Natur og vandmiljø, Jura, Kvæg, Planter, Svin

Natura 2000 basisanalyser og ny naturkortlægning er offentliggjort

Miljøstyrelsen har offentliggjort 3. generation af Natura 2000 basisanalyser, der skal ligge til grund for de kommende Natura 2000 planer for perioden 2022-2027.

Der er samtidig er også offentliggjort ny kortlægning af kategori 1 natur i de nye habitatområder. Det kan som lodsejer være en god ide at orientere sig i begge dele.

Hvad betyder det for dig som landmand?

  • Basisanalyserne udgør det faglige grundlag for Natura 2000 planerne.
  • Natura 2000 planerne fastlægger rammerne for den indsats, der skal ske i de udpegede områder i den 6 årlige planperiode. 3. generation af Natura 2000 planer skal gælde for 2022 – 2027.
  • Basisanalyserne er ikke i høring, men det er muligt at indsende faktuelle bemærkninger til basisanalyserne inden 16. september 2020
  • Kategori 1 kortene kan have betydning ved miljøgodkendelse og revurdering af nærliggende husdyrbrug

Miljøstyrelsen offentliggjorde i juni de basisanalyser, der skal ligge til grund for 3. generation af Natura 2000 planer, der skal gælde for den kommende 6-årige planperiode 2022-2027 (12 år for Natura 2000 i fredskov). Der er udarbejdet en basisanalyse for hver af de 257 Natura 2000-områder.

Basisanalyserne er første trin i Natura 2000-planlægningsprocessen. I basisanalysen beskrives data indsamlet i det enkelte område, og tilstanden samt de foreløbige trusler vurderes. Basisanalysen er udarbejdet ud fra nationalt indsamlede og kvalitetssikrede data, der tilvejebringes gennem det nationale overvågningsprogram for vand og natur - NOVANA. Data er offentligt tilgængelige på Danmarks Miljøportal.

Basisanalysernes indhold er således ifølge Miljøstyrelsen primært en faktuel præsentation af data om det aktuelle område, og de sendes derfor heller ikke i offentlig høring.  Dog kan faktuelle bemærkninger til basisanalyserne indsendes til Miljøstyrelsen inden d. 16. september 2020, så de kan indgå i en evt. opdatering af basisanalyserne forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planerne.

  • Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som området er udpeget for at beskytte
  • Vurdering af naturtilstanden og en foreløbig vurdering af konkrete trusler
  • En oversigt over gennemførte indsatser i området
  • Et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden.

Basisanalyserne danner grundlaget for dialog om de kommende planer med berørte statslige, kommunale og regionale myndigheder, nationalparkbestyrelser, foreninger, organisationer og lodsejere, som har en væsentlig interesse i Natura 2000-områderne.

Det kan derfor være en god ide som lodsejer med arealer i Natura 2000 at orientere sig i basisanalysen og se, om der er eventuelle faktuelle fejl som skal påpeges overfor Miljøstyrelsen. 

Basisanalyserne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside, Natura 2000-planlægning 2022-2027, hvor der også kan findes generel information om Natura 2000-planlægningen.

Der foreligger endnu ikke nogen endelig tidsplan for den videre Natura 2000-planlægningsproces. Som udgangspunkt skal forslag til Natura 2000 planerne sendes i høring senest 1 år efter basisanalysernes offentliggørelse.

Ny kortlægning af kategori 1 natur

Udover basisanalyserne har Miljøstyrelsen også offentliggjort opdaterede kort med kortlagt habitatnatur, herunder nye kategori 1 naturtyper omfattet af husdyrloven. Der er tale om kortlægning af habitatnatur i de nyudpegede habitatområder samt i de udvidede dele af habitatområderne, som blev tilføjet i 2018. Kortlægningsdata samt et opdaterede kort med kortlagt kategori 1-natur kan ses på Danmarks Miljøportal – Arealinformation, Miljøstyrelsen MiljøGIS.

Du kan desuden se de nye Natura 2000 områder på kortværket Gældende Natura 2000-områder pr 1.11.2018

Vil du vide mere?