Vejledning for brug af Teldor WG 50 i vindruer på friland

Vejledning for brug af Teldor WG 50 i vindruer på friland

Off-labelmidler Frugt og grønt Landscentret | Planteavl

Vejledning for brug af Teldor WG 50 i vindruer på friland

Brugsanvisning Teldor WG 50
Virkning
Teldor er et kontaktvirkende svampebekæmpelsesmiddel som kræver god dækning af de plantedele som skal beskyttes mod angreb.

Virker mod :
Teldor har god effekt på gråskimmel i vinstokke/vindruer

Anvendelse :
Må kun bruges en gang indenfor vækstsæsonen og ikke senere end druestadium 75-81 (BBCH-code).
For at opnå god effekt mod gråskimmel skal Teldor anvendes forebyggende, dog
ikke senere end 21 dage før høst.

Dosering :
0.1 % opløsning, det vil sige 100 g per 100 l vand.

Sprøjtefrist :
21 dage før høst

Tilberedning af sprøjtevæsken :
Sprøjten skal være grundigt rengjort. Tanken fyldes ¾ med vand, Teldor tilsættes under omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op med vand. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedning.

Sprøjteteknik :
Det er vigtigt at Teldor anvendes forebyggende og at vinstokkene dækkes af sprøjtetågen

Øvrige forhold :
Se produktetiketten. Beskyttelsesdragt, gummistøvler skal bruges.

Ansvar:
Det skal understreges at brugeren alene bærer ansvaret for skader som følge af behandling med Teldor i vindruer.

Off label anvendelse af TELDOR til bekæmpelse af :
Gråskimmel (Botrytis cinerea) i vindruer på friland
Svampemiddel nr. 18-343
Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Forsigtig
Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved behandlingen, jf. f.eks. informationsmateriale fra arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.
Vask huden grundigt efter arbejde.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af gråskimmel (Botrytis) i vindruer på friland

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides

Behandlingsfristen for vindruer er 21 dage før høst

Skal opbevares utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer

Analyse : Fenhexamid

Vægtprocent : 500 g per kilo (50 %)

Indhold : 1 kilo

Opbevaring : Skal opbevares tørt og køligt

Registreringsindehaver og distributør : Bayer CropScience, Nørregaardsvej 32, 2800 Lyngby

Off label godkendelsen er givet til : Foreningen af Danske Vinavlere (Bullerupvej 13, 5240 Odense NØ)

Produktansvar : Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skader som følge af fejlagtig anvendelse, anvendelse udover det i brugsanvisningen angivne eller anvendelse under unormale betingelser. Sælger fraskriver sig under alle forhold ansvaret for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I øvrigt henvises til bestemmelserne i salgs- og leveringsbetingelserne.

Ansvar for evt. skader på kulturer ved brug af Teldor som off label anvendelse påhviler alene brugeren af midlet.

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler
Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Landkontoret for Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Landskontoret for Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §5,
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 722 af 12. september 1997