Forsøgsteknisk ordliste

Forsøgsteknisk ordliste

HJ 09-005
Revideret den 25. juni 2007

Tilbage til oversigtenA B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W Z X Æ Ø Å


Anlægsparcel Høstparcel plus værn (kaldes også bruttoparcel).
Blok Afgrænset del af hele forsøget, der indeholder en parcel af hvert forsøgsled.
Blokforsøg Forsøg, hvor parcellerne er inddelt i blokke med henblik på at mindske forsøgsfejlen.
Bruttoparcel Anden betegnelse for anlægsparcel.
Delprøve En prøve som udtages selvstændigt, og som senere ved sammenblanding bliver til den samlede prøve - oftest en parcelprøve, som efterfølgende indgår i en ledprøve.
Flerfaktorielle forsøg Forsøg, hvor man måler virkninger af flere dyrkningsfaktorer i samme forsøg, f.eks. såtid og udsædsmængde, bl.a. med henblik på bestemmelse af vekselvirkning.
Forsøgsled De behandlinger, som prøves i forsøget.
Fællesparceller Anden betegnelse for gentagelser.
Gentagelse To eller flere parceller fra samme forsøgsled. Bruges ofte i stedet for betegnelsen blok eller fællesparcel. Antal gentagelser udtrykker det antal gange samme led/behandling findes i forsøget.
Grundbehandlinger Behandlinger som er ens for alle forsøgets parceller, dvs. for hele forsøget.
Høstparcel Den del af parcellen, som der bestemmes udbytte i. Svarer til anlægsparcel minus værn. Beregnes fra midten til midten af parcelgrænse.
Kvadratforsøg
(romerkvadrat-forsøg)
I romerkvadratforsøg er antallet af gentagelser lig med antallet af led, og forsøgsbehandlingerne placeres således, at de netop fremkommer én gang i hver kolonne og række. Romerkvadratforsøg anvendes normalt i forsøg med rækkeafgrøder, f.eks. kartofler.
Nettoparcel Anden betegnelse for høstparcel.
Parcel Afgrænset, sluttet jordstykke, der har fået samme behandling. Den mindste enhed i et forsøg.
Parcelgrænse Sædvanligvis ubevokset (bortsprøjtet) eller (pløjet streg) til afgrænsning af parcel eller høstparcel.
Prøve Den mængde, der udtages af parcellen (eller anden enhed), til analysering.
Randomisering Tilfældig fordeling af forsøgsleddene indenfor hver blok eller i hele forsøget.
Rækkeforsøg Et forsøg, hvor parcellerne ligger side om side i én række. De enkelte blokke ligger i forlængelse af hinanden. I et rækkeforsøg i flere rækker er blokkene dog placeret side om side.
Split-plot Forholdsvis stor parcel med en forsøgsbehandling opdelt med andre forsøgsbe­handlinger f.eks 2-faktorielt sortsforsøg med og uden svampebekæmpelse.
Ufuldstændige blokforsøg Forsøgsdesign hvor alle led ikke forekommer i alle blokke. Velegnet til forsøg med mange led, f.eks. sortsforsøg. Alpha-design er en variant af ufuldstændige blokforsøg.
Vekselvirkning Betegnelse for de forhold, at virkningen af en faktor i et flerfaktorielt forsøg påvirkes af en anden faktor.
Værn Den del af anlægsparcellen, der ikke høstes forsøgsmæssigt. Værnet er som regel tilsået med samme afgrøde som høstparcellen, men kan også være et ubevokset areal. Gangene for enderne af parcellerne i et rækkeforsøg regnes undertiden med til værn.