Pas på skatten når du stiller kaution

Sidste år vedtog Folketinget en række stramninger for landmænd og andre selvstændige erhvervsdrivende, der bliver beskattet i virksomhedsordningen.

Siden da har Skatterådets afgørelser i en lang række sager vedrørende kaution tegnet et billede af praksis på området. Hvad kaution ved generationsskifte angår, er praksis endnu ikke afklaret.

Beskatning når du stiller sikkerhed
Lovændringen fra 2014 medfører, at der sker beskatning, hvis du stiller sikkerhed for gæld udenfor virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen. Beskatningen sker med det mindste beløb af

  • handelsværdien af de aktiver, der stilles til sikkerhed, og
  • gældens kursværdi på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed.

Beskatningstidspunktet er det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed.

Kaution er en sikkerhedsstillelse, og efter en konkret vurdering kan man blive beskattet, når man kautionerer for sine børns eller andres gæld eller for gælden i et selskab, hvor man har bestemmende indflydelse.

Praksis vedrørende kaution
Skatterådet har taget stilling til, om der skal ske beskatning i en lang række sager, hvor der er stillet kaution for en anden erhvervsdrivendes gæld eller for et selskabs gæld.

På grundlag af de sager, der er afgjort ved Skatterådet, kan det konstateres, at når der kautioneres for et selskabs eller for en virksomheds gæld i forbindelse med køb af en ejendom, sker der ikke beskatning, hvis låneprovenuet anvendes til at finansiere købet af ejendommen.

Der sker heller ikke beskatning, når der er en forretningsmæssig begrundelse for at stille kaution. Det kræver som hovedregel, at der er samhandel mellem kautionisten og den person, der stilles kaution for.

Hvis der derimod stilles kaution for et lån, og det lån, der kautioneres for, kan bidrage til at finansiere kautionistens privatforbrug, vil der ske beskatning.

Kaution ved generationsskifte
Det er i øjeblikket ikke helt afklaret, hvorledes det ser ud, hvis man stiller kaution som led i et generationsskifte.

Hvis der opstår et tilgodehavende i forbindelse med salg af en del af virksomheden fra far til søn, og faren blandt andet stiller kaution for sønnens driftskredit i banken, er der en stor risiko for, at SKAT vil anse dette for at være en skattepligtig sikkerhedsstillelse, fordi driftskreditten kan bruges til at afdrage sønnens gæld til faren, hvorved faren kan få mulighed for privatforbrug.

Som det ser ud lige nu, sker beskatningen, når man påtager sig en kautionsforpligtelse. Og beskatningen sker med det beløb, man kautionerer for, uanset om kautionsforpligtelsen bliver aktuel.

Søg rådgivning inden du påtager dig kautionsforpligtelse
Reglerne om sikkerhedsstillelse er komplicerede. Det er individuelt fra sag til sag, om der vil ske beskatning, SEGES anbefaler, at du søger rådgivning hos din skattekonsulent, inden du underskriver en kautionserklæring. I mange situationer vil det være en god ide at indhente et bindende svar hos Skatterådet om de skattemæssige konsekvenser, inden du skriver under. Det koster 400 kr. og honoraret til din skattekonsulent.

Da svaret er bindende for SKAT, er du helt sikker på, hvad konsekvensen af kautionsforpligtelsen er, inden du skriver under, så de penge er givet godt ud.