Beregning af Salmonella Dublin niveau

Sådan beregnes Salmonella Dublin niveau.

Prøver

Undersøgelse for Salmonella Dublin foregår ved:  

Tankmælksprøver

  • Der analyseres normalt 4 tankmælksprøver pr. år for hver ejendom. De samme 4 prøver anvendes også til BVD-overvågning 

Blodprøver

  • Der kan anvendes blodprøver udtaget i besætningen eller på slagteri.
  • Ved beregning af niveau tages der hensyn til besætningens størrelse. Der beregnes niveau på de seneste 8 blodprøver, der foreligger fra besætningen, hvis den har 10 dyr eller flere. Er der under 10 dyr i besætningen, laves beregningen på flg. antal prøver:
Besætningsstørrelse Antal prøver
9 7
8 6
7 5
6 4
5 4
1-4 Alle dyr

Laboratoriet

Prøverne kan analyseres hos Eurofins i Vejen. Resultaterne overføres elektronisk til Kvægdatabasen. 

Antistoffer mod Salmonella Dublin i blodprøver og/eller tankmælksprøver måles ved analysemetoden ELISA. En prøves antistofniveau aflæses ved optisk tæthed (optical density). Den værdi, som en prøve får, er den såkaldte ODC% (Optical Density Calibrated) 1) Herefter kaldet antistofværdi, eller blot et ciffer mellem 0 og 100 eller mere. 

Dyreregistrering

Administrationen af programmet foretages af SEGES. Alle prøveresultater findes i Kvægdatabasen, og Dyreregistrering foretager beregninger og udsender hændelseslister ved ændringer i Salmonella Dublin niveau. 

DMS

Ved ændring i niveau vil der de første 14 dage være en meddelelse under Dagligt overblik - Aktuelt

Definition på niveauer – se her

Salmonella Dublin-niveauet beregnes for hvert CHR-nr. (dvs. hver ejendom). Hvis der er flere besætninger på ejendommen, skal der udtages prøver fra alle besætninger. Hvis der er samdrift mellem flere ejendomme, tildeles alle ejendomme det mest belastende niveau. Det er den besætningsansvarlige, som har ansvaret for, at alle epidemiologiske enheder på ejendommen repræsenteres med prøver for Salmonella Dublin.

En mælkeleverende ejendom får udtaget tankmælksprøver 4 gange årligt som en del af Overvågningsprogrammet. Der kan udtages supplerende, brugerbetalte prøver. Såfremt en ejendom får udtaget ekstra prøver, mælkeprøver eller blodprøver, indgår dette niveau i ejendommens samlede niveau. Prøverne er gyldige, såfremt der mindst er 3 uger imellem udtagningsdatoerne.

Blodprøveudtagning

Blodprøver kan udtages i besætningen af en dyrlæge. Alternativt kan blodprøver udtages på slagteriet for egenbetaling. Kontakt SEGES for bestilling inden tilmelding.

Niveauberegning

Der foretages ny niveauberegning ved: Overførsel af nye prøveresultater til Kvægdatabasen. Ved indkøb, hjemtagning fra dyrskue og fællesgræs eller eventuelt ved anden kontakt. Ejendommen tildeles Niveau 2, hvis der har været kontakt til en besætning med lavere niveau, 2 eller 3. Ved ophør af offentligt tilsyn for S Dublin sættes besætningen i niveau 2.

"B"- prøve:

Hvis den seneste tankmælksprøve giver anledning til at niveau 1 bringes i fare, rekvireres en ekstra ”B ”- prøve, der er afgørende for besætningens niveau i den næste periode. I tilfælde af at der udtages en b-prøve meddeles det til besætningsejeren (via en Akut hændelsesliste), at den indtil resultatet af b - prøven foreligger, må betragtes som værende i niveau 2.

Gyldighed af prøver ved niveauændring til lavere niveau

I det tilfælde, at en titerstigning i tankmælksprøven bevirker ændring til niveau 2, så benyttes de tidligere undersøgelser ikke til niveauberegning. Hvis niveauændringen er på grund af kontakt, så benyttes også de tankmælksundersøgelser, der er taget før niveauændringen.

I det tilfælde, at en blodprøve i en ikke mælkeleverende besætning bevirker ændring til niveau 2, skal der fra besætningen foreligge nye (afhængig af besætningsstørrelse op til 8 stk.) negative blodprøver efter gældende regler for igen at komme i niveau 1.

Niveauplacering ved kontakt

Hvis en kreaturbesætning på en ejendom placeret i niveau 1 ved handel, skuer, græsning eller på anden måde har kontakt med en besætning i niveau 2, 3 eller ukendt niveau, placeres ejendommen i niveau 2 i mindst 3 uger. Hvis det godtgøres, at kontakten ikke udgør nogen smitterisiko, bliver ejendommen igen placeret i sit oprindelige niveau. Hvis det/de flyttede kreaturer er testet negativ i perioden 3 - 6 uger efter kontakten har fundet sted, anses det for godtgjort, at kontakten ikke udgør nogen smitterisiko. Hvis der ikke gøres noget for at teste om kontakten har udgjort en smitterisiko fortsætter besætningen i niveau 2 indtil næste niveau-beregning foreligger på basis af enten tankmælk eller blodprøver.

Låsning i niveau 2

Såfremt en ejendom er låst i niveau 2, vil dette sætte den ordinære beregning ud af kraft. En låsning i niveau 2 kan skyldes for høj antistofværdi eller kontakt til ejendomme i niveau 2 eller 3. En ejendom er låst i niveau 2 i 3 uger efter sidste kontakt til en besætning med niveau 2 (eller 3). En ejendom er låst i niveau 2 i 3 uger efter sidste positive laboratoriesvar. En ejendom er låst i niveau 2 i 6 måneder efter ophør af niveau 3.

Gen og nyetablerede besætninger

En ejendom beholder sit Salmonella Dublin niveau efter besætningsophør. Hvis ejendommen har stået tom i 12 måneder kan ejendommen sættes i niveau 1. Alternativt kan en tom ejendom i niveau 2 vaskes og desinficeres med efterfølgende godkendelse af Fødevarestyrelsen og hermed skifte status til niveau 1. Ved genetablering af besætning på ejendommen beregnes Salmonella Dublin niveauet på baggrund af:

  • tidligere niveau
  • de indkøbte dyrs niveau

Ved nyetablering af besætning på en ejendom, hvor der ikke tidligere har været et niveau, beregnes Salmonella Dublin niveauer ud fra de indkøbte dyr. Der kan tidligst tages blodprøver til beregning af niveau tre uger efter indkøb. For mælkeleverende besætninger beregnes niveau ved tankmælksundersøgelse.

1) Hver prøve aflæses på en plade, hvor også positive og negative kontroller aflæses. Den optiske tæthed af en given prøve korrigeres i forhold til aflæsning af pladens positive og negative kontroller, således at en ODC% på 0 svarer til en optisk tæthed svarende til de negative kontroller, mens en ODC% på 100 svarer til optisk tæthed som for de positive kontroller. En prøve, der har mere end 100 ODC%, har altså flere antistoffer end den positive kontrolprøve. Kontrolprøverne stammer fra dyr, som har været testet grundigt både på besætningsniveau og dyreniveau med enkeltdyrs-ELISA og dyrkningsprøver. Da tankmælksprøver består af mælk fra mange køer, der producerer forskellige mængder mælk og har meget varierende indhold af antistoffer i deres mælk, kan tankmælkens ODC%-værdi ikke beregnes direkte ved at tage summen af alle køernes individmælk-ODC%'er og så dividere med antallet af køer. Det er med andre ord ikke en lineær sammenhæng mellem mængden af antistoffer i individmælken og tankmælken. Køer med høje antistoftal (fx 150 ODC%) har ofte mange tusinde gange flere antistoffer i mælken end køer med lave antistoftal (fx 25 ODC%) og bidrager tilsvarende meget til tankmælkstallet.