Planter

Forsøgsarbejde: Nyt i Landsforsøgene med gylle

Så er gyllesæsonen skudt i gang i Landsforsøgene og der er flere spændende tiltag i år.

Procedure for gylleanalyser

Tidligere har det været standardmetode at udtage en gylleprøve 14 dage før udbringning, som sendes til Eurofins for bestemmelse af eksempelvis ammoniumindhold til at fastsætte udbringningsmængde. I år, anvendes to forskellige metoder til fastsættelse af udbringningsmængde, og det står angivet i forsøgsplanen, hvilken metode som skal anvendes i de enkelte serier.

  • Metode 1: udtagning af gylleprøve 14 dage før udbringning
    Skal udtages i tilfælde hvor der er krav til eks. NH4-N indhold i gyllen, eller hvor der er behov for at kende eks. NH4-N indholdet forud for udbringningstidspunktet.
  • Metode 2: Agrosmåling ved udbringning
    Skal anvendes når der IKKE er krav til NH4-N indhold i gyllen.

Grunden til, at der indføres måling med Agrosmåler i nogle forsøg skyldes, at der ofte ses en stor variation mellem analyseresultat for gylleprøven udtaget forud for udbringning og analyseresultat af den aktuelle gylle ved udbringning. Dette kan skyldes mange forskellig ting, bl.a. at der er tilført ny gylle til tanken i mellemtiden, at tanken er tømt og der skal anvendes en anden gylle, at prøven er udtaget et sted i tanken, som ikke er repræsentativ for gyllen osv. 

I en undersøgelse lavet af SEGES, findes en mindre variation ved at foretage Agrosmåling på den aktuelle gylle ved udbringning, end mellem forprøven og prøven af den aktuelle gylle. Ved hver udbringning udtages en kopiprøve af gyllen, som fryses ned hos gyllevognsoperatøren, som forsikring, hvis der bliver behov for en yderligere analyse eller hvis prøven går tabt i forsendelsen. Der er dog stadig behov for at finde alternative procedurer eller metoder, som kan indskærpe præcision af gylleanalyserne, så der opnås præcise tildelinger i forsøgene.

Afprøvning af alternative analysemetoder

For andet år i træk vil Teknologisk Institut foretage parallelanalyser af den aktuelle gylle ved udbringning med NMR-scanneren Tveskæg fra NanoNord. Som nævnt ovenfor, er der behov for at finde nye metoder eller procedurer, det kan give hurtige og sikre resultater, der kan give præcise tildelinger i forsøgene. I den forbindelse testes Tveskæg. 

Analysen med Tveskæg kræver kun lidt prøveforberedelse, og analysen tager typisk 15-60 min. afhængig af hvor stor afvigelse der kan accepteres for resultatet. Så jo længere tid prøven analyseres, jo mindre afvigelse vil der være på resultatet.

Nyt forsøgsudstyr

De senere år er antallet af gylleforsøg i Landsforsøgene steget og samtidig ses en større kompleksitet i mange forsøg. Det har betydet at maks. kapacitet var ved at være nået for Teknologisk Instituts gyllevogn. Ytteborg forsøgsstation har investeret i en ny forsøgsgyllevogn, som er udstyret med tilsvarende udstyr som den Teknologisk Institut har. Det betyder større kapacitet og større fleksibilitet i Landsforsøgskonceptet. 

Nogle år har vejret stor betydning for hvor lang en periode det er muligt at bringe gylle ud, og ved at have to enheder tilgængelig, er det muligt at nå et større antal kørsler indenfor samme periode, og derved sikre en mere rettidig tildeling på tværs af landet. 

Det planlægges på forhånd hvilken enhed, der står for gylleudbringning i de enkelte forsøg. Som udgangspunkt udbringer Ytteborg gylle i enkeltforsøg placeret i Landsforsøgsenhederne Ytteborg/Sagro, LandboSyd og Sønderjysk Landbrugsforening. Teknologisk Institut udbringer gylle i alle øvrige enheder. Hvis der opstår spidsbelastning hos den ene operatør, udnyttes samarbejdet mellem de to operatører, så udbringning sker rettidigt. Det står anført i forsøgsplanen hvilken operatør, der udbringer gylle i de enkelte forsøg.

Hvis Teknologisk Institut står for udbringning, kontaktes Kristian Hudecek Mortensen (7220 1517) for nærmere aftale, og hvis Ytteborg står for udbringning, kontaktes Morten Krupa (2016 3227).   

Emneord

Vil du vide mere?