Vejledning i brug i Catch i frøgræs

Off-label godkendelse.

Off-labelmidler Markfrø Landscentret
Planteproduktion

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Catch i frøgræs

Ukrudtsmiddel

  • Må kun anvendes i frøgræs.

  • Må ikke anvendes nærmere end to meter fra vandløb og søer.

  • Behandlet halm må ikke anvendes til foder.

Advarsel
"Se Catch etiketten"

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Catch i frøgræs

Der anvendes 0,6 l Catch pr. ha om foråret i afgrødens stadie 20-32, til bekæmpelse af en række bredbladede ukrudtsarter inkl. agertidsel.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
På grundlag af ovenstående kan DJF anbefale Catch anvendt til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt inklusiv tidsler i foråret i alm. rajgræs, ital. rajgræs, hybridrajgræs, rødsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, engrapgræs, alm. rapgræs, hundegræs og timothe i en dosering på 0,6 L/ha, som beskrevet i den medsendte brugsanvisning.

Bemærkning fra Dow Agro Science
Dow AgroSciences Danmark A/S har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har erfaringer med anvendelsen af de omtalte produkter til de nævnte kulturer, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Dow AgroSciences Danmark A/S kan på ingen måde drages til ansvar.

Januar 2009

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003