Planter

Registreringsnet uge 37: Skadegørere i vintersæd, raps og sukkerroer

Bekæmpelse rettet mod larver af rapsjordlopper med Lamdex er nu aktuel i flere marker. De første få registreringer af bladlus i vinterbyg og -hvede (havrerødsot) er foretaget.

1. registrering af bladlus i vinterbyg og hvede

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 32 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 1. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

De første få registreringer er foretaget i de marker, som er fremspiret. Der er registreret i 2 vinterbyg- og 2 hvedemarker, og der er ikke fundet bladlus. Efterhånden som flere marker fremspirer, kommer der flere data.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb.

Evt. bekæmpelse kan i tidligt såede marker være aktuel fra 3-4 bladstadiet. Kun ved kraftige angreb kan bekæmpelse være aktuel tidligere.

Som bekendt har Syngenta udviklet appen ”BYDV Assist”  med den engelske graddageberegner til at beregne det optimale tidspunkt for evt. bladlusbekæmpelse om efteråret. Modellen kan også findes på Landbrugsinfo ved at søge på ordet ”Graddageberegner”.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at tærskelværdien på 170 graddage nås i langt de fleste marker i de fleste år. Dette betyder selvfølgelig ikke, at langt de fleste marker skal sprøjtes mod bladlus hvert efterår. Tærskelværdien skal derfor sammenholdes med, om der findes bladlus i marken, og om der er udviklet et vist antal blade i vintersæden, så virkningstiden ikke bliver meget kort.

3. registrering af rapsjordlopper 

Forekomsten af rapsjordlopper følges igen i år i september-oktober på ca. 50 lokaliteter via gule fangbakker. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod larver.

Behovet for at udføre bekæmpelse rettet mod bladgnav i de tidlige vækststadier skal man se sig til. Bekæmpelse rettet mod bladgnav er aktuel indtil ca. 4 løvbladstadiet ved 10 procent bortgnavet bladareal, dog 5 procent bortgnavet bladareal ved angreb i kimbladstadiet eller ved svag vækst. 0,1-0,15 kg pr. ha Lamdex eller 0,05-0,075 kg pr. ha Kaiso Sorbie anbefales til bekæmpelse rettet mod bladgnav.

Til at vurdere angrebsstyrken af larver, er der sat 2 fangbakker ud pr. mark. I år er som noget nyt yderligere sat 2 fangbakker ud, som er nedgravet i jordoverfladen. Ifølge tyske undersøgelser fanges der i gennemsnit ca. 40 procent flere rapsjordlopper ved nedgravning af bakkerne i jordoverfladen, da flere biller her lander i bakkerne. Fangsterne i de to typer fangbakker er vist separat.

I figur 1 ses udviklingen pt. i forhold til de foregående efterår. Der er pt. i de fleste tilfælde kun fundet relativt få rapsjordlopper i fangbakkerne.

Akkumuleret fangst af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2017-2022.

Figur 1. Akkumuleret fangst af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2017-2022. Alle fangster er omregnet til fangster i store gule fangbakker, så tallene er sammenlignelige.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke i de runde fangbakker (radius 11 cm) indenfor tre uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt. Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg. Denne vejledende bekæmpelsestærskel er fastsat ud fra fangster i fangbakker, som ikke er nedgravet.

Angreb af rapsjordloppens larver kan være meget tabsvoldende. Bekæmpelse anbefales derfor i alle marker, hvor forekomsten ikke følges via gule fangbakker. Der anbefales 2 fangbakker pr. ca. 10 ha. Har der tidligere været kraftige bladgnav i marken, anbefales bekæmpelse rettet mod larver også trods lave fangster i fangbakkerne.

Til bekæmpelse rettet mod larver anbefales 0,1 kg/ha Kaiso Sorbie eller 0,2 kg/ha Lamdex. Mavrik er også godkendt (til vækststadie 12), men har for svag effekt og anbefales ikke. Lamdex må benyttes til og med 3 løvblade er udviklet, mens der ingen restriktioner er på tidspunktet for anvendelse af Kaiso Sorbie i efteråret. Kaiso Sorbie er udsolgt mange steder. Hvis man derfor skal anvende Lamdex, skal det anvendes tidligere.

Der er udført forsøg med bekæmpelse rettet mod larver i vækststadie 11-12, 13-14, 16 hhv. 18. Bekæmpelse fra vækststadie 13-14 og senere gav jævnbyrdig og god effekt, mens behandling i vækststadie 11-12 gav for svag effekt.

Bekæmpelse med Lamdex er nu aktuel i mange marker. I mange marker har fremspringen været uens grundet de tørre vejrforhold, og i disse marker nås vækststadie 13-14 derfor senere.

4. registrering af agersnegle

I år bedømmes der i forbindelse med et CA-projekt også angreb af snegle i raps i ca. 20 pløjede marker og ca. 20 marker, hvor der praktiseres CA.

Der er pt. denne uge registreret i 14 marker, hvor der er angreb i flere marker, men svage angreb i de fleste tilfælde (0,1-8,0 procent af marken angrebet). Der er spredt sneglekorn i 5 af markerne. Af de 14 marker er 3 marker CA-marker.

8. registrering af bladsvampe i sukkerroer

NBR og Nordic Sugar følger fra juli hver uge forekomsten af svampesygdomme i sukkerroer, og resultaterne kan også følges på registreringsnettet. Data og kommentarer opdateres hver torsdag.

Der er fortsat udvikling i rust, og lokalt er der udvikling i meldug. Begyndende angreb af Cercospora ses i mange marker.

Svampebehandling nummer to er i mange marker udført i uge 34 (22-28/8).

Tredje behandling kan være aktuel, hvor:

  • der forventes høj tilvækst og højt smittetryk i modtagelig sort, og hvor
  • der er min. 21 dage til seneste behandling, og
  • hvor sprøjtefrist for anvendte midler kan overholdes. Hvor der bliver min. 6 uger mellem sidste behandling og optagning forventes en øget nettoindtægt.

Hvor der er angreb af meldug, bør behandling med ren Comet Pro undgås af hensyn til risiko for resistensopbygning.

De tilladte antal behandlinger og doseringer pr. produkt skal tilpasses efter de først udførte sprøjtninger. Se løsningsforslag på selve registreringsnet siden. Vær obs på, at dispensationen til Propulse kun gælder sukkerroer og ikke foder- og energiroer.

Se registreringer i Registreringsnettet

Følg udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 2022

Vil du vide mere?

Støttet af