Forskel i partikelstørrelse mellem produkter af roeaffald

Partikelmålinger af roepiller, HP-Pulp og ensileret roeaffald viser store forskelle i partikelstørrelse. Det giver også forskelle i både energiværdi og tyggetid.

KvægInfo nr.: 1865

 
Partikelmålinger af roepiller, HP-Pulp og ensileret roeaffald viser store forskelle i partikelstørrelse. Det giver også forskelle i både energiværdi og tyggetid.

Fodermidlernes partikelstørrelse har stor betydning for passagehastigheden ud af vommen og dermed også for fodermidlets nedbrydningsgrad i vommen. Dette gælder især for NDF-rige fodermidler, idet NDF-fraktionen næsten udelukkende omsættes i vommen.

På KU-LIFE (tidligere Landbohøjskolen) er der foretaget måling af partikelstørrelsen på roepiller (SBP_Pel), HP-Pulp (HP_pulp) og ensileret roeaffald (SBP). Den kemiske sammensætning af prøverne er vist i tabel 1.

Tabel 1. Kemisk sammensætning af prøverne.

 

Roepiller

HP-Pulp

Ensileret roeaffald

Tørstofindhold, g/kg

893

236

152

Indhold i tørstof

 

 

 

Aske, g

72

79

74

Råprotein, g

85

102

102

NDF, g

372

272

394


De sammenpressede partikler i roepillerne blev adskilt ved opblødning i destilleret vand og efterfølgende lufttørret. Partiklerne fra hver fodertype blev sigtet på sigteudstyr med en porestørrelse på 2,36, 1,10 og 0,5 mm. To prøver fra hver sigtefraktion er scannet, og efterfølgende er de enkelte partikler identificeret, og deres længde og bredde blev målt ved brug af billedbehandlingsteknik. Fordelingerne af partikellængderne i de 3 fodermidler er vist i figur 1, og den gennemsnitlige partikellængde og -bredde er vist i tabel 2.


Figur 1. Fordeling af partikellængde for roepiller (SBP_Pel), HP-Pulp (HP_pulp) og ensileret roeaffald (SBP).


Tabel 2. Resultater af partikelmålinger i roepiller, HP-Pulp og ensileret roeaffald.

 

Roepiller

HP-Pulp

Ensileret roeaffald

Partikellængde, mm

 

 

 

Hyppigst forekommende

0,4/3,8

8,2

13,2

Median

4,7

10,9

17,6

Aritmetisk gennemsnit

5,1

12,3

19,8

Geometrisk gennemsnit

4,0

10,5

16,2

Partikelbredde, mm

 

 

 

Hyppigst forekommende

0,17/2,3

2,7

2,7

Median

2,3

3,0

3,0

Aritmetisk gennemsnit

1,9

2,9

3,0

Geometrisk gennemsnit

1,6

2,8

2,8

NorFor bruger den hyppigst forekommende partikellængde som udtryk for partikelstørrelsen.
I figur 1 og tabel 2 ses det, at den hyppigst forekommende partikellængde for roepiller er 3,8 mm (der ses en mindre top ved en partikellængde på 0,4 mm, som antyder at der også er en del meget små partikler i roepiller). For HP-Pulp er den hyppigst forekommende partikellængde 8,2 mm og for ensileret roeaffald 13,2 mm. Det er i god overensstemmelse med NorFor fodermiddeltabellen, hvor partikelstørrelsen er sat til 4,0 mm for roepiller og 8,0 mm for HP-Pulp. Den mindre partikelstørrelse i roepiller skyldes primært pilleteringen.

Almindeligt vådt roeaffald med 10 - 13 % tørstof produceres ikke længere i Danmark og er derfor slettet i NorFor fodermiddeltabellen.

Som tidligere nævnt har partikelstørrelsen betydning for fodermidlernes passagehastighed ud af vommen. I NorFor er passagehastigheden for kraftfoder partikler højere end grovfoder partikler. Kraftfoder er defineret som fodermidler, hvor partikelstørrelsen er mindre end eller lig med 6 mm. I NorFor vil passagehastigheden for NDF i kraftfoder være ca. 5 % pr. time, mens den for NDF i grovfoder vil være ca. 1,6 % pr. time. I dette specielle tilfælde vil forskellene i passagehastighed og energiværdi sandsynligvis være mindre, end talværdierne i tabel 3 angiver.

I tabel 3 er standard foderværdierne samt struktur- og fyldeværdi for roepiller og HP-Pulp vist. Forskellen i energiværdi skyldes især forskellen i passagehastigheden for NDF i de to fodermidler, men der er også et lavere indhold af NDF i HP-Pulp, fordi der er tilsat melasse.

Tabel 3. Foderværdi af roepiller og HP-Pulp i NorFor fodermiddeltabellen.

 

Enhed

Roepiller, umelasseret

HP-Pulp, ensilage

NorFor foderkode

 

004-0020

004-0033

 

 

 

 

Tørstofindhold

g/kg

890

263

Struktur og fylde

 

 

 

Partikellængde

mm

4,0

8,0

Tyggetid

min./kg TS

21

31

Fyldeværdi laktation

FVL/kg TS

0,22

0,32

Standard foderværdi

 

 

 

AATp 20 kg TS

g/kg TS

91

91

PBVp 20 kg TS

g/kg TS

-57

-49

NELp 20 kg TS

MJ/kg TS

6,18

7,45

 

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne publikation.