Økologisk grovfoder

Læs i denne artikel om typiske grovfodermidler, samt hvordan grovfoderet håndteres, så foderspildet mindskes

Læs i denne artikel om typiske grovfodermidler, samt hvordan grovfoderet håndteres, så foderspildet mindskes

Grovfodermidler

  • Alle dyregrupper i besætningen skal have fri adgang til grovfoder hele dagen
  • Der er ikke krav om, at grovfoderet skal udgøre en bestemt del af foderet pr. dag
  • Typiske grovfodermidler til svin er frisk grønt, hø, ensilage, rodfrugter, løv eller frugt- og grøntsagsrester
  • Halm, grøntpiller og lucernepiller bliver ikke regnet som grovfoder til svin

Foto: Tove Serup

Analyser

Det anbefales at hvert enkelt parti af grovfoder analyseres for næringsstofindhold, tørstof og indhold af uønskede stoffer.

Energiindholdet i grovfoder med mange stængeldele f.eks. helsædsensilage, bestemmes ved at analysere tørstofindholdet.

Energiindholdet beregnes ud fra formlen: 
            Tørstofpct. i grovfoder x 0,8 = FEs pr. 100 kg grovfoder

Energiindholdet i grovfoder fra rodfrugter bestemmes ved EFOS analyse (Info svin).

Håndtering

Håndtering skal sikre at foderspildet bliver mindst muligt.

Udfodring kan ske på gulvet, i hæk eller krybbe. Det skal sikres at grovfoderet ikke kommer til at ligge i et tykt lag (max 15 - 20 cm), så det tager varme.

De silotyper der findes i Danmark er udviklet til kvæg, hvor det generelt forudsættes, at der bruges en betydelig del af ensilagen dagligt. Siloer / markstakke bør ikke være bredere end at der dagligt bruges 20 - 30 cm af stakken. Erfaringerne viser, at det ikke giver problemer når der bruges ca. 500 kg pr. dag. Frilægges mere ensilage er der risiko for svampevækst og evt. forrådnelse.

Fuldfoder (blanding af grovfoder og kraftfoder) kan blandes i en stationær eller mobil blander. Der kan bruges kendt blandeudstyr fra kvægfodringen - eneste krav er at foderet er homogent og søerne ikke kan selektere i foderet. Foderet skal opblandes umiddelbart før brug, hvilket er specielt vigtigt i varmeperioder, fordi ensilage hurtigt tager varme.

Reference: Info Svin: "Grovfoder til søer" af Gunner Sørensen, Typer af afgrøder til ensilering, korrekt skårbehandling, ensilering og andre emner kan der findes information om på Info svin og LandbrugsInfo, -Afgrødenyt og Planteavlsorientering. FØJO-rapport nr. 8-2000.