Nye og ændrede godkendelser 2017

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2017, (deadline 1.december 2017).

INDHOLDSFORTEGNELSE

Acrobat Plus Medax Top (14. september 2017)
Agil 100 EC Medax Top (18. oktober 2017)
Amistar Gold  Merpan 80 WG 
Applaud 25 SC Merpan 80 WP 
Argylene Plus Metamitronprodukter 
Armicarb 85 SP  Metamitronprodukter
(mindre anvendelse): havefrøarter til frøproduktion
  Monitor 
Asulox   Modesto 480 FS 
Basamid GR  Movento SC 100 (mindre anvendelse):
Prydplanter/ planteskolekulturer.
I væksthus: mod bomuldsbladlus,
væksthusmellus og skjoldlus
På friland: mod skjoldlus og galmyg.
Belkar  Movento, kålmøl i korsblomstret havefrø 
Betanal Movento SC 100: jordbær, krydderurter og grønsager 
Betasana 160 Moxa 
Biscaya OD 240 Nissuron 250 SC 
Buctril EC 225  Nissorun 250 SC (mindre anvendelse i prydplanter/planteskolekulturer)
Candit    Orius 200 EW
  Pictor Active 
Centium 36 CS (mindre anvendelse)  Pomoxon Extra (Kernefrugt)
Conserve i frugt og bær Pomoxon Extra (Nåletræer)
Conserve  Prestige FS 370
Constans   
Configure (544-5) (mindre anvendelse) Property
ConShape  Propulse 
OBS - Læs mere om ændring af etikettetekst her
Cruiser RAPS  Revus
DiPel DF (mindre anvendelse buskfrugt) Select 240 EC
DiPel DF (mindre anvendelse havebrug) Serenade ASO (mindre anvendelse)
Agurk, løg, squash 
DiPel DF (mindre anvendelse væksthus) Serenade ASO er godkendt til mindre
anvendelse i bær på friland og i væksthus
Ferrex  Serenade ASO er godkendt til mindre
anvendelse i diverse væksthusgrønsager
Flocter WP5 SmartGrass
Glyphosat   
Herbasan SweDane Betasana 160
Isomate CLR  Titus WSB
Input EC 460  Talius
Kerb SC  Topsin WG (mindre anvendelse)
Kerb 400 SC (dispensation)  Turex WG og Turex WP (mindre anv. buskfrugt)
Kerb 400 SC (mindre anvendelse) Turex WG og Turex WP (mindre anv. havebrug)
Kerb 400 SC (mindre anvendelse)  Turex WG og Turex WP (mindre anv. væksthus) 
Kompakt 5C Ukrudtsmidler med metsulfuron 
Kumulus S  Vertimec EC
Lentagran 45 WP Xinca og Maya (mindre anvendelse) 
Mavrik Vita  Zypar  
Medax Max  Zypar (64-88) alm. rajgræs, engrapgræs, strandsvingel og rødsvingel 
  Zypar (64-88) hvidkløver 
 
MIDLER 

Svampemidlet Pictor Active godkendt

Pictor Active er blevet godkendt til svampebekæmpelse i raps under blomstring. Indholdet i 1,0 l svarer til 0,3 kg Cantus + 1,25 l Comet Pro. Der er også givet en mindre anvendelse til brug i olieræddike til frø, rybs, sennep, hør og valmue på friland.

Miljøstyrelsen oplyser, at svampemidlet Pictor Active (boscalid + pyraclostrobin) netop er blevet godkendt til bekæmpelse af knoldbægersvamp og skulpesvamp i raps i vækststadium 60-69 (enkelte gule blomster udfoldet til blomstring afsluttet). Normaldoseringen er 1,0 l/ha, og indholdet i 1,0 l svarer til 0,3 kg Cantus + 1,25 l Comet Pro, dvs. en forholdsvis høj mængde aktivstof. Der må bruges maks. 1,0 l/ha pr. sæson fordelt på maks. 2 behandlinger.

Midlet må ikke benyttes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.

Pictor Active har indgået i Landsforsøgene i raps i 2017. Se tabellen nedenfor fra rapsafsnittet i Oversigt over Landsforsøgene 2017. Det fremgår, at midlet har klaret sig fint og på niveau med flere af de øvrige løsninger.

Et forsøg med meget knoldbægersvamp er vist for sig selv. Her er opnået lavere effekt af løsninger indeholdende azoxystrobin (Amistar, Amistar Gold, Azaka, Mirador, Mirador forte). Årsagen hertil er ikke klarlagt, men undersøges pt. nærmere.

Der er i tabellen ovenfor anvendt en foreløbig pris på 425 kr./ l inkl. afgift og ekskl. moms for Pictor Active. Firmaet oplyser, at dette prisniveau forventes at holde i kommende vækstsæson.

Mindre anvendelse

Der er ligeledes givet en mindre anvendelse til brug af Pictor Active mod knoldbægersvamp og skulpesvamp under de samme betingelser som i raps i følgende afgrøder: olieræddike til frø, rybs, sennep, hør og valmue på friland.

Se yderligere om Pictor Active i Middeldatabasen.

14. december 2017

Til top

Contans har fået udvidet godkendelsen

Svampemidlet Contans har fået udvidet godkendelsen og må nu anvendes mod knoldbægersvamp i en lang række frilands- og væksthusgrønsager, krydderurter, planteskolekulturer, prydplanter, raps, sennep, solsikke, ærter og kartofler.

Svampemidlet Contans (18-586), som indeholder Coniothyrium minitrans CON/M91-08, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af knoldbægersvamp (Sclerotinia scletotiorum) i raps, salat og rodfrugter samt visse udplantningsplanter jf. brugsanvisningen (artiskok, agurk, asparges, aubergine, bladselleri, bønner, broccoli, dild, gulerødder, hvidløg, kartofler, kommen, koriander, kål, løg, persillerod, persille, planteskolekulturer, porre, prydplanter, purløg, radise, raps, salat, sennep, solsikke, tomater og ærter)
 • Contans må anvendes to gange pr. sæson: Før, ved eller lige efter etablering og efter høst

Contans må anvendes i økologisk produktion.

12. december 2017

Til top

Forbud på vej mod sulfosulfuron (Monitor m.fl.)

Miljøstyrelsen har afslået fornyet godkendelse af ukrudtsmidler indeholdende aktivstoffet sulfosulfuron, heriblandt Monitor. Produkterne bliver forbudte i 2018 eller 2019.

Miljøstyrelsen har den 4. december 2017 givet afslag på ansøgning fra firmaet Sumitomo om fornyet godkendelse af produktet Monitor 80 WG. Afslaget er givet med henvisning til, at aktivstoffet sulfosulfuron udgør en uacceptabel risiko for udvaskning til grundvandet. Da der ikke har været godkendt en etikette for produktet, og det derfor ikke har været solgt, træder forbuddet i kraft omgående.

For det tidligere produkt Monitor fra Monsanto er der allerede salgsforbud, men restlagre af produktet kan lovligt anvendes frem til 1. november 2018, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

Endelig gælder, at der har været markedsført et parallelprodukt, LFS Sulfosulfuron, som også har fået afslag på fornyet godkendelse. Men da dette produkt har været aktivt markedsført, er godkendelsen for dette produkt trukket pr. 28. februar 2018, hvilket betyder, at der først bliver anvendelses- og opbevaringsforbud for dette produkt pr. 28. august 2019 og at produktet lovligt kan anvendes både i 2018 og 2019. Firmaet oplyser, at LFS Sulfosulfuron fortsat markedsføres.

Vær dog opmærksom på, at LFS Sulfosulfuron ikke som Monitor har haft en godkendelse til mindre anvendelse i alm. rajgræs og engrapgræs til frø, så det kan kun anvendes i hvede og triticale.

Læs mere om produkterne i Middeldatabasen.

7. december 2017

Til top

Aktivstoffet glyphosat har fået forlænget EU-godkendelse

EU's appelkomite har den 27. november givet en 5-årig forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat i EU. Der forestår nu en national fornyet godkendelse af alle glyphosatprodukter.

Glyphosat forlænget – hvad sker der nu?

Som oplyst i Landbrugspressen og på Miljøstyrelsens hjemmeside har EU’s appelkomite på sit møde den 27. november 2017 givet en forlængelse af aktivstoffet glyphosat for en 5-årig periode fra den 15. december 2017, hvor den nuværende godkendelse udløber.

Flere har spurgt, hvad der fremadrettet kommer til at ske med godkendelserne af glyphosat i Danmark.

På den helt korte bane forventes Miljøstyrelsen at give en 1-årig administrativ forlængelse af godkendelsen for alle godkendte glyphosatmidler. Dvs. det forventes, at alle glyphosatmidler får udløb af godkendelsen fastsat til 15. december 2018. Så snart dette er sket, vil udløbsdatoerne for godkendelserne i Middeldatabasen, KemiTjek og Positivlisten blive opdateret.

De allerede meddelte forbud for 30 glyphosatmidler med indhold af tallowamin, står ved magt. Disse midler må ikke opbevares eller anvendes efter 31. december 2017.

Inden udgangen af 2018 skal Miljøstyrelsen tage stilling til fornyet godkendelse af alle de glyphosatprodukter, som har fået forlænget godkendelsesperioden. Miljøstyrelsen oplyser, at firmaerne vil få 3 måneder til at genansøge om godkendelse, hvorefter sagsbehandlingen skal gennemføres inden for yderligere 9 måneder. Er der produkter, som ikke bliver genansøgt, eller som ikke kan få fornyet godkendelse, forventes disse at få en afviklingsperiode på 18 måneder regnet fra datoen for Miljøstyrelsens afgørelse.

Dette betyder også, at man uden risiko for bortfald af godkendelsen i 2018 og formentlig også det meste af 2019 kan købe de eksisterende glyphosatmidler. Det frarådes dog at disponere større mængder af glyphosat, end man kan bruge op inden for en 18 måneders periode, så længe der hersker usikkerhed om hvilke produkter der bliver genansøgt..

28. november 2017

Til top

   

Medax Top til vækstregulering af prydplanter i væksthus

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Medax Top (19-201) til vækstregulering af prydplanter i væksthus.

Godkendelsen er en tilretning af den tidligere godkendelse. I den nye godkendelse er de totale max doseringer væsentligt mindre end i den gamle godkendelse.

Hermed bortfalder den gamle godkendelse til mindre anvendelse.

Den tilrettede brugsanvisning til mindre anvendelse af Medax Top.

18. oktober 2017

Til top

Svampemidlet Amistar Gold er godkendt

Amistar Gold er netop blevet godkendt til svampebekæmpelse i vinterraps og sukkerroer.

Miljøstyrelsen har den 28. september 2017 godkendt svampemidlet Amistar Gold. Midlet er godkendt til svampebekæmpelse i vinterraps og sukkerroer. Midlet må kun anvendes hvert 3. år. Der må maksimalt anvendes 1 l/ha og maksimalt én behandling. Sprøjtefristen er vækststadie 69 i vinterraps, og 35 dage før høst i sukkerroer. Afstandskravet til vandmiljøet er 10 meter.

Midlet indeholder to aktivstoffer 125 g/l azoxystrobin, det samme aktivstof som i Amistar, og 125 g/l difenoconzol som er et af aktivstofferne i Armure.

Amistar Gold har været med i Landsforsøg i vinterraps i 2016 og 2017, effekten af midlet har været på niveau med de andre godkendte midler til svampebekæmpelse i vinterraps.

Firmaet oplyser at midlet vil blive markedsført til sæsonen 2018

Læs mere om Amistar Gold i Middeldatabasen.

2. oktober 2017

Til top

Orius 200 EW er godkendt til mindre anvendelse mod rust i porre og purløg på friland

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Orius 200 EW (396-24) mod rust i porre og purløg på friland

Brugsanvisningen til Orius 200 EW (396-24) kan ses her.

26. september 2017

Til top

Etiketteteksten for svampemidlet Propulse er ændret

Der er nu ikke længere restriktion på efterfølgende afgrøde ved anvendelse af Propulse.

I maj måned 2017 blev svampemidlet Propulse SE 250 godkendt til svampebekæmpelse i hvede, byg, havre, rug, triticale, raps og majs. Dengang var der følgende restriktion på etiketten vedrørende efterfølgende afgrøde: Der må kun plantes eller sås majs, raps, hvede, triticale, rug, byg og havre som efterfølgende afgrøde. Denne tekst og restriktion er slettet på den nye etikette som er godkendt d. 21. september 2017.

Yderligere oplysninger om midlet kan findes i Middeldatabasen.

22. september 2017

Til top

Betanal, Herbasan, SweDane Betasana 160 og Betasana 160 er godkendt til mindre anvendelse i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Betanal (18-528), Herbasan (18-452), SweDane Betasana 160 (501-36) og Betasana 160 (501-43) i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri.

Ukrudtsmidlerne, som indeholder midlet Phenmedipham, er godkendt i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri under følgende betingelse

 • Må kun anvendes i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri til bekæmpelse af ukrudt
 • Maks. 2 behandlinger pr. år
 • Midlerne anvendes efter fremspiring af afgrøden
 • Midlerne anvendes på nyfremspiret ukrudt
 • Behandlingsfristen er 2 måneder før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Brugsanvisning til mindre anvendelse af ukrudtsmidlerne Betanal, Herbasan, SweDane Betasana 160 og Betasana 160 i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri kan ses her.

14. september 2017

Til top

Medax Top er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter/planteskolekulturer på friland

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Medax Top til mindre anvendelse til vækstregulering i prydplanter og planteskolekulturer på friland.

Medax Top (19-201) er godkendt til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer på friland under følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til vækstregulering af prydplanter på frilane
 • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
 • Max. 1,5 L/ha pr. vækstår, kan fordeles på 2 behandlinger med min. 7 dages interval mellem behandlingerne
 • Ved håndtering af prydplanter på friland skal der anvendes kemisk bestandige handsker

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Medax Top i prydplanter/planteskolekulturer på friland kan ses her.

14. september 2017

Til top

Sneglemidlet Ferrex markedsføres

DLG oplyser, at de i denne sæson markedsfører sneglemidlet Ferrex fra det tyske firma Frunol delicia GmbH til sneglebekæmpelse. Ferrex indeholder samme aktivstof som Sluxx HP nemlig jernfosfat, men med 25 g/kg aktivstof mod 30 g/kg aktivstof i Sluxx HP. Formuleringen angives også at være forskellig i de to produkter. Ferrex må anvendes med op til 6 kg/ha.

I effektivitetsvurderingen angives, at 6 kg Ferrex i forsøgene har været sammenlignet med 7 kg Sluxx, og at de to løsninger har givet en effekt på samme niveau.

Hvis der f.eks. anvendes en dosering på 4-5 kg/ha Sluxx HP, så anbefales der tilsvarende 4 kg/ha af Ferrex.

Den vejledende pris angives til 44 kr./kg inkl. afgift og ekskl. moms.

Se yderligere om midlet i middeldatabasen.

21. august 2017

Til top

Nissorun 250 SC er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter/planteskolekulturer på friland

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Nissorun 250 EC til mindre anvendelse mod spindemider i prydplanter og planteskolekulturer på friland.

Spindemidemidlet Nissorun 250 EC (561-6), som indeholder hexythiazox, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af frugttræ- og væksthusspindemider i prydplanter/planteskolekulturer på friland
 • Max dosering pr. behandling: 0,3 l pr. ha
 • Antal behandlinger pr. kultur/sæson: Max 2. Hvis Nissuron 250 EC anvendes mere end én gang, skal midlet indgå i en strategi, hvor der imellem behandlingerne anvendes et spindemidemiddel med en anden virkemekanisme for at forebygge resistens
 • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Ved håndtering af prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker i min. 27 dage efter behandling

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Nissorun 250 EC i prydplanter/planteskolekulturer på friland kan ses her.

10. august 2017

Til top

Zypar godkendt til bortsprøjtning af hvidkløver

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Zypar  til mindre anvendelse til bortsprøjtning af hvidkløver med udlæg af engrapgræs.

Efter høst af hvidkløver med udlæg af engrapgræs er det nødvendigt at bortsprøjte genfremspiringen af hvidkløver for at sikre plads til udvikling af engrapgræsset.

I den forbindelse har SEGES PlanteInnovation anmodet Miljøstyrelsen om godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Zypar til det formål.

Der behandles i august måned når der atter er vækst i kløveren.

Bortsprøjtningen kan ske som en engangsbehandling med 1,0 l/ha eller som en splitbehandling med 2 x 0,5 l/ha. Bemærk at der kun må behandles i august måned og at den samlede dosering på 1,0 l/ ha ikke må overskrides.

Halm og rester fra den behandlede kløver må ikke opfodres.

Afstandskrav og yderligere begrænsninger i anvendelsen fremgår af brugsanvisningen.

Kilde: Miljøstyrelsen

6. juli 2017

Til top

Dispensation til anvendelse af Kerb i vinterraps

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps i vækstsæsonen 2017-18 på vilkår om ekstra beskyttelse af sprøjteføreren.

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af enårig rapgræs og andet græsukrudt i vinterraps. Dispensationen er givet på følgende vilkår:

 • sprøjteføreren sidder i en lukket førerkabine med kulfilter
 • der bør ved udbringning anvendes afdriftsreducerende dyser
 • Kerb 400 SC må kun anvendes på arealer med en stor forekomst af græsukrudt med henblik på at forebygge resistens mod ukrudtsmidler
 • behandlingsfristen er 120 dage
 • såning af korn må ikke finde sted før 7 måneder efter behandling
 • såning/plantning af grønsager og rodgrønsager må ikke finde sted før 6 måneder efter behandling.

Dispensationen er givet på baggrund af stigende problemer med herbicidresistens hos agerrævehale og rajgræs.

Anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps mistede sin ordinære godkendelse i vinterraps som følge af, at danske modelberegninger viser, at der ved længere tids sprøjtearbejde med standard beskyttelsesudstyr, sker en større belastning af sprøjteføreren end den af Miljøstyrelsen fastsatte grænse. Derfor er der fastsat et vilkår om kulfilter i førerhus og anvendelse af dyser, der giver store dråber, for at nedsætte belastningen af sprøjteføreren.

For at sikre, at brugerne har den nødvendige information til rådighed, skal køberen downloade (eller på anden måde fremskaffe) ”Brugsanvisning og erklæring om arbejdsmiljø for anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps i vækstsæsonen 2017/18”. Ved køb af Kerb 400 SC afleveres et eksemplar til sælger, og køber opbevarer det andet eksemplar i sin sprøjtejournal.

Dispensationen gælder kun i perioderne fra 1. oktober 2016 til 14. december 2017 og fra 15. januar 2018 til 28. februar 2018.

I Middeldatabasen bliver Kerb vist som godkendt i vinterraps i den periode, hvor dispensationen er gældende.

Det tilrådes at afstemme indkøbet helt nøjagtigt, så hele den indkøbte mængde bruges op. Efter dispensationens udløb kan rester kun anvendes i de få afgrøder, hvor Kerb 400 SC er ordinært godkendt.

21. juni 2017

Til top

Biscaya OD 240 er godkendt til mindre anvendelse i en lang række frilandsgrønsager

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Biscaya OD 240 til mindre anvendelse i en lang række frilandsgrønsager mod blandt andet bladlus og trips.

Insektmidlet Bisaya OD 240 (18-501), som indeholder thiacloprid, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod de i brugsanvisning angivne skadevoldere i knoldfennikel, asparges, gulerødder, pastinak, persillerod, bede, radise, jordskok, peberrod, skorzonerrod, kinakål, glaskål, grønkål, palmekål, pak choy, knoldselleri, bladselleri, kepa-, skalotte-, hvid- og bundtløg, squash, drueagurk, porre, forårsløg, bønner m. bælg og rucola på friland
 • Må i knoldselleri, gulerødder, pastinak, persillerod, radise, jordskok, peberrod, skorzonerrod, kinakål, glaskål, grønkål, palmekål, pak choy, knoldselleri bladselleri, forårsløg og rucola ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må i beder, porre og bønner m. bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Må i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, bundtløg ikke anvendes senere end 21 dage før høst
 • Må i squash og drueagurk ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning til mindre anvendelse kan ses her.

Svampemidlet Property godkendt i korn

Midlet er et specifikt meldugmiddel, som har samme effekt og virkemekanisme som svampemidlet Flexity

Miljøstyrelsen oplyser, at svampemidlet Property (180 SC 180 g/l pyriofenon) netop er blevet godkendt til svampebekæmpelse i korn med op til 0,5 l/ha. Midlet er et specifikt meldugmiddel, som kun har effekt mod meldug. Property har indgået i landsforsøgene i 2014 og 2016, ligesom det også indgår i forsøgene i 2017.

I forsøg har effekten af Property ligget på niveau med effekten af Flexity. Property har også samme virkemekanisme som Flexity.

Property må anvendes 2 gange pr. vækstsæson og senest i vækststadium 49 (lige før begyndende skridning).

Se yderligere om Property i middeldatabasen.

16. juni 2017

Til top

Lentagran 45 WP godkendt i en lang række frilandsgrønsager

Miljøstyrelsen har godkendt Lentagran 45 WP til ukrudtsbekæmpelse i hovedkål, rosenkål, broccoli, blomkål, glaskål (kålrabi), majroer, kålroer og andre foderkål, grønkål og andre bladkål, porre, kepaløg, skalotteløg, forårsløg, hvidløg og etablerede asparges.

Ukrudtsmidlet Lentagran 45 WP (632-1), som indeholder pyridat, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hovedkål, rosenkål, broccoli, blomkål, glaskål (kålrabi), majroer, kålroer og andre foderkål, grønkål og andre bladkål, porre, kepaløg, skalotteløg, forårsløg, hvidløg og etablerede asparges
 • Må i broccoli, blomkål, rosenkål, grønkål, hovedkål, kålrabi, majroe og kålroe ikke anvendes senere end 42 dage før høst
 • Må i løg, skalotteløg og hvidløg ikke anvendes senere end 56 dage før høst
 • Må i forårsløg og porre ikke anvendes senere end 28 dage før høst
 • Må i asparges kun anvendes under bladene efter høst eller før fremspiring
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra § 3-områder
 • Arbejde i hovedkål, rosenkål, broccoli, blomkål, glaskål (kålrabi), majroer, kålroer og andre foderkål, grønkål og andre bladkål, porre, kepaløg, skalotteløg, forårsløg, hvidløg og etablerede asparges på friland må først finde sted 2 dage efter sprøjtning

For dosering i de enkelte afgrøder, behandlingstidspunkt og max antal behandlinger henvises til etiketten.

16. juni 2017

Til top
 

Dispensation til Vertimec EC i porre

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Vertimec EC mod trips i porre i perioden 1. juli 2017 til den 28. oktober 2017.

Dispensationen til insektmidlet Vertimec EC (1-192), som indeholder abamectin, er givet på følgende betingelser:

 • Max 0,5 l Vertimec EC, som må udbringes max 3 gange på arealer med stor forekomst af trips, og hvor de tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført
 • Behandlingen må gennemføres i perioden fra den 1. juli til den 28. oktober 2017
 • Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
 • Selve udsprøjtningen må alene udforetages fra en traktor med lukket førerkabine med kulfilter 

14. juni 2017

Til top
 

Dispensation til Conserve i frugt og bær

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Conserve mod pletvingefluen i en lang række frugter og bær. Dispensationen gælder i perioden den 1. juli til den 28. oktober 2017.

Dispensationen til insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, er givet på følgende betingelser:

 • Dispensationen gælder i perioden den 1. juli til den 28. oktober 2017
 • Må kun anvendes til bekæmpelse af pletvingefrugtfluen (Drosophila suzukii) i vindruer, jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hyld, kirsebær og blommer
 • Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Må i buskfrugt, stængelfrugt og vindruer ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
 • Må i hyld, kirsebær og blommer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
 • Må i jordbær max anvendes 3 gange (min. 7 dages interval) og ikke senere end 1 dag før høst
 • Må i kirsebær og blomme max anvendes 2 gange (min. 7 dages interval) og ikke senere end 7 dage for høst
 • Må i hindbær og brombær max anvendes 2 gange (min. 10 dages interval) og ikke senere end 3 dage før høst
 • Må i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyld og hyben max anvendes 2 gange (min. 7 dages interval) og ikke senere end 3 dage før høst
 • Må i vindruer max anvendes 3 gange (min. 14 dages interval) og ikke senere end 14 dage før høst
 • Må ikke anvendes i blomstrende afgrøder
 • Må anvendes i økologisk produktion.
   

Brugsanvisning

Avlere, som bruger Conserve mod pletvingefrugtfluen, skal være besiddelse af ”Brugsanvisning for anvendelse af Conserve (reg.nr. 64-51) mod pletvingefrugtfluen i jordbær, vindruer, brombær, hindbær, blåbær, aroniabær, solbær, ribs, stikkelsbær, hyben og hyldebær, kirsebær og blommer”.

14. juni 2017

Til top
 

Dispensation til Acrobat Plus

Miljøstyrelsen har på opfordring fra GartneriRådgivningen A/S givet dispensation til Acrobat Plus til bekæmpelse af løgskimmel i kepa- og skalotteløg fra den 15. juni til den 13. oktober 2017, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.

Svampemidlet Acrobat Plus (19-232), som indeholder dimetomorph og mancozeb, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kepaløg og skalotteløg
 • Dispensationen gælder i perioden den 15. juni til 13. oktober 2017, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud
 • Max dosering er 1,65 kilo pr. hektar
 • Må max anvendes med 4 behandlinger
 • Behandlingsfristen er 28 dage
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter til vandmiljøet.

8. juni 2017

Til top
 

Belkar godkendt

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2017 godkendt ukrudtsmidlet Belkar til brug i vinterraps om efteråret.

Belkar indeholder aktivstofferne picloram, der kendes fra midlet Galera og halauxifen-methyl, som kendes fra Zypar og Pixxaro EC. Begge aktivstoffer har auxinvirkning (hormonvirkning) i planten (virkningsklasse O)

Midlet er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps i efteråret ved enkelt- eller splitbehandling i doser op til i alt 0,5 liter pr. ha. Dosis er afhængig af afgrødens udviklingstrin som beskrevet i brugsanvisningen. Der skal ikke anvendes additiver i forbindelse med anvendelsen af Belkar.

Midlet har især effekt på tokimbladede ukrudtsarter som kornblomst, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lægejordrøg, kornvalmue, burresnerre, storkenæb, rød tvetand, kamille, pengeurt m.fl.

Af godkendelsesvilkårene kan nævnes:

 • Behandlingsfrist er vækststadie 30 (sent efterår)
 • 2 meters afstandskrav til vandmiljøet
 • 10 meters afstandskrav til §3-områder

Firmaet Dow AgroSciences oplyser, at midlet vil blive markedsført fra efterårssæsonen 2017. Der foreligger endnu ikke en pris for produktet. Når denne foreligger, vil der blive informeret nærmere om indplaceringen af Belkar i bekæmpelsesprogrammer i vinterraps.

Yderligere oplysninger om Belkar kan findes i Middeldatabasen.

7. juni 2017

Til top

Svampemidlet Input EC 460 er godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt Input EC 460 til svampebekæmpelse i byg, rug, triticale og hvede.

Normaldoseringen for Input EC 460 er 1,0 liter, og indeholder hvad der svarer til 0,64 l Proline + 160 gram pr. liter spiroxamin. Aktivstoffet spiroxamin er et nyt aktivstof i Danmark, og tilhører amin-gruppen (morpholiner).

Der må maksimalt anvendes 1,0 liter pr. sæson i byg, rug, triticale og hvede, og den maksimale dosis per behandling er 0,5 liter pr. ha.

Midlet må ikke anvendes senere end 35 dage før høst i byg, rug, triticale og hvede.

Input er et bredspektret svampemiddel, men aktivstoffet spiroxamin har kun effekt på meldug, og meldugeffekten er mindre end for Talius. Input har i 2016 indgået i Landsforsøg i vinterhvede, og det samme er tilfældet i 2017.

Midlet vil ifølge firmaet blive markedsført fra 2018.

Yderligere oplysninger om midlet kan findes i Middeldatabasen.

30. maj 2017

Til top

Applaud 25 SC er godkendt

 Insektmidlet Applaud 25 SC (727-1), som indeholder buprofezin, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter (væksthusmellus/”hvide fluer”) i prydplanter i væksthuse
 • Max 3 behandlinger med minimum 7 dages interval
 • Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning
 • Ved håndtering og plukning af prydplanter dyrket i væksthuse skal der anvendes kemisk bestandige handsker

Bemærkning
Der er iflg. Nordisk Alkali p.t. usikkerhed, om midlet vil blive markedsført i Danmark.

30. maj 2017

Til top      

Dispensation til brug af vækstreguleringsmidlet ConShape i juletræer

Miljøstyrelsen har givet en dispensation til anvendelse af ConShape til vækstregulering i juletræer i en periode på 120 dage, fra den 1. maj til den 28. august 2017.

ConShape indeholder 100 g pr. liter abscisinsyre.

Anvendelse og opbevaring sker efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider. Efter d. 28. august 2017 er der forbud mod markedsføring, anvendelse og opbevaring af ConShape.

Læs mere om ConShape i Middeldatabasen.

23. maj 2017

Til top

Dispensation til skadedyrsbejdser i vinterraps

Bejdsede vinterrapsfrø må anvendes frem til 10. september 2017.

Miljøstyrelsen har netop givet dispensation til, at vinterraps må bejdses samt udsås med skadedyrsbejdsen Cruiser RAPS og Modesto 480 FS i perioden 10. maj og frem til 10. september 2017. Bejdsningen skal ske i Danmark. Firmaernes tilladelse til opbevaring af bejdsemidlerne bortfalder den 10. september 2017.

Cruiser RAPS indeholder aktivstoffet thiamethoxam, og Modesto 480 FS indeholder clothianidin, der begge hører til de såkaldte neonicotinoider. Fra 1. december 2013 blev neonicotinoiderne forbudt, fordi det skulle undersøges, om midlerne har evt. negative effekter på bier.

Cruiser RAPS og Modesto 480 FS har effekt til omkring 2-3 løvbladstadiet. Supplerende sprøjtning mod rapsjordlopper er derfor nødvendig.

SEGES har ansøgt om dispensation til bejdsemidlerne med det argument, at der ellers skal sprøjtes flere gange med pyrethroider, hvilket vil fremme resistensudviklingen hos rapsjordlopper mod pyrethroider. Resistens hos rapsjordlopper er fundet i mange tilfælde i UK og Nordtyskland. Aarhus Universitet har også fundet rapsjordlopper i Danmark med den såkaldte kdr-mutation, der giver resistens.

Se yderligere i Middeldatabasen.

18. maj 2017

Til top

Fornyet godkendelse af ukrudtsmidler med metsulfuron

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af diverse ukrudtsmidler med aktivstoffet metsulfuron. Ændringerne i godkendelsesvilkårene beskrives.

Miljøstyrelsen har revurderet godkendelsen af et antal ukrudtsmidler indeholdende aktivstoffet metsulfuron-methyl. Midlerne vil fortsat være godkendt til ukrudtsbekæmpelse i kornafgrøder. Den maksimale godkendte dosis er i forbindelse med revurderingen nedsat fra 6 til 4 gram metsulfuron-methyl pr. ha (svarende til f.eks. 20 g Ally SX), og midlerne vil også fremover have en ”doseringstrappe”, hvor den maksimale dosering er afhængig af afgrødens udviklingstrin.

Midlerne har fortsat 2 meters afstandskrav til vandmiljøet, og som noget nyt er der 5 meters afstandskrav til §3-arealer, med mindre der benyttes afdriftsreducerende sprøjteteknik.

Ændringerne vedrører følgende produkter:

I forbindelse med den fornyede vurdering er følgende produkter blevet afmeldt og har derfor fået en dato for lovlig opbevaring og anvendelse:

 • Ally ST, må ikke opbevares eller anvendes efter 1. oktober 2018
 • LFS Metsulfuron-methyl, må ikke opbevares eller anvendes efter 1. januar 2018
 • Finy, reg.nr. 594-1, må ikke opbevares eller anvendes efter 1. januar 2018
 • Finy, reg.nr. 501-20, må ikke opbevares eller anvendes efter 1. oktober 2018

Følgende produkt er et parallelprodukt og har i skrivende stund endnu ikke fået en fornyet godkendelse:

Godkendelsesvilkårene kan ses i detaljer under de enkelte produkter i Middeldatabasen.

15. maj 2017

Til top

Agil 100 EC godkendt til splitbehandling i vinterraps

Miljøstyrelsen har godkendt Agil 100 EC til splitbehandling i vinterraps om efteråret.

Miljøstyrelsen har den 20. april 2017 udvidet godkendelsen af Agil 100 EC, således at midlet nu må bruges til splitbehandling i vinterraps om efteråret.

Det er fremover muligt at anvende enten én efterårsbehandling med maksimalt 0,74 liter pr. ha, eller to behandlinger hver med maksimalt 0,37 liter pr. ha og 3-4 uger mellem behandlingerne. Dette vil f.eks. give bedre muligheder for at bekæmpe spildkorn i vinterraps i efteråret.

Der gælder fortsat, at hvis Agil 100 EC er anvendt om efteråret, så må det ikke anvendes til opfølgende behandling om foråret, og at midlet i øvrigt kun må anvendes hvert 3. år på et givet areal.

De øvrige godkendelsesvilkår er uændrede i forhold til den hidtidige godkendelse.

Læs mere om Agil 100 EC i Middeldatabasen.

15. maj 2017

Til top 

Dispensation til Pomoxon Extra til brug i nåletræer

Efter ansøgning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Pomoxon Extra til vækstregulering i nåletræer. Dispensationen gælder i perioden 15. maj til 15. august 2017.

Dispensation til vækstreguleringsmidlet Pomoxon Extra (347-31), som indeholder 1-naphtyleddikesyre, er givet på følgende betingelser:

 • Dispensationen er gældende i perioden 15. maj 2017 til 15. august 2017, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud            
 • Må kun anvendes til vækstregulering af nåletræer
           

Bemærkning
DLA er distributør af Pomoxon Extra i Danmark, og midlet vil kunne købes/bestilles i DLA-forretninger og HD2412 (HedeDanmark).

Dispensation til Argylene Plus

Miljøstyrelsen har givet dispensation til Argylene Plus til vækstregulering i pottede prydplanter i væksthuse.

Dispensationen er gældende i perioderne 1. maj til 28. august 2017 og 12. september til 10. januar 2018.

Dispensation til vækstreguleringsmidlet Argylene Plus (629-16), som indeholder natriumsølvthiosulfat, er givet på følgende betingelser:

 • Dispensationen er gældende i perioderne: 1. maj 2017 til 28. august 2017 og 12. september 2017 til 10. januar 2018
 • Må kun anvendes til vækstregulering af pottede prydplanter i væksthuse

Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning

Dispensation til Pomoxon Extra til brug i kernefrugt

Efter ansøgning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Pomoxon Extra til frugtudtynding og forebyggelse af tidligt frugtfald i æbler og pærer.

Dispensationen gælder i perioden 15. maj til 8. juli 2017 og 1. august til 9. september 2017.

Dispensation til vækstreguleringsmidlet Pomoxon Extra (347-31), som indeholder 1-naphtyleddikesyre, er givet på følgende betingelser:

 • Dispensationen er gældende i perioderne: 15. maj 2017 til 8. juli 2017 og 1. august 2017 til 9. september 2017, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud
 • Må kun anvendes til frugtudtydning og forebyggelse af tidlig frugtfald i æbler og pærer
 • Må i æbler og pærer til frugtudtynding ikke anvendes senere end 90 dage før høst
 • Må i æbler og pærer til forebyggelse af tidligt frugtfald ikke anvendes senere end 7 dage før høst

Bemærkning
DLA er distributør af Pomoxon Extra i Danmark, og midlet vil kunne købes/bestilles i DLA-forretninger og HD2412 (HedeDanmark).

Svampemidlet Propulse er godkendt

1,0 liter Propulse indeholder hvad der svarer til 0,5 l Proline + SDHI-midlet fluopyram, som er et nyt aktivstof i Danmark.

Miljøstyrelsen har netop godkendt svampemidlet Propulse SE 250 til svampebekæmpelse i hvede, byg, havre, rug, triticale, raps og majs.

Normaldoseringen for Propulse er 1,0 liter, og indeholder hvad der svarer til 0,5 l Proline + 125 g pr. liter fluopyram, som er et nyt aktivstof i Danmark.

I vinterhvede, vinterbyg, rug, triticale og majs må Propulse anvendes to gange pr. sæson. I vårhvede, vårbyg, havre og raps må der udføres én behandling pr. sæson. Der må maksimalt anvendes 1,0 l pr. ha. pr. sæson, og midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.

Sprøjtefristen er st. 61 i korn, st. 69 i majs og 56 dage før høst i raps. Der må kun plantes eller sås majs, raps, hvede, triticale, rug, byg og havre som efterfølgende afgrøde.

Propulse har i 2015-2016 indgået i Landsforsøg i korn, vinterraps og majs.

Yderligere oplysninger om midlet kan findes i Middeldatabasen.

3. maj 2017

Til top  

Isomate CLR er godkendt til mindre anvendelse i kirsebær og blomme

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Isomate CLR til mindre anvendelse i kirsebær og blommer til bekæmpelse af viklere.

Feromonforvirringsproduktet Isomate CLR (699-1) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i kirsebær og blomme til bekæmpelse af æblevikler, frugtskrælvikler, chokoladebrun frugtskrælvikler, skarpspidset frugtbladvikler og hækvikler i kirsebær og blomme
 • Der må max opsættes 1000 dispensere pr. ha

Brugsanvisningen til mindre anvendelse kan ses her.

1. maj 2017

Til top   

Revus er godkendt til mindre anvendelse i broccoli, spinat og blad-/sølvbede

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Revus til mindre anvendelse mod svampesygdomme i broccoli, spinat og bladbede/sølvbede på friland.

Svampemidlet Revus (1-195), som indeholder mandipropamid, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod svampesygdomme i broccoli, spinat og bladbede/sølvbede på friland
 • Må i broccoli ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Må i spinat og bladbede/sølvbede ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Max 2 behandlinger pr. sæson
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

Skadegørere, max dosering, interval mellem behandlinger og sprøjtetidspunkt fremgår af

”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Revus (1-195) i broccoli, spinat og bladbede/sølvbede på friland”.

27. april 2017

Til top   

Vækstreguleringsmidlet Medax Max godkendt i frøgræs

Vækstreguleringsmidlet Medax Max er blevet ordinært godkendt til anvendelse i frøgræs generelt.

Medax Max indeholder de to aktivstoffer prohexadion-calcium og trinexapac-etyl. Midlet er afprøvet i landsforsøg 2016 i rødsvingel og alm. rajgræs. I det ene års forsøg har midlet klaret sig på niveau med andre løsninger.

Doseringen i frøgræs er 0,5-1,0 kg/ha. Der skal ikke tilsættes additiver ved anvendelsen af midlet. Vedrørende blanding med andre relevante midler henvises til middeldatabasens anbefalinger.

Midlet må kun anvendes en gang pr. vækstsæson og behandlingen må ikke udføres senere end stadie 49 i alm. rajgræs og stadie 39 i de andre frøarter.

Bemærk at der er tale om en udvidelse af en eksisterende godkendelse. Det betyder at har man Medax Max stående med ”gammel” etikette hvor frøgræs ikke indgår skal man udskrive den nye etikette med den udvidede godkendelse før man anvender midlet i frøgræs. Den nye etikette bliver snarest lagt på Middeldatabasen hvorfra den kan udskrives.

Halm fra behandlet frøgræs må ikke opfodres.

27. april 2017

Til top  

SmartGrass er et nyt vækstreguleringsmiddel til græs som anvendes til foder

Miljøstyrelsen har netop godkendt SmartGrass til anvendelse i græs til foder tidligt forår eller tidligt efterår. Midlet virker ved at fremskynde eller forlænge væksten i græsset.

SmartGrass indeholder 400 g pr. kg af aktivstoffet gibberellinsyre A3. Aktivstoffet er et systemisk væksthormon, som også findes naturligt i planter.

Firmaet nævner, at behandling med SmartGrass tilfører afgrøden en ekstra mængde af væksthormonet gibberellinsyre A3, så væksten starter hurtigere eller kan forlænge vækstsæsonen. Firmaet oplyser, at de i efteråret 2017 vil samle og fremlægge forsøgsresultater fra forsøg i Holland og Danmark. Der har i 2009 været udført Landsforsøg med midlet.

Firmaet oplyser at midlet ikke vil komme i handlen i år.

Læs mere om SmartGrass i Middeldatabasen.

24. april 2017

Til top 

Mindre anvendelse til Movento mod kålmøl i korsblomstret havefrø

Effekten vurderes at være begrænset.

Miljøstyrelsen oplyser, at der er givet en mindre anvendelse til brug af 0,75 l/ha Movento (100 g/l spirotetramat) mod kålmøl i korsblomstret havefrø, vårraps, sennep og olieræddike til frøproduktion. Der må maks. behandles 2 gange med 0,75 l pr. sæson. Den vejledende listepris er 670 kr/l inkl. afgift og ekskl. moms.

Der foreligger kun 2 forsøg fra Thailand, så grundlaget er meget begrænset, og der må også forventes en begrænset effekt af midlet.

Movento har ikke knock down effekt, og effekten viser sig først efter ca. 1 uge.

Movento har en anden virkemekanisme end pyrethroider og Avaunt, som er godkendt i visse korsblomstrede afgrøder.

Effekten af Movento vurderes ikke at være bedre end effekten af Avaunt, som er godkendt i raps og har en mindre anvendelse i korsblomstret havefrø (havefrø omfatter ikke raps, sennep og olieræddike) med maks. 1 behandling pr. sæson.

Karate og Mavrik har også en mindre anvendelse i havefrø.

Se yderligere i middeldatabasen under Movento.

21:april 2017

Til top
 

Kumulus S har fået fornyet godkendelsen

Kumulus S har fået fornyet godkendelsen. Der er sket en række ændringer, blandt andet er midlet ikke længere godkendt til brug i prydplanter i væksthus. Samtidig er der præciseringer i antal behandlinger, max dosering pr. sæson samt afstandskrav til § 3-områder.

Svampemidlet Kumulus S (19-34), som indeholder svovl, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kernefrugt og bederoer
 • Må i kernefrugt ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må i bederoer ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49
 • Må ikke anvendes i blomstrende afgrøder
 • Må i bederoer ikke anvendes nærmere en 5 meter fra § 3-områder
 • Må i kernefrugt ikke anvendes nærmere end 40 meter fra § 3-områder
 • I kernefrugt max 2 behandlinger (8-12 kg) pr. sæson eller max 4 behandlinger pr. sæson ved præventiv behandling (6 kg) og ikke over 24 kg pr. ha pr. sæson (min. 7 dage mellem behandlinger)
 • I bederoer max 3 behandlinger pr. sæson og ikke over 21 kg pr. ha pr. sæson (min. 10 dage mellem behandlinger)

 

19. april 2017

Til top  

Zypar godkendt til mindre anvendelse i alm. rajgræs, engrapgræs, strandsvingel og rødsvingel

Zypar (64-88) må anvendes i alm. rajgræs, engrapgræs, strandsvingel og rødsvingel til frøproduktion udlagt i dæksæd.

Zypar anvendes med 0,75-1 l pr. ha mod storkenæb, hejrenæb, burresnerre, tvetand, kamille, jordrøg m. fl. i stadie 23-32. God temperatur er optimalt for hurtig effekt, men ellers stiller Zypar ikke særlige krav til temperatur.

Frøgræshalm må ikke opfodres.

12. april 2017

Til top 

DiPel DF er godkendt til mindre anvendelse i visse kulturer i væksthus

Efter anmodning fra Nordisk Alkali har Miljøstyrelsen godkendt DiPel DF til mindre anvendelse i jordbær, salat, spinat og krydderurter i væksthus.

Det mikrobielle insektmiddel DiPel DF (526-13), som indeholder Bacillus thuringiensis supsp. kursaki ABTS-351, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod sommerfuglelarver i jordbær, salat, spinat og krydderurter i væksthus
 • Max 3 behandlinger pr. sæson med 1 kg pr. ha pr. behandling på udviklingstrin 09-99

DiPel DF må anvendes i økologisk produktion.

Brugsanvisning til mindre anvendelse vil fremgå på nye etiketter, indtil da kan brugsanvisningen til mindre anvendelse ses her.

12. april 2017

Til top

Turex WG og Turex WP er godkendt til mindre anvendelse i visse kulturer i væksthus

Efter anmodning fra Nordisk Alkali har Miljøstyrelsen godkendt Turex WG og Turex WP til mindre anvendelse i jordbær, salat, spinat og krydderurter i væksthus

De mikrobielle insektmidler Turex WP (738-2) og Turex WG (738-1), som indeholder Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, strain GC.91, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod sommerfuglelarver i jordbær, salat, spinat og krydderurter i væksthus
 • Max 3 behandlinger pr. sæson med 1 kg pr. ha pr. behandling på udviklingstrin 09-99

Turex WG og Turex WP må anvendes i økologisk produktion.

Brugsanvisning til mindre anvendelse vil fremgå på nye etiketter, indtil da kan brugsanvisningen til mindre anvendelse ses her.

P.t. er det kun Turex WP, som bliver markedsført.

12. april 2017

Til top

DiPel DF er godkendt til mindre anvendelse i havebrug- og havefrøkulturer samt korsblomstrede til fremavl af frø på friland

Efter anmodning fra Nordisk Alkali har Miljøstyrelsen godkendt DiPel DF til mindre anvendelse i jordbær, salat, spinat, kålroer, majroer, glaskål, jordskok, havefrøafgrøder og krydderurter samt korsblomstrerede afgrødertil fremavl af frø på friland

Det mikrobielle insektmiddel DiPel DF (526-13), som indeholder Bacillus thuringiensis supsp. kursaki ABTS-351, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod sommerfuglelarver i jordbær, salat, spinat, kålroer, majroer, glaskål, jordskok, havefrøafgrøder og krydderurter samt korsblomstrerede afgrøder (vår- og vinterraps, sennep, rybs og olieræddike) til fremavl af frø på friland
 • Max 3 behandlinger pr. sæson med 1 kg pr. ha pr. behandling på udviklingstrin 09-99

DiPel DF må anvendes i økologisk produktion.

Brugsanvisning til mindre anvendelse vil fremgå på nye etiketter, indtil da kan brugsanvisningen til mindre anvendelse ses her.

12. april 2017

Til top

Turex WG og Turex WP er godkendt til mindre anvendelse i en række havebrugs- og havefrøkulturer samt korsblomstrede til fremavl af frø på friland

Efter anmodning fra Nordisk Alkali har Miljøstyrelsen godkendt Turex WG og Turex WP til mindre anv. i jordbær, salat, spinat, kålroer, majroer, glaskål, jordskok, havefrøafgrøder, krydderurter samt korsblomstrerede afgrøder til fremavl af frø på friland

De mikrobielle insektmidler Turex WP (738-2) og Turex WG (738-1), som indeholder Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, strain GC.91, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod sommerfuglelarver i jordbær, salat, spinat, kålroer, majroer, glaskål, jordskok, havefrøafgrøder, krydderurter samt korsblomstrede afgrøder (vår- og vinterraps, sennep, rybs og olieræddike) til fremavl af frø på friland
 • Max 3 behandlinger pr. sæson med 1 kg pr. ha pr. behandling på udviklingstrin 09-99

Turex WG og Turex WP må anvendes i økologisk produktion.

Brugsanvisning til mindre anvendelse vil fremgå på nye etiketter, indtil da kan brugsanvisningen til mindre anvendelse ses her.

P.t. er det kun Turex WP, som bliver markedsført.

11. april 2017

Til top

DiPel DF er godkendt til mindre anvendelse i buskfrugt på friland

Efter anmodning fra Nordisk Alkali har Miljøstyrelsen godkendt DiPel DF til mindre anvendelse mod sommerfuglelarver i solbær, ribs, stikkelsbær, brombær, hindbær, aronia, hyben og blåbær på friland

Det mikrobielle insektmiddel DiPel DF (526-13), som indeholder Bacillus thuringiensis supsp. kursaki ABTS-351, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod sommerfuglelarver i solbær, ribs, stikkelsbær, brombær, hindbær, aronia, hyben og blåbær på friland
 • Max 3 behandlinger pr. sæson med 1 kg pr. ha pr. behandling på udviklingstrin 09-99

DiPel DF må anvendes i økologisk produktion.

Brugsanvisning til mindre anvendelse vil fremgå på nye etiketter, indtil da kan brugsanvisningen til mindre anvendelse ses her.

11. april 2017

Til top;

Turex WG og Turex WP er godkendt til mindre anvendelse i buskfrugt

Efter anmodning fra Nordisk Alkali har Miljøstyrelsen godkendt Turex WG og Turex WP til mindre anvendelse mod sommerfuglelarver i solbær, ribs, stikkelsbær, brombær, hindbær, aronia, hyben og blåbær på friland.

De mikrobielle insektmidler Turex WP (738-2) og Turex WG (738-1), som indeholder Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, strain GC.91, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod sommerfuglelarver i solbær, ribs, stikelsbæer, brombær, hindbær, aronia, hyben og blåbær på friland
 • Max 3 behandlinger med 1 kg pr. ha pr. behandling på udviklingstrin 09-99

Turex WG og Turex WP må anvendes i økologisk produktion.

Brugsanvisning til mindre anvendelse vil fremgå på nye etiketter, indtil da kan brugsanvisningen til mindre anvendelse ses her.

P.t. er det kun Turex WP, som bliver markedsført.

11. april 2017

Til top

Buctril EC 225 er godkendt til mindre anvendelse i diverse frilandsgrønsager

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Buctril EC 250 til mindre anvendelse i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, porre, sukkermajs og asparges

Ukrudtsmidlet Buctril EC 225 (18-590), som indeholder bromoxynil, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, porre, sukkermajs og asparges
 • Må i kepaløg, skalotteløg, hvidløg og forårsløg ikke anvendes senere end 28 dage før høst
 • Må i sukkermajs ikke anvendes senere end 60 dage før høst
 • I kepaløg, skalotteløg, hvidløg og forårsløg: Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
 • I porre, sukkermajs og asparges: Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • I sukkermajs: Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §-3-områder

Max dosering pr. behandling, max antal behandlinger, sprøjteinterval og sprøjtefrist fremgår af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Buctril EC 225 (18-590) til bekæmpelse af ukrudt i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, porre, sukkermajs og asparges”.

11. april 2017

Til top

Conserve er godkendt til mindre anvendelse i visse kulturer i væksthus

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Conserve til mindre anvendelse mod skadedyr i kål til senere udplantning, krydderurter, peberfurgt, rucola og salat.

Insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes i væksthus i kål til senere udplantning, krydderurter, peberfurgt, rucola og salat
 • Må i krydderurter, peberfrugt, rucola og salat ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning

Skadevoldere, sprøjtetidspunkt, max antal behandlinger og max dosering i de enkelte afgrøder fremgår af Brugsanvisning til mindre anvendelse af Conserve (64-51) i væksthus mod skadedyr i kål til senere udplantning, krydderurter, peberfrugt, rucola og salat”.

Conserve må anvendes i økologisk produktion.

11. april 2017

Til top    

 

Nissuron 250 SC er godkendt til mindre anvendelse i diverse kulturer i væksthus

Efter anmodning fra GartneriRådg. A/S har Miljøstyrelsen godkendt Nissorun 250 SC til mindre anvendelse mod spindemider i prydplanter, jordbær, tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar, squash og vandmelon i væksthus.

Insektmidlet Nissorun 250 SC (561-6), som indeholder hexythiazox, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i prydplanter, jordbær, tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar, squash og vandmelon i væksthus
 • I jordbær, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar, squash og vandmelon ikke senere end 3 dage før høst
 • Max 1 behandling pr. afgrøde i jordbær med max 0,24 l pr. ha (0,02 % i 1200 l vand pr. ha)
 • Max 1 behandling pr. afgrøde i melon, græskar, squash og vandmelon med max 0,30 l pr. ha (0,02 % i 1500 l vand pr. ha)
 • Max 2 behandlinger i tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk og courgette med max 0,30 l pr. ha (0,02 % i 1500 l vand pr. ha)
 • Max 1 behandling pr. kultur i prydplanter med max 0,30 l pr. ha (0,02 % i 1500 l vand pr. ha)
 • Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning
 • Ved håndering (og plukning) af prydplanter dyrket i væksthuse skal der anvendes kemisk bestandige handsker

”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Nissorun 250 SC (561-6) i prydplanter, jordbær, tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar, squash og vandmelon i væksthus”.

11. april 2017

Til top

Armicarb 85 SP er godkendt til mindre anvendelse i en række konventionelle og økologiske kulturer

Efter anmodning af GartneriRådg. A/S har Miljøstyrelsen godkendt Armicarb 85 SP til mindre anvendelse i konventionel og økologisk produktion af diverse frugter, bær, grønsager, krydderurter og produktion af roser til prydplanter på friland og i væksthus.

Svampemidlet Armicarb 85 SP (682-2), som indeholder kaliumhydrogenkarbonat, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod svampesygdomme i konventionel og økologisk produktion af æble, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, brombær, vindrue, jordbær, løg, gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri, rødbede, jordskokker, skorzonerrod, peberrod, kålroe, majroe, asparges, agurk, squash, tomat, salat, krydderurter og produktion af roser til prydplanter på friland og i væksthus
 • Sprøjtefrist 1 dag

Skadevoldere, sprøjtetidspunkt, max antal behandlinger og max dosering i de enkelte afgrøder fremgår af ”Brugsanvisning for Armicarb 85 SP (682-2) i konventionel og økologisk produktion af æble, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, brombær, vindrue, jordbær, løg, gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri, rødbede, jordskokker, skorzonerrod, peberrod, kålroe, majroe, asparges, agurk, squash, tomat, salat, krydderurter og produktion af roser til prydplanter på friland og i væksthus”.

11. april 2017

Til top

Configure (544-5) er godkendt til mindre anvendelse til prydplanter i væksthus

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Configure til vækstregulering af prydplanter i væksthus.

Vækstreguleringsmidlet Configure (544-5), som indeholder benzyladenin, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til vækstregulering af prydplanter i væksthus
 • Max 9 l pr. behandling og max 5 behandlinger pr. kultur
 • Ved håndtering af prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker
 • Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning

”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Configure til vækstregulering af prydplanter i væksthus”.

10. april 2017

Til top

Kompakt 5C har fået fornyet godkendelsen

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af vækstreguleringsmidlet Kompakt 5C. I forhold til den gamle godkendelse må Kompakt 5C kun anvendes i væksthus og max dosering til henholdsvis sprøjtning og vanding er reduceret.

Vækstreguleringsmidlet Kompakt 5C (49-94), som indeholder chlormequat-clorid, har fået fornyet godkendelsen på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes til vækstregulering i prydplanter i væksthuse
 • Ved håndtering af prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker
 • Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak
 • Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning
 • Dosering ved sprøjtning: 0,05-0,26 % (50-260 ml/100 l vand)
 • Dosering ved udvanding: 0,26 % (260 ml/100 l vand).

Bemærkning

Den nye godkendelse af Kompakt 5C har samme registreringsnummer som den gamle (49-94). Det betyder, at der ikke er nogen sidste anvendelsesdato på de gamle dunke, der må anvendes i henhold til etiketten.

4. april 2017

Til top    

En række midler indeholdende aktivstoffet metamitron godkendt i visse havefrøafgrøder

En række midler alle indeholdende aktivstoffet metamitron er blevet godkendt til mindre anvendelse i en række havefrøarter til frøproduktion.

Ukrudtsmidlerne Goltix SC 700, ECP Metafol 700, SweDane Metafol 700, Metafol 700 og Target 700 der alle indeholder 700 g/l metamitron er blevet godkendt til mindre anvendelse i visse havefrøarter til frøproduktion.

I arterne beder, timian og skorzoner på friland er midlerne godkendt til mindre anvendelse som bladmiddel.

I arterne spinat og persille på friland er midlerne godkendt til mindre anvendelse som jordmiddel før fremspiring.

I prydplanterne Convolvulus tricolor, Iberis sempevirens, Centaurea cyanus, Cyno-glossum officinale, Chrysanthemum carinatum, Calendula officinalis, Gypsophila elegans og Papaver rhoeas er midlerne blevet godkendt til mindre anvendelse både som jord- og bladmiddel til frøavl på friland.

Bemærk at der findes en særskilt vejledning til anvendelse i beder, timian, skorzoner, spinat og persille og til anvendelsen i prydplanterne. Det er vigtigt at man har den rigtige vejledning til rådighed før anvendelsen.

Vær opmærksom på at middel og vejledning skal passe sammen. Midler med ældre etiketter må ikke bruges ud fra de nye vejledninger.

For at undgå skader på afgrøden læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for det anvendte middel, Goltix SC 700, ECP Metafol 700, SweDane Metafol 700, Metafol 700 eller Target 700. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

3. april 2017

Til top    

Dispensation til anvendelse af Basamid GR i planteskoler

Miljøstyrelsen har givet dispensation til brugen af Basamid GR til desinfektion af jord i frø- og stikkebede på planteskoler. Dispensationen gælder i perioderne 1. april - 30. juni og 1. august - 31. oktober 2017, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.

Dispensationen til jorddesinfektionsmidlet Basamid GR (629-15), indeholdende dazomet, er givet på følgende betingelser:

 

 • Må kun anvendes til desinfektion af jord i frø- og stikkebede på planteskoler.
 • Dispensationen gælder i perioden 1. april – 30. juni 2017 og 1. august – 31. oktober 2017, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.
 • Må alene anvendes i udbringningsudstyr, som er tilpasset Surefill-systemet, eller et godkendt, lukket poseopskæringssystem.
 • Den behandlede jord skal straks tildækkes med plast i 10 dage, såfremt behandlingen foregår udendørs.

29. marts 2017

Til top   

Dispensation til Merpan 80 WG i æbler og pærer

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Merpan 80 WG til bekæmpelse af frugttrækræft i æble- og pæretræer i 2017.

Dispensationen til svampemidlet Merpan 80 WG (604-22), indeholdende captan, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod frugttrækræft i æble- og pæretræer.
 • Dispensationen gælder i perioderne:
  • 1. april – 28. juli 2017
  • 15. august – 12. december 2017, hvorefter der er brugs- og opbevaringsforbud.
 • Æble- og pæretræerne må højst behandles fire gange indenfor samme vækstsæson. Heraf må højst to behandlinger anvendes inden høst, dog ikke senere end 14 dage før begyndende høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet.
 • Udsprøjtning må alene foretages af ejeren eller driftsleder af plantagen.

27. marts 2017

Til top   

Bejdsemidlet Prestige FS 370 er revurderet

Dosis er nedsat fra 1,2 til 1,0 l/ha. Anvendelse ved udsortering i lagerhus er ikke længere tilladt. De nye etiketter kommer først til sæson 2018.

Miljøstyrelsen meddeler, at bejdsemidlet Prestige FS 370 (pencycuron + imidacloprid) er blevet revurderet.

Prestige FS 370 er fortsat godkendt til svampe- og insektbekæmpelse i læggekartofler i forbindelse med lægningen, men anvendelse i forbindelse med udsortering i lagerhus er ikke længere tilladt.

Den maksimalt tilladte dosering er endvidere ændret fra 60 ml til 45 ml pr. 100 kg læggekartofler eller fra 1,2 l/ha til 1,0 l/ha. Der må maks. anvendes 1,0 l/ha. Firmaet anbefaler derfor at tilsætte ekstra Monceren 250 FS til Prestige FS 370. Effekten mod skadedyr bliver lidt lavere.

Firmaet oplyser, at alt Prestige FS 370, som er på markedet i år, er med gammel etikette og følger dermed de hidtidige regler.

Se yderligere i middeldatabasen.

22. marts 2017

Til top   

Flocter WP5 er godkendt til brug i gulerødder

Miljøstyrelsen har godkendt Flocter WP5 til bekæmpelse af nematoder i gulerødder på friland. Flocter er et biologisk nematocid, som indeholder bakterien Bacillus firmus I-1882.

Nematocidet Flocter WP5 (18-606), som indeholder Bacillus firmus I-1582, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af nematoder i gulerødder på friland.

Bemærkning
Flocter WP5 reducerer skader på gulerødder forvoldt af gulerodscystenematoder (Heterodera carotae), fritlevende nematoder (Trichodorus spp. og Prathylenchus spp.) og rodgallenematoden (Meloidogyne spp.). Midlet virker både direkte på nematoderne og indirekte på planterne. Flocter hæfter sig på nematodeæggene og gennembryder æggeskallen og konsumerer indholdet. Derudover koloniserer Flocter rødderne og nedbryder røddernes rodexudater, som tiltrækker nematoderne. Manglen på rodexudater desorienterer nematoderne og nedsætter rodangrebene. Flocter producerer også væksthormonet IAA auxin, som forbedrer afgrødernes rodvækst og plantevigør.

Anvendes enten ved en enkelt behandling umiddelbart før såning eller ved en splitbehandling med halv dosering umiddelbart før såning og en gentagelse to til fem dage efter såning men inden fremspiring.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har pr. 10.april 2017 meddelt, at Flochter WP5 må anvendes i økologisk produktion.

Bayer har meddelt, at Flochter WP5 ikke vil blive markedsført i 2017.

20. marts 2017

Til top  

Dispensation til Merpan 80 WP i ædelgrankulturer

Miljøstyrelsen har givet dispensation til Merpan 80 WP til bekæmpelse af ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2017.

Dispensationen til svampemidlet Merpan 80 WP (604-23), indeholdende captan, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes med bomsprøjte mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer.
 • Dispensationen til anvendelse gælder i perioderne.
 • 15. marts - 15. juni 2017

 • 5. juli - 1. november 2017, hvorefter der er opbevaringsforbud.

 • Der må højst behandles fire gange inden for samme vækstsæson.
 • Salgbare juletræer må ikke sprøjtes de sidste tre måneder inden fældning.
 • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet.

20. marts 2017

Til top  

Movento SC 100 er godkendt til mindre anvendelse i jordbær, krydderurter og grønsager

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Movento SC 100 til mindre anvendelse mod insekter i jordbær, dild, persille, purløg, bladselleri, kepa- og skalotteløg, hovedkål, blomsterkål og bladkål.

Insektmidlet Movento SC 100 (18-549), som indeholder spirotetramat, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod insekter i jordbær, dild, purløg, persille, løg, bladselleri, bladkål, blomsterkål og hovedkål på friland
 • Må i jordbær før høst ikke anvendes senere end vækststadium 56
 • Må i jordbær efter høst ikke anvendes senere end vækststadium 97
 • Må i dild, persille, purløg, bladselleri, kepa- og skalotteløg ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må i hovedkål, blomsterkål og bladkål ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Max 2 behandlinger pr. sæson

Monvento SC 100 er i forvejen godkendt til brug i diverse kål, den mindre anvendelse dækker bekæmpelse af kålmøl med bemærkningen ”der må forventes begrænset effekt”.

For aktuelle skadegørere i de enkelte kulturer, dosering og sprøjtetidspunkt henvises til ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Movento SC 100 (18-549) i jordbær, dild, purløg, persille, løg, bladselleri, bladkål, blomsterkål og hovedkål på friland”.

16. marts 2017

Til top  

Vækstreguleringsmidlet Moxa er nu godkendt

Moxa er godkendt til vækstregulering i korn og frøgræs. Moxa indeholder det samme aktivstof som i flere andre vækstreguleringsmidler.

Moxa indeholder 250 g pr. l af aktivstoffet trinexapac-ethyl, hvilket er det samme aktivstof som i vækstreguleringsmidlerne Moddus Start, Moddus M, Cuadro NT og Trimaxx.

Moxa er godkendt til vækstregulering i hvede, byg, vinterrug, vintertriticale og vårhavre. I frøgræs er midlet godkendt til vækstregulering i engsvingel, rødsvingel, alm. rajgræs og timothe.

Se yderligere oplysninger om Moxa i Middeldatabasen

14. marts 2017

Til top  

Dispensation til svampemidlet Talius

Talius må bruges mod meldug i hvede, rug og triticale i perioden 25. marts til 25. juni.

Miljøstyrelsen meddeler 13. marts, at der på anmodning fra Seges er givet dispensation til at bruge svampemidlet Talius (proquinazid) i perioden 25. marts til 25. juni til meldugbekæmpelse i hvede, rug og triticale. Midlet må maks. anvendes én gang pr. sæson, og der må maks. bruges 0,25 l pr. ha. Talius må i hvede anvendes til og med vækststadium 65 (blomstring halvvejs) og i rug og triticale til og med vækststadium 49 (første stak synlig). Afstandskravet til vandmiljøet er 10 m.

Efter den 25. juni må der ikke bruges eller opbevares restmængder af Talius, så der skal kun indkøbes de mængder, som der er brug for. Talius sælges i 1 liters dunke.

Der er ansøgt om en dispensation til bekæmpelse af meldug i hvede, rug og triticale, hvor meldug er vanskeligst at bekæmpe. I byg findes mange andre gode og billigere løsninger.

Hidtil har triazoler (Prosaro, Proline Xpert, Proline, Folicur EW, Folicur Xpert, Orius,) og Flexity (indgår også i Ceando) været anbefalet til meldugbekæmpelse i hvede, rug og triticale.

Effekten af Flexity/Ceando er dog faldende grundet resistensudvikling hos meldug mod midlerne. Herefter findes kun ovennævnte triazoler til at bekæmpe meldug. Triazoler ønskes dog brugt mindst muligt til meldugbekæmpelse i hvede, fordi der er resistensudvikling hos Septoria mod triazoler, og ved meldugbekæmpelse påvirkes Septoria også.

Talius er mere effektiv til meldugbekæmpelse i hvede end Flexity og triazoler. Se f.eks. forsøg i Oversigt over Landsforsøgene 2016 side 79 og Oversigt over Landsforsøgene 2015 side 74.

Ved en tidlig meldugbekæmpelse kan Talius anvendes alene, mens der fra omkring vækststadium 31 (1 knæ udviklet) anbefales bredspektrede løsninger, dvs. triazoler blandet med Talius.

Firmaet kan pt. ikke oplyse den forventede pris for Talius. I oversigten er regnet med en foreløbig pris på 780 kr. pr l inkl. afgift og ekskl. moms.

Se yderligere om Talius i middeldatabasen.

13. marts 2017

Til top  

Dispensation til anvendelse af Titus WSB til brug i kartofler

Miljøstyrelsen har givet dispensation til besiddelse og anvendelse af Titus WSB i perioden fra den 15. marts til den 12. juli 2017, hvorefter det er ulovligt at anvende eller besidde Titus WSB.

Titus WSB må anvendes:

 • Ved brug af max. 30 g/ha + spredeklæbemiddel
 • Ikke senere end 30 dage før høst
 • Ikke nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

10. marts 2017

Til top  

Serenade  ASO er godkendt til mindre anvendelse i bær på friland og i væksthus

Efter anmodning fra Bayer har Miljøstyrelsen godkendt Serenade ASO til bekæmpelse af svampesygdomme i i jordbær, hindbær, brombær og solbær på friland og i væksthus

Svampemidlet Serenade ASO (18-581), som indeholder Bacillus subtilis QST 713, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i jordbær, hindbær, brombær og solbær til behandling af meldug (Podosphaera aphanis/Mors uvae) og gråskimmel (Botryotinia fuckeliana) på vækststadie 51-89
 • Max 6 behandlinger pr. sæson med 4-8 l pr. ha

Brugsanvisningen til mindre anvendelse vil komme på de nye etiketter, indtil da kan den findes her.             

10. marts 2017

Til top

Serenade ASO er godkendt til mindre anvendelse i diverse væksthusgrønsager

Efter anmodning fra Bayer har Miljøstyrelsen godkendt Serenade ASO til bekæmpelse af svampesygdomme i agurk, drueagurk, squash, aubergine, peber og salat i væksthus

Svampemidlet Serenade ASO (18-581), som indeholder Bacillus subtilis QST 713, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

Må kun anvendes

 • i agurk, drueagurk og squash til behandling af meldug (Podosphaera fusca = Podosphaera xanthii og Sphaerotheca fuliginea f. cucurbitae) i vækststadie 12-89
 • i tomat, peber og aubergine til behandling af meldug (Oidium lycopersici) og gråskimmel (Botryotinia fuckeliana) i vækststadie 21-89
 • i salt til behandling af gråskimmel (Botryotinia fuckeliana) og knoldbægersvamp (Sclerotinia spp.) i vækststadie 13-49

Max 6 behandlinger pr. sæson med 4-8 l pr. ha

Brugsanvisningen til mindre anvendelse vil komme på de nye etiketter, indtil da kan den findes her.

10. marts 2017

Til top

Dispensation til anvendelse af Asulox i visse arter af havefrø til frøavl

Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af Asulox i spinat,skorzoner, gulerødder, persille og morgenfruer til frøavl så der til bekæmpelse af ukrudt i disse afgrøder må anvendes op til 2,0 l pr. ha i 2017. 

Aktivstoffet asulam indgår i ukrudtsmidlet Asulox (Reg. Nr. 501-51) og har hidtil haft en dispensation til anvendelse i spinat til frøavl. Midlet har til sæsonen 2017 fået en ny dispensation der omfatter afgrøderne, spinat, skorzoner, gulerødder, persille og morgenfruer til frøavl. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlet at der foreligger en dyrkningskontrakt på den afgrøde hvor midlet må anvendes.

Dispensationen starter 14. marts 2017 og udløber 4. juli 2017. Herefter må midlet ikke længere sælges, bruges eller forefindes på ejendommene.

Midler, der indeholder asulam, må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra almene vandforsyninger (§20-boringer), og Asulox må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.

Den maksimale dosering er 2,0 liter pr. ha. Den maksimale dosering på 2,0 l/ha kan anvendes i en split med 2 x 1,0 l/ha

Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaer og kun til avlere med kontrakt på produktion af spinat, skorzoner, gulerødder, persille eller morgenfruer.

Havefrøfirmaerne er forpligtiget til skriftligt at gøre brugerne opmærksom på max. dosering på 2 l Asulox pr. ha.

Endvidere skal det i forbindelse med markedsføringen gøres klart for brugeren, at anvendelsen af Asulox bør være mindst mulig. Asulox bør derfor kun anvendes, hvis det skønnes at være absolut nødvendigt. Endvidere skal brugerne gøres opmærksomme på, at dispensationen udløber den 4. juli 2017, hvorefter det ikke længere er lovligt at anvende eller besidde Asulox.

Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.

Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

Brugsanvisning

Asulox må anvendes til bekæmpelse af ukrudt i de nævnte afgrøder.

Bedst effekt opnås når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

Der anvendes:
1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha eller
1-2 l Asulox tilsat 1-1,5 liter Betanal/ Betanal Classic/Herbasan pr. ha.

Kilde: Miljøstyrelsen

8. marts 2017

Til top   

Skadedyrsmidlet Mavrik Vita er godkendt

Mavrik Vita er en ny formulering af Mavrik, og de to midler har samme effekt.

Mavrik Vita er en ny formulering af Mavrik 2F, og begge midler indeholder samme aktivstof og – mængde, nemlig 240 gram pr. liter tau-fluvalinat. Firmaet har afmeldt Mavrik 2F, og restlagre må lovligt anvendes frem til 20. august 2018.

Firmaet oplyser, at effekten af Mavrik Vita og Mavrik 2F ligger på samme niveau, men Mavrik Vita er mere blandbar med Solubor og andre mikronæringsstoffer.

Mavrik Vita har samme godkendelse som Mavrik 2 F. Se nærmere i Middeldatabasen.

1. marts 2017

Til top  

Zypar

I Vejledning i Planteværn 2017, nederst side 303, er der desværre fejlagtigt angivet en maksimal dosis på 0,5 liter pr. ha for brug af Zypar i vårbyg og vårhvede, vækststadium 30-45. Denne dosis burde have været 1,0 liter pr. ha. Det er til gengæld korrekt, at maksimaldosis er 0,5 liter pr. ha i vækststadie 13-29, som det også er anført. 

Dispensation til Select 240 EC til brug i have-frø og forskellige havebrugskulturer

Miljøstyrelsen har givet dispensation til brug af Select 240 EC til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer i perioden 15. april til 13. august 2017.

Dispensation til ukrudtsmidlet Select 240 EC (509-8), som indeholder clethodim, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer.
 • Må kun anvendes i perioden fra den 15. april til den 13. august, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.
 • Må i jordbær og løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg) ikke anvendes senere end 40 dage før høst.
 • Må i gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri og rødbede ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
  Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.

20. februar 2017

Til top 

 

Topsin WG er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer på friland

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Topsin WG til mindre anvendelse mod svampesygdomme i prydplanter/plantekoleplanter på friland.

Svampemidlet Topsin WG (561-5), som indeholder thiophanatmethyl, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til svampebekæmpelse i prydplanter/planteskoleplanter på friland mod bl.a. Fusarium spp., ædelgrankræft (Neonectria), Alternaria, Antracnose forårsaget af Colletotrichum spp. og rosenstråleplet (Diplocarbon rosae)
 • Max dosis: 1,0 kg pr. ha hhv. 100 l 0,10 % opløsning pr. 1000 m2, og der må max behandles én gang pr. vækstsæson
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet.

Brugsanvisning

Avlere, som bruger Topsin WG til bekæmpelse af svampesygdomme i prydplanter/planteskole­plantekulturer på friland, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Topsin WG (561-5) til svampebekæmpelse i prydplanter/planteskole-kulturer på friland”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

23. januar 2017

Til top 

 

Serenade ASO er godkendt til mindre anvendelse i agurk, squash og løg på friland

Efter anmodning fra Bayer A/S har Miljøstyrelsen godkendt Serenade ASO til mindre anvendelse mod svampesygdomme i agurk, drueagurk, squash og løg på friland.

Svampemidlet Serenade ASO (18-581), som indeholder Bacillus subtilis QST 713, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

Må kun anvendes i agurk, drueagurk og squash til behandling af meldug og i løg til behandling af lagerråd forårsaget af løggråskimmel
Max 6 behandlinger pr. sæson

Brugsanvisning

Avlere, som bruger Serenade ASO til bekæmpelse af svampesygdomme i agurk, drueagurk, squash og løg på friland, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Serenade ASO (18-581) i agurk, drueagurk, squash og løg på friland”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

20. januar 2017

Til top 

Metamitron-produkter

Miljøstyrelsen har godkendt de metamitron-holdige ukrudtsmidler Goltix SC 700 (396-22), Goliath (396-23), ATR Metamitron (826-1), ECP Metafol SC (501-30 594-21), EPC Metafol 700 SC (594-21 501-30), Metafol 700 SC (14-258), Metafol 700 SC (501-42), Skater (396-52), SweDane Metafol 700 SC (14-252), SweDane Metafol 700 SC (501-41)Target SC (594-17) og Target SC 700 (501-27), til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerod, persillerod, pastinak, rødbede og jordbær.

Se nærmere omtale af godkendelserne her.

Vejledningen til mindre anvendelse kan ses her.

Læs mere om de omtalte produkter i Middeldatabasen.

11. januar 2017

Til top 

Candit

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af Candit, reg.nr.19-92. Der er en række ændringer i godkendelsen i forhold til tidligere.

Se nærmere omtale af den fornyede godkendelse her.

Læs mere om Candit i Middeldatabasen.

22. december 2016

Til top

Movento SC 100

Miljøstyrelsen har godkendt Movento SC 100, reg.nr. 18-549, til mindre anvendelse i prydplanter/ plante-skolekulturer. I væksthus: mod bomuldsbladlus, væksthusmellus og skjoldlus. På friland: mod skjoldlus og galmyg.

Nærmere omtale af godkendelsen findes her.

Vejledning til mindre anvendelse findes her.

Læs mere om Movento SC 100 i Middeldatabasen.

5. december 2016

Til top 

Kerb 400 SC

Miljøstyrelsen har godkendt Kerb 400 SC, reg nr. 64-72, til mindre anvendelse mod græsukrudt i alm. raj-græs, strandsvingel og hundegræs til frøproduktion udlagt i dæksæd.

Se nærmere omtale af godkendelsen her.

Vejledningen til mindre anvendelse findes her.

Læs mere om Kerb 400 SC i Middeldatabasen.

1. december 2016

Til top 

Kerb 400 SC

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Kerb 400 SC, reg nr. 64-72, i vinterraps. Dispensatio-nen løber fra 15. januar til 1. marts 2017.

Omtale af dispensationen kan findes her. For at sikre, at brugerne har den nødvendige information til rådighed, skal køberen downloade (eller på anden måde fremskaffe) ”Brugsanvisning og erklæring om arbejdsmiljø for anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps i vækstsæsonen 2016/17”. Ved køb af Kerb 400 SC afleveres et eksemplar til sælger, og køber opbevarer det andet eksemplar i sin sprøjtejournal.

Læs mere om Kerb 400 SC i Middeldatabasen.

3. august 2016

Til top 

Kerb 400 SC I frøgræs

Kerb 400 SC har nu godkendelse til mindre anvendelse i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, strandsvingel og hundegræs.

Se nærmere omtale af godkendelsen her.

Vejledningen til mindre anvendelse findes her.

Læs mere om Kerb 400 SC i Middeldatabasen.

30. januar 2017

Til top 

Xinca og Maya godkendt til mindre anvendelse i løg

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Xinca og Maya til mindre anvendelse mod ukrudt i kepaløg, skalotteløg og hvidløg

Se nærmere omtale af godkendelsen her

Vejledning til mindre anvendelse findes her

Læs om Xinca og om Maya i Middeldatabasen

14. februar 2017

Til top

Centium 36 CS godkendt til mindre anvendelse i løg

Efter anmodning fra FMC Chemical har Miljøstyrelsen godkendt Centium 36 CS til mindre anvendelse i vinterraps sammen med Stomp samt i pastinak og persillerod før fremspiring og gulerod efter fremspiring.

Se nærmere omtale af godkendelsen her

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium 36 CS (421-2) plus Stomp CS (19-205) i vinterraps i afgrødens stadie 12-13 er her.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium 36 CS (421-2) i pastinak og persillerod er her.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium 36 CS (421-2) i gulerødder efter fremspiring er her.

Læs om Centium 36 CS og om Stomp i Middeldatabasen

16. februar 2017

Til top