Økonomi og ledelse

Det skal du vide om regeringens planer på skatteområdet

Regeringen har fremlagt sine planer for lovforslag i det nye folketingsår. På skatteområdet er der en række væsentlige ting i pipelinen, der kan få betydning for dig som erhvervsdrivende landmand.

De vigtigste ting på skatteområdet for lovforslag i det nye folketingsår er:

Grøn skattereform på vej – muligvis med ændrede CO2-afgifter

Regeringen har planer om at fremsætte et forslag om en såkaldt grøn skattereform i december 2020. Ud fra lovprogrammet er det ikke muligt at afgøre, i hvilket omfang det får betydning for dig som landmand. Men der har været tale om ændring af eller indførelse af CO2-afgifter, som alt afhængig af indholdet kan få stor negativ betydning for landbruget. Landbrug & Fødevarer følger området nøje.

Udenfor skattereformen er det også tanken, at der på afgiftsområdet kommer til at ske forbedringer, som vil have betydning for eksempelvis godtgørelse af elafgift til rumopvarmning. Den særlige, lave elafgift til elopvarmning af boliger forventes desuden sat ned. Det vil i givet fald gøre det billigere at bruge el til disse formål.

Ændringer i ordning om udlejning af bolig til nærtstående

Regeringen har planer om at lave ændringer i virksomhedsordningen for udlejning af bolig til nærtstående. 

Udkastet til forslaget går blandt andet ud på, at der indføres en rentekorrektion på den del af renterne, der anses for at vedrøre det udlejede, ligesom der sker nedsættelse af kapitalafkastgrundlaget med friværdien af boligen. Det vil gøre det dyrere at udleje til nærtstående, da fradragsværdien af renter dermed nedsættes. 

Regeringen kalder forslaget ”fjernelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds‐ og kapitalafkastordningerne”. Det er dog reelt en forskelsbehandling af udlejning til nærtstående ift. udlejning til andre. Trods navnet gælder det altså generelt ved udlejning til nærtstående og ikke bare i forbindelse med forældrekøb. 

Muligt at overdrage virksomheder skattefrit til fonde

Regeringen har fremsat et lovforslag om, at det bliver muligt skattefrit at kunne afhænde en erhvervsvirksomhed i selskabsform til en erhvervsdrivende fond. Dette vil betyde, at der ikke som hidtil vil ske en beskatning af den gevinst på aktierne, du som tidligere ejer har.

Tidlig pension kan give øgede omkostninger

Et flertal i Folketinget har netop aftalt en ret til tidlig pension. Ordningen er relevant for dig som erhvervsdrivende landmand, fordi det er aftalt, at den blandt andet finansieres ved:

  • En særskat på den finansielle sektor
  • Lagerbeskatning af visse selskabers ejendomsavancer
  • Loft over selskabers fradrag for lønninger på 7 mio. kr.
  • Uændret loft i aktiesparekontoen og for investorfradrag

Især særskatten på den finansielle sektor må forventes at få indirekte betydning for dig som erhvervsdrivende med landbrug, fordi omkostninger ifølge mange kilder vil blive væltet over på kunderne. Til gengæld gælder lagerbeskatningen af selskabers ejendomsavancer ikke ejendomme, som i overvejende grad anvendes af selskabet til drift, herunder landbrug. Der er desuden aftalt en minimumsgrænse på 100 mio. kr. for lagerbeskatningen.

Vil du vide mere?