Vejledning om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

En ny vejledning om tilskud til pleje af græs- og naturarealer er udkommet. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til reglerne i 2015.

Vejledningen for 2016 kan ses her.

Da der ikke er sket ændringer den bekendtgørelse, der ligger til grund for vejledningen til ansøgningsrunden i 2016, er der dermed heller ikke sket ændringer i reglerne for plejegræsordningen. Derimod blev der gennemført flere væsentlige ændringer i ordningen i 2015. Se de væsentligste ændringer i ordningen her.

I forhold til vejledningen for 2015, er der derfor tale om tilretninger og præciseringer, for at øge forståelsen.

Eksempelvis er afsnittet omkring de nye sanktionsregler, som trådte i kraft i 2015, præciseret og eksemplificeret yderligere i den nye udgave.

Derudover indeholder denne vejledning flere illustration, der giver eksempler på hvordan reglerne skal forstås.

Prioritering af ansøgere

Prioriteringen af, hvem der kan søge tilskud under denne ordning er den samme som i 2015.

Der kan i 2016 søges tilsagn efter følgende prioritering:

Arealer i de særligt udpegede Natura 2000-områder (min. 50 pct. inden for)

Arealer uden for Natura 2000 med en HNV-score på 5 og derover

Arealer i Natura 2000 udenfor de særligt udpegede områder, hvor min. 90 pct. er gentegning af tilsagn

Arealer som er med i vådområdeprojekt

Prioriteringen betyder, at det på § 3 arealer uden for Natura 2000-områder, er en fordel at have sjældne dyre- og plantearter, da de tæller med når naturværdien (HNV scoren) bliver fastsat.

Læs mere om HNV på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens side, eller se hvordan man finder arealers naturværdi i dette faktaark: ”Nyt grundlag for tilskud til naturpleje i 2015”.

I puljen for 2016 ansøgningsrunden er der afsat 130 mio. kr. I 2015 var der afsat 250 mio. kr., som alle blev brugt, da der var et rekord stort antal ansøgere. Der er dog væsentligt færre gentegninger af tilsagn, der udløber i 2016 i forhold til det høje antal gentegninger der var i 2015.