Natur og vandmiljø, Planter

Se billigste forslag til at opfylde efterafgrødekravet i 2022 på din bedrift

SEGES er klar med forslag til efterafgrødevirkemidler for ca. 12.500 bedrifter. Priserne på korn og gødning betyder, at mange nu skal vælge andre virkemidler for at opnå den økonomisk bedste løsning. Se forslag til din bedrift i virkemiddelvælgeren på landmand.dk.

Nyhed

02. december 2021

 Opdateret 03. januar 2022

Opdateret udgave af Virkemiddelvælgeren 

Virkemiddelvælgeren, der så dagens lys i efteråret 2020, ligger nu i opdateret udgave på landmand.dk. Med virkemiddelvælgeren får du beregnet et forslag efterafgrødevirkemidler på din bedrift. 

Gå til landmand.dk og se, hvad virkemiddelvælgeren foreslår på din bedrift 

Normreduktion er måske en god løsning

Den billigste løsning på din bedrift vil højst sandsynligt være anderledes til sæson 2022. De seneste måneders markante stigning i prisen på kvælstofgødning har medført, at priserne på efterafgrødevirkemidlerne har flyttet sig. Til trods for at der ikke bliver givet tilskud til normreduktion som virkemiddel i målrettet regulering, er det blevet væsentligt mere konkurrencedygtigt med nuværende priser. 

Beregningen anvender en hvedepris på 150 kr./hkg og en N-pris på 17,5 kr./kg. Bedrifter der endnu ikke har købt alt gødning til den kommende sæson, står i dag med disse priser som grundlag for vurderingen.

Rangering af omkostninger til efterafgrødevirkemidler i målrettet regulering for bedrifter med mere end 80 kg N pr. ha fra organisk gødning. Priserne er inkl. tilskud på 500 kr. pr. ha efterafgrøde, for de virkemidler der er tilskudsberettigede i den frivillige ordning.

Figur 1. Rangering af omkostninger til efterafgrødevirkemidler i målrettet regulering for bedrifter med mere end 80 kg N pr. ha fra organisk gødning. Priserne er inkl. tilskud på 500 kr. pr. ha efterafgrøde, for de virkemidler der er tilskudsberettigede i den frivillige ordning.

For bedrifter der anvender mindre end 80 kg N pr. ha fra organisk gødning, er rangeringen lidt anderledes, den er vist i figur 2.

Rangering af omkostninger til efterafgrødevirkemidler i målrettet regulering for bedrifter med mindre end 80 kg N pr. ha fra organisk gødning. Priserne er inkl. tilskud på 500 kr. pr. ha efterafgrøde, for de virkemidler der er tilskudsberettigede i den frivillige ordning

Figur 2: Sum af Virkemiddelvælgerens forslag til fordeling af efterafgrøder på ca. 12.500 bedrifter i 2022.

Da normreduktion har meget forskellig pris alt efter omfanget, er den opdelt i intervaller af 5 pct. Reduktioner på op til 5 pct. kan med ovenstående forudsætninger beregnes til at give en indtægt på ca. 440 kr. pr. ha efterafgrøde på bedrifter med mere end 80 kg N i organisk gødning. Samme virkemiddel blev beregnet til en omkostning på 975 kr. pr. ha efterafgrødevirkemiddel i efteråret 2020. 

Normreduktion op til 5 pct. er med nuværende priser næsten lige så billige som almindelige efterafgrøder efter korn på sandjord, og billigere end efterafgrøder på lerjord.

Hvis man allerede har købt alt gødning til en væsentligt lavere pris end den nuværende, vil prisen på normreduktionen naturligvis være en anden. Det er dog værd at regne efter hvad normreduktionen vil koste på egen bedrift, det er ikke sikkert at den er blevet 1.415 kr. billigere for alle, men den vil være væsentligt billigere end foregående år for de fleste. 

Sandsynligt med fald i efterafgrødeandelen

Der er lavet en beregning af, hvordan alle efterafgrødevirkemidler til alle efterafgrødeordninger fordeler sig på 12.500 bedrifter. Fordelingen er vist i figur 3, og der bliver sammenlignet med det forslag, der blev lavet til valg af efterafgrøder i 2020. 

Sum af Virkemiddelvælgerens forslag til fordeling af efterafgrøder på ca. 12.500 bedrifter i 2022

Figur 3: Sum af Virkemiddelvælgerens forslag til fordeling af efterafgrøder på ca. 12.500 bedrifter i 2022.

Den voldsomme ændring i prisen på normreduktion har elimineret virkemidlerne: ”Efterafgrøde med sædskifteændring” og ”brak langs vandløb og søer”. Præcisionsjordbrug udgør nu 2 % af den samlede løsning, og efterafgrødernes andel af den samlede løsning reduceres fra 73 % til 62 %. Når tidlig såning ændrer sig fra 9 til 11 pct. skyldes det primært at grundlaget for beregningen i 2020 har ændret sig, så der nu tages udgangspunkt i 5 års afgrødefølge på bedrifterne.

Præcisionsjordbrug som virkemiddel

Præcisionslandbrug kan nu endelig opnå tilskud i den målrettede regulering. Det har ikke været muligt at få adgang til præcis hvilke bedrifter, der vil anvende dette virkemiddel, men der er lavet et skøn på, at alle bedrifter med mere end 200 ha i omdrift vil anvende præcisionsjordbrug, hvis det er økonomisk konkurrencedygtigt i forhold til andre virkemidler. 

Dermed er virkemidlet først taget ind i løsningen når de billigere virkemidler er opbrugt. Man kan således godt blive præsenteret for et forslag til virkemidler kun indeholder en lille andel præcisionsjordbrug. Denne tager ikke hensyn til at det i praksis er enten alt eller intet, og at anvendelsen af præcisionsjordbrug som virkemiddel i givet fald ville have et større omfang.

Prislisten i figur 1 viser, at præcisionsjordbrug er dyrere end de almindelige efterafgrøder med de anvendte forudsætninger. Prisen for præcisionsjordbrug er opgjort inkl. forrentning og afskrivning af det nødvendige udstyr. Hvis man allerede har investeret i dette grej, ser regnestykket for anvendelse noget anderledes ud. Så vil den variable omkostning til at anvende præcisionsjordbrug være væsentligt lavere end de almindelige efterafgrødevirkemidler, og dermed vil præcisionsjordbruget blive tilvalgt som det første virkemiddel.

Hvis det bliver muligt at skaffe information om hvilke bedrifter, der anvender præcisionsjordbrug, kan man forbedre beregningen, så der bliver taget højde for forskellen mellem bedrifter, der har udstyret, og bedrifter der ikke har udstyret. 

Brak som virkemiddel

Brak langs vandløb og søer er som sådan et virkemiddel, der forventes at blive liggende fra år til år. På den måde kan der være gode årsager til at vurdere værdien af at tage arealet ind i drift igen, blot på grund af ændrede prisforhold. Men i den strengt økonomiske vurdering af virkemidlerne, forventes det, at der er billigere alternativer til rådighed frem mod høst 2022.

Prisen på gødning og korn i 2023 spiller også ind i vurderingen

Da virkemidlerne til pligtige- og husdyrefterafgrøder for planperioden 2021/22 allerede er fastlagt, beregnes prisen på normreduktionen i pligtige- og husdyrefterafgrøder på baggrund af forventede priser på korn og kvælstofgødning for sæson 2023. Her er regnet med en kornpris på 130 kr. pr. hkg og kvælstofgødning er sat til 11. kr. pr. kg N. Denne værdi anvendes også som værdi for den obligatoriske eftervirkning. Der er ikke en garanti for at kvælstofgødning til sæson 2023 kan købes til 11 kr./kg, men der er en forventning (og et håb) om at det ikke koster 17,5 kr./kg. 

Da værdien af eftervirkningen først får effekt i 2023, er det valgt at sætte en lavere pris, i stedet for at vurdere eftervirkningen efter dagens kvælstofpris. På samme vis er omkostningerne ved at tage en sædskifteændring også beregnet ud fra langsigtede kornpriser, da sædskifteændringen fra vintersæd til vårsæd, som følge af en efterafgrøde efter høsten 2022, først får effekt på høsten 2023.

Efterafgrøder med bælgsæd indgår ikke

Muligheden for at anvende bælgsæd i efterafgrøderne er ny, men det er ikke indregnet som et særskilt virkemiddel, da det for den enkelte blot handler om at vurdere om en efterafgrøde med bælgsæd, vil være mere attraktiv end en blanding uden bælgsæd. 

Beregningen er blot et forslag 

Virkemiddelvælgerens forslag til fordeling af efterafgrøder er lavet for at sætte fokus på den økonomiske optimering af efterafgrødevirkemidler. Forslagene er lavet for at give hver enkelt bedrift et forslag til hvilke virkemidler der samlet bør give den billigste løsning. 

Der er en række bedriftsspecifikke forhold som modellen ikke kan tage højde for. Der er taget udgangspunkt i omdriftsarealet for 2021, krav til målrettet regulering fra 2022 og krav til pligtige- og husdyrefterafgrøder fra 2021. Potentialerne for de enkelte efterafgrødevirkemidler er beregnet på baggrund af hver enkelt bedrifts afgrødevalg i perioden 2016 til 2021.  

Vil du vide mere?

Støttet af