 kr. plus moms, plus ekspeditionsgebyr (20 kr.).

Der anbefales min. to fælder pr. mark. I store marker (over 10 ha) anbefales flere fældesæt. 

Feromonfælder til glimmerbøsser

Der udvikles flere og flere feromoner til monitering af skadedyr. I England er netop udviklet feromonfælder til monitering af glimmerbøsser, og disse fælder sælges til ca. 80 kr. pr. stk. Fælderne anbefales dog kun til at fastlægge indflyvning af de første glimmerbøsser, så man ved, hvornår man jævnligt skal begynde at undersøge marken. 

Viklere i frugtavl

I kernefrugt er der seks forskellige viklerarter, som kan give anledning til skader på frugten med æblevikleren som den alvorligste. Til varsling af disse viklerarter ophænges der feromonfælder med duftkapsler, som tiltrækker hannerne. Der opsættes mindst to fælder inden 1. juni i de afdelinger, der forventes at være mest udsat for angreb. For nogle af arterne varer fangsten helt hen til september. Der foretages optælling to gange om ugen.

I blommer anvendes tilsvarende system til varsling for blommevikleren.  

Feromonfælderne kan købes hos: GartneriRådgivningen, Solveig Sjørring, telefon 87 40 66 07, mail sls@vfl.dk eller direkte på www.gartnershop.dk

Agerugler

Ageruglens larver, knoporme, kan optræde som en alvorlig skadegører i rækkeafgrøder, f.eks. gulerødder, rødbeder, porrer, nåletræer i bede m.fl. Udfordringen er, at knopormene optræder med stor variation fra år til år. Ved at anvende feromonfælder kan den enkelte avler med stor sikkerhed bedømme angrebsrisikoen og vælge den bekæmpelsesstrategi, som passer til bedriften. Det er sådan, at de helt små knopormelarver er meget følsomme overfor vand og kulde. Man kan således ved at vande på det helt korrekte tidspunkt bekæmpe de små knopormelarver. Dermed kan systemet med stor fordel også anvendes af økologiske producenter. Konventionelle producenter kan anvende et godkendt pyrethroid, hvis larverne er blevet for store. For at opnå optimal effekt er det afgørende med en omhyggelig tidsstyring og et godt kendskab til knopormenes biologi.

Et fældesæt består af tre fældehuse med limbunde og en kapsel med et feromon, som tiltrækker ageruglehannerne. Fangsterne gøres op to gange ugentligt, og tallene indrapporteres sammen med den aktuelle nedbør og vanding. Ved hjælp af klimadata og informationer om jordtype, afgrøde, afgrødens udviklingstrin, nedbør og vanding vurderes det ugentligt, om der er risiko for angreb og i så fald, hvornår det optimale tidspunkt for vanding/sprøjtning er.  

Abonnement på ageruglevarslingen bestilles hos Stig F. Nielsen, GartneriRådgivningen A/S, telefon 87 40 54 48 eller per mail sfn@vfl.dk

Brug af feromoner og duftstoffer på andre måder

Feromonforvirring
I 2011 blev et feromonprodukt – Isomate CLR – godkendt til feromonforvirring i æble- og pæreplantager. Ved ophængning af mellem 800 og 1000 dispensere pr. hektar forhindres parring af æbleviklere og flere andre arter af bladviklere (fem arter i alt), hvorved opformering forebygges. Brug af feromonforvirring suppleres med opsætning af feromonfælder til kontrol af virkningen, og det kan være nødvendigt at følge op med en behandling. Isomate CLR må også anvendes i økologisk produktion

Massefangst  I Norge har man arbejdet på at identificere ærteplantens flygtige lugtstoffer og undersøge, hvordan de påvirker ærtevikleren. Formålet er på sigt at producere de stoffer, som tiltrækker ærteviklerhunnen og anvende dem som lokkemiddel i fælder eller i et system til massefangst af ærteviklerhunner.


Billede 1.
Feromonfælde til at monitere forekomsten af hvedegalmyg.
Foto: Ghita C. Nielsen.

Billede 2. Nærbillede af feromonkapsel og limplade. På limpladen ses talrige hvedegalmyg (små orange insekter), men også andre insekter, som tilfældigt er klæbet til limpladen.
Foto: Ghita C. Nielsen. 

Billede 3. Feromonfælde til æblevikler i æbleplantage.  Foto: Stig F. Nielsen.  

Billede 4. Knoporm i rødbede. Ageruglens larver, knoporme, kan optræde som en alvorlig skadegører i rækkeafgrøder, fx gulerødder, rødbeder, porrer, nåletræer i bede m.fl. Foto: Stig F. Nielsen. 

Billede 5. Dispenser til feromonforvirring i pæreplantage. Foto: Maya Bojesen.