Salmonella Dublin - Det nationale overvågningsprogram

Salmonella Dublin - Det nationale overvågningsprogram

Overvågning af forekomsten af Salmonella i danske kvægbesætninger.

Siden oktober 2002 har der været en overvågning af forekomsten af Salmonella i kvægbesætninger iværksat af Fødevarestyrelsen og Dansk Kvæg i samarbejde. I 2007 iværksatte Kvæg i samarbejde med Fødevarestyrelsen en handlingsplan, der skal føre frem mod at Dansk kvægbrug er fri for Salmonella Dublin i 2020.

Infektion hos kvæg og mennesker

Der findes i hovedsagen 2 såkaldte serotyper af salmonella hos kvæg; Salmonella Typhimurium (”musetyfus”) og Salmonella Dublin. Salmonella Dublin er specielt knyttet til kvæg. Sygdom ses hyppigst hos kalve i de første levemåneder. Kliniske symptomer kan dog også forekomme hos voksent kvæg. Raske smittebærere blandt voksne dyr er en af årsagerne til, at infektionen forbliver i besætningen. De udskiller af og til bakterien med gødningen, og udbrud kan forekomme år efter år. Bakterien hører til de mest invasive salmonellatyper, dvs. at den spredes fra tarmen til blodbanerne og medfører alvorlig infektion med blodforgiftning hos såvel mennesker og dyr. Dødeligheden ved infektion med Salmonella Dublin hos mennesker er højere end hos patienter, der er smittet med andre salmonellatyper.

Indkøb af smittede dyr skal hindres

Overvågningen har også til hensigt at påvirke handelsmønstret således, at hvis man vil købe levedyr, opsøger man besætninger, der har den mindste risiko for at være smittede med Salmonella.

Tankmælk- og blodprøver

Salmonella Dublin-programmet bygger på overvågning af tankmælk fra mælkeleverende ejendomme, idet de prøver, der i forvejen undersøges for bla. BVD og IBR, ligeledes undersøges for Salmonella Dublin antistoffer. For ikke-mælkeleverende ejendomme benyttes nogle af de blodprøver der i forvejen udtages på slagtehuse til undersøgelse for BVD.

Tildeling af niveau

På baggrund af bl.a. antistofmængden i de ovennævnte prøver af tankmælk og blod kan en ejendom tildeles:

Niveau 1

 • Sandsynlig Salmonella Dublin-fri efter undersøgelse af tankmælk eller
 • Sandsynlig Salmonella Dublin-fri efter undersøgelse af blodprøver.  

Niveau 2 - Tegn på smitte med Salmonella Dublin

 • besætninger hvor der er tegn på smitte ved fund af antistoffer i indsamlede prøver
 • besætninger der er tilført dyr fra, eller på anden måde har været i kontakt med en anden ejendom som er i niveau 2 eller 3.    

Niveau 3 - Salmonella Dublin-smittet

Besætninger der har fået påvist Salmonella Dublin er i forbindelse med sygdomsudbrud eller ved intensiveret prøveudtagning. Ejendommen bliver underlagt offentligt tilsyn, og kreaturer fra Niveau 3 skal særslagtes. Det understreges, at der er pligt til at indsende materiale til laboratorieundersøgelse, hvis der er mistanke om sygdomstilfælde forårsaget af Salmonella.
Udviklingen i antal besætninger i de forskellige niveauer kan løbende følges på www.kvaegvet.dk
Beregningerne foretages i kvægdatabasen og niveautildelingen offentliggøres i CHR-Registret og er dermed tilgængelig for alle på chr.fvst.dk Oplysning til landmanden om niveauplacering tilsendes særskilt med akut hændelsesliste via virksomhedens e-boks ved niveauskift. Ved tilmelding til e-boks´ sms-service er det muligt at modtage en besked, når der forekommer en veterinær ændring. Endvidere oplyses niveauskiftet i daglig overblik – Aktuelt i DMS.
Niveauet skifter til niveau 2, hvis der tilføres kreaturer til ejendommen fra en ejendom i niveau  2 enten ved handel med dyr eller hjemtagning fra dyrskuer, fælles græsgang og lignende. Niveauet opretholdes i en periode på minimum 3 uger. Efter karenstiden kan der tages blodprøver af den/de indkøbte dyr (3-6 uger efter flytningen) eller af besætningen. Herefter placeres ejendommen i niveau 1, hvis de nye analyseresultater viser negative laboratoriesvar. Udtages der ikke prøver forbliver besætningen i niveau 2.
Læs mere i artiklen Beregning af Salmonella Dublin niveau

Sanering for Salmonella

Tilstedeværelse af raske smittebærere og den kendsgerning, at Salmonella Dublin kan overleve op til 6 år i tør gødning, er medvirkende til at smitte fra gødning udgør langt den største risiko. Smittespredning sker hovedsagelig i kælvningsboksen eller ved at modtagelige dyr kommer i kontakt med gødning fra smittede dyr, f.eks. ved indsættelse i mangelfuld rengjort kalveboks eller i en flok med smitteudskillere.
Både i niveau 2 og 3 bekæmpes infektionen ved at forbedre management. Der er ingen nemmere løsninger, og det er ikke tilstrækkeligt at identificere og udsætte raske smittebærere. Tiltag, der bryder smittevejene for infektion med Salmonella Dublin, forebygger også andre infektioner, f.eks. paratuberkulose og coccidiose.
Er en besætning i niveau 2 eller 3, skal der laves en handlingsplan for bekæmpelsen af sygdommen. Se bekendtgørelse og vejledning fo Salmonella ved kvæg m.m.

10 fordele ved det nationale Salmonella Dublin kontrolprogram:

 • Forekomsten af Salmonella Dublin nedbringes i primærproduktionen, og dermed sandsynligvis også på slagteriet og i færdigvarerne. Fødevaresikkerheden øges og dokumenteres.
 • Sandsynligvis Salmonella Dublin-fri besætninger identificeres.
 • Sygdom på grund af Salmonella Dublin i kvægbesætningerne forebygges.
 • Reducerer risikoen for produktionstab som følge af Salmonella udbrud.
 • Sandsynligvis ikke-Salmonella Dublin fri besætninger identificeres med præcisering af, at den praktiserende dyrlæge skal øge opmærksomheden på klinisk mistanke.
 • Overvågning af infektionen på landsplan foregår løbende.
 • Ejendomme med en antistofstigning og dermed muligt nysmittede ejendomme udpeges.
 • Fokus øges på kliniske udbrud mht. offentligt tilsyn og særlige foranstaltninger på slagteriet.
 • Der skabes mulighed for løbende at forbedre overvågningen af besætninger, der udgør en særlig risiko for fødevaresikkerheden.  
 • Der skabes bedre muligheder for rådgivning til bekæmpelse af Salmonella Dublin.