Natur og vandmiljø, Jura, Planter

Forslag til Natura 2000-planer er forsinkede

Planforslagene kommer tidligst i høring i november.

Miljøstyrelsen har oplyst os om, at forslaget til de nye Natura 2000-planer, der skulle have været i høring senest d. 11. juni i år er blevet forsinket. Det forventes at hele planprocessen skrider og vi således må vente lidt endnu med at finde ud af, hvilke indsatser, der skal ske i områderne samt hvordan indsatserne skal gennemføres og finansieres. Herunder hvilke tilskud til forvaltning af arealerne, det bliver muligt at søge.

Forsinkelsen er blevet forelagt Grønt Fremdriftsforum på et møde i juli.

Miljøstyrelsen og Miljøministeriets departement forklarede forsinkelsen med udfordringer med, at arbejde med store datamængder fra hjemmearbejdspladser. Hertil et nyt uventet krav til dokumentation for opdatering af data, fra EU-Kommissionen i foråret. Dette har medført en ekstraordinær opdatering af de allerede udsendte basisanalyser.

Forsinkelsen har ingen EU-retslig effekt, da fristen er fastsat efter dansk ret. De nugældende planer vil gælde frem til de nye planer vedtages. Men tidsplanen for hele planprocessen skrider.
Miljøstyrelsen skønner at tidsplanen bliver:

De statslige Natura 2000-planer 
November 2021: Forslag til Natura 2000-planer
Februar 2022: Høring af Natura 2000-planer (mindst 12 uger)
August 2022: Endelige Natura 2000-planer (overslag: 6 mdr. afsat til behandling af høringssvar)

De kommunale Natura 2000-handleplaner
Februar 2023: Forslag til Natura 2000-handleplan (senest 6 mdr. efter endelige Natura 2000-planer)
April 2023: Høring af Natura 2000-handleplan (mindst 8 uger)
August 2023: Endelige Natura 2000-handleplan (senest 1 år efter endelig Natura 2000-plan)

Kommunerne har ytret ønske om forlænget høringsperiode, da de har behov for at sætte nye konstituerede udvalg i kommunerne ind i området. Det kan ændre lidt i planen.

Miljøstyrelsen og departementet forklarede, at der vil komme både overordnede pejlemærker, indsatser og virkemidler med i de statslige Natura 2000-planer, men at dette endnu ikke er på plads. 

Der forventes at være nogenlunde samme virkemidler som tidligere, med undtagelse af ordningen om sammenhængende arealer. Endelig afklaring afventer bl.a. landbrugsforhandlingerne, og mulighederne under den kommende CAP.

Det blev bemærket, at midlerne til naturnationalparkerne formegentligt vil udgøre en del af det kommende indsatsprogram.

På mødet blev der ytret ønske om en opdatering af kortet over de særlige udpegninger, der har betydning for, hvor det prioriteres at give tilskud til naturforvaltning (bl.a. tilskud til pleje af græs- og naturarealer). Miljøstyrelsen lovede at lave en plan for opdatering, som vi afventer.

Læs mere om planproces og Grøn Fremdriftsforum på miljøstyrelsens hjemmeside: Proces - sådan bliver Natura 2000-planerne til

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af