Aktuelt til Dyrlæger 05 - 2013

Tankcelletallet steg voldsomt i varmen, PCR-undersøgelse for mastitis på ydelseskontrolprøver, Landsdækkende screening for Mycoplasma-antistoffer i tankmælk, Besætninger søges til projekt om cryptosporidiose, Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål.

 

Indhold:

Tankcelletallet steg voldsomt i varmen

PCR-undersøgelse for mastitis på ydelseskontrolprøver

Klebsiella-isolater fra kvæg til DTU Fødevareinstituttet

Landsdækkende screening for Mycoplasma-antistoffer i tankmælk

Besætninger søges til projekt om cryptosporidiose

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål - ”Fodringsdagen” 

Fluemidler til økologiske dyr

Får dine kolleger ”Aktuelt til Dyrlæger”

Læs tidligere numre af
Aktuelt til Dyrlæger

 


Tankcelletallet steg voldsomt i varmen

Siden uge 39 i 2012 har tankcelletallet stort set ligget konstant 20.000 celler/ ml under niveauet for året før. Altså en dramatisk og flot udvikling. Det ser nu desværre ud til, at denne udvikling er stoppet. I uge 31 og 32 i 2013 er der sket en voldsom stigning. Tallet for uge 32 er ganske vist lidt usikkert endnu, da det kun indeholder ca. halvdelen af de målinger, der er på en uge.

Der er alt mulig grund til at tro, at den vedholdende varme med temperaturer over 25 grader gennem flere uger har været den væsentligste årsag til denne stigning.

Har du oplevet denne stigning i nogle af besætningerne så få sat fokus på forholdene, så du er forberedt ved den næste varme periode.

Her kan du sætte ind:

Oprethold foderoptagelsen. Servér godt og friskblandet fuldfoder. Evt. blanding to gange dagligt eller brug syre, helst propionsyre, for at undgå varmeudvikling i foderet. Tilskud af Natriumbicarbonat og salt kan også være en mulighed. Gennemgå disse fodringspunkter med fodringsrådgiveren.

Frisk luft og overbrusning. Sørg for blæsere især over køernes ædepladser og på opsamlingspladsen

I bl.a. Amerika benyttes sprinklere i 5 min og med 10 min pause også ved foderbord og på opsamlingsplads. En ny artikel i Journal of Dairy Science viser, at køerne foretrækker ædepladserne med overbrusning i varme perioder

Båsehygiejne. Bakterierne vokser eksplosivt i varmen. Derfor er skal der sættes ekstra fokus på alle rutiner omkring renholdelse af køer og liggepladser. Der skal skrabes ned og frisk strøelse skal tildeles hyppigere.

Benyt aldrig strøelse, der har ligget foran køerne til at strø under yveret. Gammelt fugtig strøelse er en bakteriebombe. 

Af dyrlæge Jørgen Katholm, jka@vfl.dk

 

PCR-undersøgelse for mastitis på ydelseskontrolprøver

Ved bestilling af PCR-undersøgelse på ydelseskontrolprøver skal du være opmærksom på, at det endnu ikke er muligt at få undersøgt mælkeprøver på denne måde for Mycoplasma. Ønskes prøver undersøgt for Mycoplasma skal der tages en prøve direkte fra koen i de indsendelsesglas med bronopol, som du kan bestille fra Eurofins. Prøven kan testes med enten ”3 kit testen” (Mycoplasma, Staph. Aureus, B-Strept.) eller ”16 kit testen” (omfatter udover Mycoplasma alle de sædvanlige mastitispatogener).

I specielle tilfælde, hvor hele besætninger ønskes undersøgt med ”3 kit-” eller ”16 kit testen”, kan der ved ydelseskontrollen udtages et helt sæt ekstra mælkeprøver. Disse analyser skal i hvert enkelt tilfælde aftales med ydelseskontrollen. Det er i tillæg hensigtsmæssigt at orientere Eurofins om antallet af prøver.

Af dyrlæge Jørgen Katholm, jka@vfl.dk

 

Klebsiella-isolater fra kvæg til DTU Fødevareinstituttet

DTU Fødevareinstituttet ønsker at undersøge Klebsiella fra kvæg. Prøverne skal undersøges for, om de er ESBL producerende (undersøgelse for ESBL-gener og plasmider). Derudover undersøges om det er de samme typer, som man finder hos mennesker. Den primære interesse er at undersøge, om der er et potentielt zoonotisk link. Isolaterne skal helst kobles med informationer om oprindelse (fx CHR-nummer), dato, om de har givet anledning til sygdom (fx mastitis) og oplysning om, hvorvidt de er indsamlet i forbindelse med et udbrud. Forskerne ved DTU vil også gerne vide, om isolaterne er fundet resistente (især isolater resistente for beta-lactamer har interesse). Hvis data bliver publicerede vil de være anonymiserede, således at der ikke kan ledes tilbage til CHR numre.

Isolater kan indsendes:

Att: Yvonne Agersø
Mærket #Klebsiella fra kvæg
DTU
Fødevareinstituttet
Kemitorvet bygning 204 st.
2800 Lyngby 

Af dyrlæge Jørgen Katholm, jka@vfl.dk

Landsdækkende screening for Mycoplasma-antistoffer i tankmælk

Der er fra midten af juni til starten af juli 2013 gennemført en screening af mængden af antistoffer mod Mycoplasma bovis i tankmælksprøver fra alle mælkeleverende besætninger. Resultaterne vil i løbet af uge 34 kunne findes i Dyreregistrering på Ejendomsfanen under fanebladet Sundhedsstatus (vælg Mycoplasma antistof i rullemenu og se herefter Overvåg Tankmælk).

Vi har taget udgangspunkt i, at prøveresultater på 37 og derover regnes for positive, når prøver på enkeltdyr skal vurderes. Det skal understreges, at vi for nuværende ikke kender den præcise betydning af et positivt resultat på besætningsniveau. Dette søges afklaret i et igangværende projekt, som VFL, Kvæg gennemfører i samarbejde med DTU og KU. Den gennemførte undersøgelse viser en andel af besætninger med positivt resultat på 20,8 % på landsplan. Det kan på et senere tidspunkt vise sig hensigtsmæssigt at justere på grænseværdien på 37, efterhånden som vi opnår yderligere viden Dette vil naturligvis ændre på andelen af besætninger, der regnes for positive. 

Prøveresultat Antal CHR-nr. Procent
Negativ, resultat < 37 2.833 79,2 %
Positiv, resultat ≥ 37 743 20,8 %

 

Geografisk fordeling

Nedenstående kort giver overblik over andelen af positive besætninger i forskellige områder af landet.

 

Højere niveau af antistoffer i store besætninger
Ligesom det er tilfældet med en række andre infektionssygdomme (Salmonella, B-streptokokker mv.) afhænger andelen af positive besætninger tilsyneladende også af besætningsstørrelsen. Forekomsten af højt antistof-niveau er højest i de store besætninger. 

…og så lidt detailler for nørder:

Sammenhæng mellem andel positive ungdyr og køer
VFL, Kvæg følger bl.a. udviklingen af antistoffer mod Mycoplasma bovis i 40 besætninger, hvor der foretages både individ- og tankmælksprøver. Der er for det meste god sammenhæng mellem prævalensen af testpositive ungdyr og køer. I besætninger med få testpositive dyr er prævalensen typisk højest blandt køerne, hvorimod billedet er noget mere broget blandt de højprævalente besætninger. I disse kan prævalensen i varierende grad være højest blandt ungdyrene eller køerne.  

Sammenhænge mellem tankmælken og individprævalensen
Generelt ser det ud til, at en ”cut-off-værdi” på 37 i tankmælken med rimelighed kan anvendes til at skelne mellem besætninger, der ligger under 20 % antistofpositive dyr og besætninger, der ligger over ca. 30 % testpositive dyr. Dog ligger der nogle højprævalente besætninger på grænsen. Fremadrettet skal det evalueres, om gentagne tankmælksprøver kan medvirke til en mere klar opdeling af besætningerne.  

Læs mere om Mycoplasma

Af dyrlæge Kaspar Krogh, ksk@vfl.dk

 

Besætninger søges til projekt om cryptosporidiose

Videnskabelige kilder viser, at øgede mælkemængder kan reducere problemer med cryptosporidier. VFL, Kvæg vil i løbet af efteråret og vinteren, som en del af et større projekt, gennemføre undersøgelser af effekten af forskellige mælkefodringsniveauer på forekomsten af cryptosporidiose i danske malkekvægsbesætninger. Vi skal bruge 5-10 større besætninger, der har problemer med cryptosporidiose. Det må meget gerne være besætninger med god hygiejne. I hver af de deltagende besætninger opdeles kalve i to hold, som fodres med normal - henholdsvis stor mælkemængde. Besætningsejerne skal være indstillet på at gennemføre en differentieret opstaldning og fodring af kalvene i hele mælkefodringsperioden.

Vi forventer samarbejde med bl.a. AU, KU og DTU i projektet.

Kontakt snarest undertegnede, hvis du har oplagte besætninger eller afklarende spørgsmål.

Af dyrlæge Henrik Læssøe Martin, hlm@vfl.dk, mobil 4024 2681

 

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål - ”Fodringsdagen”

Så er det atter tid til den årlige fodringsdag, som løber af stablen tirsdag den 3. september 2013 i Herning Kongrescenter.

Målgruppen for dagen er kvægbrugsrådgivere, dyrlæger, undervisere og foderproducenter, der beskæftiger sig med fodring af kvæg. 

Se programmet for dagen her

Deltagergebyr ved tilmelding indtil d. 27. august: 1.100 kr. inkl. bilag.
Deltagergebyr ved tilmelding efter d. 27. august: 1.300 kr. inkl. bilag.
Afbud efter tirsdag den 27. august 2013 koster kr. 500,-. 

Tilmeld dig her 

Af konsulent Ole Aaes, oea@vfl.dk

 

Fluemidler til økologiske dyr

Fluemidler, der er registreret som veterinære lægemidler, må ikke bruges forebyggende i økologiske besætninger.
Produktet Butoxvet er et veterinært lægemiddel registreret til kontrol af fluer og lus hos kvæg og får. Skal det i økologiske besætninger bruges mod fx stikfluer til kvier på græs, kan dyrene i flokken først behandles, når der er konstateret fluestik hos mindst ét dyr. Økologireglerne for brug af veterinære lægemidler er generelt restriktive og skelner ikke mellem fx Butoxvet eller Orbesealer og antibiotika i forhold til det principielle forbud mod al forebyggende behandling. Derfor er det et krav, at der er stillet en konkret diagnose forud for behandling med veterinære lægemidler uanset om det er mod yverbetændelse eller mod fluer.

Brug af veterinære lægemidler skal noteres i logbogen og må kun opbevares på bedriften indtil behandlingen er gennemført.

Ikke-receptpligtige midler til udvortes brug
Midler til udvortes brug, der ikke er registrerede veterinære lægemidler (”Frihandelsprodukter”, ”håndkøbsmedicin” eller ”andre produkter”) kan stadig bruges af landmanden uden at dyrlægen har stillet en diagnose. Det kan være midler mod insekter, lus og ringorm som pour-on, afvaskning, øremærker eller salver. Disse produkter må bruges af landmanden, opbevares på bedriften og det skal ikke registreres i logbogen. Dog skal brug af alle antiparasitære midler noteres i logbogen.

Fluespray til stalden må ikke bruges
Det skal understreges, at den udvidede tilladelse til at bruge insektmidler kun gælder midler til direkte påføring på dyrene. Det er stadig ikke tilladt at bruge flue-spray og andre kemiske midler til reduktion af insekter i stalden.

Af Landskonsulent Birgit Ingvorsen, VFL, Økologi, bii@vfl.dk

 

Får dine kolleger ”Aktuelt til Dyrlæger”

Har du kolleger, som endnu ikke modtager vores nyhedsbrev Aktuelt til Dyrlæger, så kan de gratis tilmelde sig her

Aktuelt til Dyrlæger udsendes efter behov med nyheder fra specielt Team Sundhed, Velfærd og FødevaresikkerhedVidencentret for Landbrug. Lejlighedsvis indeholder nyhedsbrevene i tillæg nyheder vedrørende fodring, økologi m.v.

Af dyrlæge Henrik Læssøe Martin, hlm@vfl.dk