Planter

Registreringsnet uge 38: Skadegørere i vintersæd, raps og sukkerroer

DLG oplyser nu, at de har skaffet yderligere mængder Kaiso Sorbie til bekæmpelse af rapsjordlopper.

4. registrering af rapsjordlopper 

Forekomsten af rapsjordlopper følges igen i år i september-oktober på ca. 50 lokaliteter via gule fangbakker. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod larver. 

Behovet for at udføre bekæmpelse rettet mod bladgnav i de tidlige vækststadier skal man se sig til. Bekæmpelse rettet mod bladgnav er aktuel indtil ca. 4 løvbladstadiet ved 10 procent bortgnavet bladareal, dog 5 procent bortgnavet bladareal ved angreb i kimbladstadiet eller ved svag vækst. 0,1-0,15 kg pr. ha Lamdex eller 0,05-0,075 kg pr. ha Kaiso Sorbie anbefales til bekæmpelse rettet mod bladgnav. I flere marker er der grundet de tidligere tørre forhold flere udviklingstrin af raps, hvorfor bekæmpelse mod bladgnav kan være aktuel relativt sent.

Til at vurdere angrebsstyrken af larver, er der sat 2 fangbakker ud pr. mark. I år er som noget nyt yderligere sat 2 fangbakker ud, som er nedgravet i jordoverfladen. Ifølge tyske undersøgelser fanges der i gennemsnit ca. 40 procent flere rapsjordlopper ved nedgravning af bakkerne i jordoverfladen, da flere biller her lander i bakkerne. Fangsterne i de to typer fangbakker er vist separat.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke i de runde fangbakker (radius 11 cm) indenfor tre uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt. Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg. Denne vejledende bekæmpelsestærskel er fastsat ud fra fangster i fangbakker, som ikke er nedgravet.

I figur 1 ses udviklingen pt. i forhold til de foregående efterår. Der er pt. i de fleste tilfælde kun fundet et relativt moderat antal rapsjordlopper i fangbakkerne. Den vejledende bekæmpelsestærskel er pt. kun overskredet på 3 af 28 lokaliteter. I de nedgravede fangbakker er der fanget flere rapsjordlopper.

Akkumuleret fangst af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2017-2022

Figur 1. Akkumuleret fangst af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2017-2022. Alle fangster er omregnet til fangster i store gule fangbakker, så tallene er sammenlignelige.

Angreb af rapsjordloppens larver kan være meget tabsvoldende. Bekæmpelse anbefales derfor i alle marker, hvor forekomsten ikke følges via gule fangbakker. Der anbefales 2 fangbakker pr. ca. 10 ha. Har der tidligere været kraftige bladgnav i marken, anbefales bekæmpelse rettet mod larver også trods lave fangster i fangbakkerne.

Til bekæmpelse rettet mod larver anbefales 0,1 kg/ha Kaiso Sorbie eller 0,2 kg/ha Lamdex. Mavrik er også godkendt (til vækststadie 12), men har for svag effekt og anbefales ikke. Lamdex må benyttes til og med 3 løvblade er udviklet, mens der ingen restriktioner er på tidspunktet for anvendelse af Kaiso Sorbie i efteråret. Hvis man derfor skal anvende Lamdex, skal det anvendes tidligere. Grovvaren har tidligere meldt ud, at de ikke kunne skaffe Kaiso Sorbie i dette efterår, men DLG oplyser nu, at de har skaffet yderligere mængder, som er tilgængelig nu. De kan ikke oplyse mængden, men oplyser, at ”de vurderer at kunne dække deres kunders behov for Kaiso Sorbie til bekæmpelse af rapsjordlopper i dette efterår”.

Der er udført forsøg med bekæmpelse rettet mod larver i vækststadie 11-12, 13-14, 16 hhv. 18. Bekæmpelse fra vækststadie 13-14 og senere gav jævnbyrdig og god effekt, mens behandling i vækststadie 11-12 gav for svag effekt. Vær opmærksom på, at bekæmpelse er aktuel senere i uens fremspirede marker.

Ved anvendelse af Kaiso Sorbie er der således stor fleksibilitet i behandlingstidspunktet. Bekæmpelse rettet mod larver kan foretages til omkring medio oktober. I milde efterår er dog også set væsentlig effekt langt inde i november, men bekæmpelse i november tilstræbes ikke.

5. registrering af agersnegle

I år bedømmes der i forbindelse med et CA-projekt også angreb af snegle i raps i ca. 20 pløjede marker og ca. 20 marker, hvor der praktiseres CA. 

Der er pt. denne uge registreret i 17 marker, og der er sket en stigning i angrebene i flere marker. Vækststadiet varierer fra 3 til 8 løvblade, så er der stor forskel på rapsens evne til at modstå angrebene. Der er spredt sneglekorn i 4 af markerne. Af de 17 marker er 2 marker CA-marker. 

9. registrering af bladsvampe i sukkerroer

NBR og Nordic Sugar følger fra juli hver uge forekomsten af svampesygdomme i sukkerroer, og resultaterne kan også følges på registreringsnettet. Data og kommentarer opdateres hver torsdag. Sidste registrering foretages torsdag i indeværende uge.

Der er fortsat udvikling i rust, og lokalt er der udvikling i meldug. Begyndende angreb af Cercospora ses i mange marker.

De tilladte antal behandlinger og doseringer pr. produkt skal tilpasses efter de først udførte sprøjtninger. Se løsningsforslag på selve registreringsnet siden. Vær obs på, at dispensationen til Propulse kun gælder sukkerroer og ikke foder- og energiroer.

Se registreringer i Registreringsnettet

Følg udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 2022

Vil du vide mere?

Støttet af