Beskyt du små øko-kalve på græs mod parasitter

Økologi

Sådan beskytter du små øko-kalve på græs mod parasitter

Udbinding på en ren mark, godt med tilskudsfoder og et foldskifte i juli kan løse de fleste problemer med parasitter.

Øko-kalve har en højere dødelighed om sommeren end konventionelle kalve. Parasitter er et af de centrale problemer med småkalve på græs, og der er derfor god grund til at overveje, hvad man kan gøre for at undgå problemer med parasitter. Husk derfor: Rene marker, suppleringsfoder og foldskifte i løbet af som-meren.

Småkalve på græs kan være en udfordring rent sundhedsmæssigt. Det viser en opgørelse af kalvedødelig-hed baseret på 10 års data fra Kvægdatabasen (se figuren).

Figur: Dødelighed hos konventionelle og øko-kalve (180-240 dage gamle) gennem året. Klik på figuren for at se en større udgave.

Det er tydeligt, at dødeligheden blandt øko-småkalve er op mod dobbelt så høj som de konventionelle, når vi når et stykke hen på sommeren. I vintermånederne ligger øko-besætninger på det halve niveau af somme-rens niveau og lavere end konventionelle besætninger.

Parasitter er et af de centrale problemer med småkalve på græs, og typiske tegn på det er hoste, diarré og utrivelighed.

Bind ud på ren mark

For at undgå en tidlig belastning og opformering af parasitter er det en stor fordel at binde kalvene ud på en ren mark. Med andre ord, undgå en permanent kalvefold.

Om foråret er ”en ren mark” en mark, der ikke har været afgræsset af kvæg året før og ikke har fået kvæg-gødning. Senere på sommeren er det en mark, der hverken har været afgræsset eller har fået kvæggødning samme år. Det vil typisk være en mark, hvor der er taget slæt.

 

Kalve under 6 mdr. skal have mulighed for skygge og læ, når de er ude på græs. Det kan være under træer, levende hegn, i en hytte/skur eller i stalden. Foto: Kirstine Flintholm Jørgensen, SEGES Økologi. 

Husk suppleringsfoder

Allerede når småkalvene er på stald, er det vigtigt, at de har en høj tilvækst. Hvis de er sunde og stærke fra starten, er de godt rustet til at komme ud og klare omstillingen til græs.

Småkalve kan ikke hente energi nok i græs alene til at holde tilvæksten, og det er derfor nødvendigt med tilskudsfoder. Kalvene skal kunne æde den samme energi, som hvis de var på stald. En løsning kan være at give adgang til koncentreret fuldfoder eller at give dem 1-1,5 kilo tørstof i tilskudsfoder – korn eller kraft-foder - per kalv per dag.

Tilskudsfoderet til småkalve på græs skal også supplere behovet for ekstra protein og mineraler.

Skift fold i juli

Parasitter opformerer sig på marken gennem sæsonen og belastningen vil typisk stige stærkt, når vi når frem til juli måned. Det er derfor en rigtig god idé at bryde kæden og starte fra niveau 0 ved at flytte kalve-ne, sammen med deres hytte eller anden mulighed for læ, til en ren mark.

Følg situationen tæt

De første mdr. er der typisk ingen problemer, men følg alligevel situationen tæt. Problemer med parasitter har det med at dukke op hen på sommeren, og det er afgørende at holde øje med kalvene. Tjek deres gød-ning for diarré og lyt efter, om de begynder at hoste.

Hvis kalvene begynder at vise tegn på parasitter, er det vigtigt hurtigt at tage aktion, enten ved behandling med medicin, flytning til ny ren mark eller at tage kalvene på stald.

8 tips om småkalve på græs

  • Udbind på rene marker
  • Skift til ren mark midt på sommeren
  • Rigeligt med tilskudsfoder
  • Rent vand, rene skåle og trug
  • Afpuds marken, hvis mere end 15 procent buskgræs
  • Små grupper med max 10 kalve
  • Hold øje med tegn på hoste og diarré
  • Mindsk kalvenes stressniveau (Gradvis foderskift, sygdomsbehandling, god hygiejne, læ og tørt le-je)

Kalvens fjender på græs

Løbetarmorm findes i stort set alle besætninger men med forskelligt smittetryk. På græsmarker, der er ble-vet afgræsset af kreaturer i den foregående sæson, vil der være overvintret smitte med larver af løbe-tarmorm. Symptomerne er utrivelighed og diarré, som minder om symptomerne på coccidiose.

Lungeorm kan ikke forudsiges og findes ikke i alle besætninger. Lungeormelarver kan overleve en vinter på marker, der har været smittet i efteråret eller overleve i ikke behandlede dyr, som er inficeret den foregående afgræsningssæson. Smitten kommer i juni og fremad afhængigt af vejret (regn og koldt vejr øger risikoen).

Vær ekstra opmærksom ved indkøb af nye dyr. Dyrenes immunitet overfor lungeorm er kortvarig og tabes derfor fra sæson til sæson.

Coccidiose kan give diarré i forbindelse med udbinding. Diarré skyldes en parasit, der tilhører tarmcoccidi-erne. Kalvene optager smittefarlige æg ved udbinding på græsarealer, der har været afgræsset af kalve året før. Æggene i gødningen på marken er meget modstandsdygtige og kan overleve vinteren og den følgende græsningssæson.

Opbyg immunitet

Når kalvene er ældre end 4-5 mdr. kan det være en god idé at udsætte dem for moderat smitte med ind-voldsparasitter (løbetarmorm og coccidiose) for at opnå immunitet. Niveauet af parasitsmitte skal være så lavt, at dyrene ikke bliver syge, men opbygger immunitet, som de kan bruge de efterfølgende sæsoner på græs.

 

Vil du vide mere?