Periodevis oversvømmelse med spærringer

I udlandet anvendes spærringer i afvandingskanaler for at undgå sedimenter i vandløb. Spærringer eller ditch riders (direkte oversat: grøfteryttere) anvendes i udlandet til eksempelvis at vande under dyrkningsarealerne i sommerhalvlåret.

 

Kort og godt
Mindsker tilførslen af sediment til vandløbet.

Spærringer vil periodevis kunne reducere udledning af fosfor, drivhusgasser og måske kvælstof, da der kan være en mindre vådområdeeffekt i vandmættede perioder.

Din økonomi
Økonomien er uafklaret under danske forhold

Regler og lovgivning
Miljøtiltaget med spærringer anvendes aktivt i England. I Danmark skal dette miljøtiltag godkendes af de kommunale myndigheder.

Etablering og drift
Uafklaret under danske forhold.

Effekt
Effekten er ikke afklaret, men miljøtiltaget vil kunne mindske udledningen af kvælstof og fosfor og drivhusgasser.

Udfordringer
En af udfordringerne kan være gældende dansk lovgivning, samt opstuvning af grene og mudder foran tiltaget. Det betyder, at en jævnlig oprensning er nødvendig.

 

I Danmark vil ditch riders kunne anvendes til at sætte humus- og lavbundsarealer under vand i vinterperioden. I det tidlige forår vil vandet kunne lukkes ud igen. Det vil kun være aktuelt hvor der dyrkes vårsåede afgrøder eller græs. Det vil med spærringer være muligt at sætte enkelte marker under vand i stedet for større landområder, som f.eks. i vådområdeprojekter.

Der vil kunne anvendes spærringer i afvandingskanaler hvor der ikke er fisk der skal op og gyde.

Faste spærringer

I England anvender de meget simple spærringer med et overløbsrør. Herved bundfældes sediment, som kan indeholde fosfor, i selve afvandingskanalen. Dette kan betyde, at afvandingskanalerne indimellem skal oprenses.

I England er budskabet ”Silt management” (silt er et lermineral). Der tales ikke så meget om tab af kvælstof og fosfor, men om, at landmændene skal beholde deres jord (silt som er lerpartikler) og næringsstoffer oppe på markerne. Billedet viser en simpel spærring i en afvandingskanal for at stoppe udvaskningen af lerpartiklerne til vandløb i et Natura-2000 område. Der er i denne form for spærring ikke mulighed for at korrigere vandstand/udløb i løbet af året.

 

Spærring i afvandingskanal i England. Foto: Frank Bondgaard, SEGES

Simpel spærring med jernplade kan anvendes, hvis jorden ønskes taget ud af dyrkning, men uanvendelig. hvor der skal dyrkes afgrøder. Foto: Kirsten Birke Lund

Fleksibel spærring

På dyrkede arealer med vårsæd, der skal afgræsses eller tages slæt på, kan det være en mulighed at anvende mere fleksible spærringer. Vandet stuves op i vinterhalvåret med en spærring, hvor vandstanden kan hæves til det niveau som man ønsker. I det tidlige forår fjernes spærringen igen.

Fleksibel spærring hvor vandstand løbende kan korrigeres hen over året. Foto: Frank Bondgaard, SEGES

Træprofil i spærring. Foto: Frank Bondgaard, SEGES

Spærringer i afvandingskanaler

I USA bruges der undervanding af afgrøder i nogle stater. Dette gøres ved at kontrollere vandstanden i afvandingskanaler med spærringer. Samme metode kunne anvendes på mange lavbundsarealer i Danmark. Der kunne herved opnås en vådområdeeffekt i vinterhalvåret. I det tidlige forår lukkes vandet ud igen og arealerne kan anvendes som de plejer. Der vil skulle anvendes flere spærringer ved terrænfald, da det stiller større krav til styring. Denne form for spærringer ville især kunne anvendes i områder med afvandingskanaler. Hvis større områder ønskes afgræsset eller dyrket, vil det være nødvendigt at kunne styre vandstanden meget præcist hen over året. I USA kører der løbende en ”ditch rider” rundt og sikrer en korrekt vandstanden i hele området.  Iowa og Minnesota anvendes jernplader til spærringer direkte i vandløb og afvandingskanaler. Herved dannes større vådområder.

Ditch Rider ved Elephant Butte Irrigation District El Paso i USA. Farmers Service

 

Treatment wetland i Iowa hvor der anvendes spærring med jernplade. Foto: Frank Bondgaard

 Stort vådområdeprojekt (Treatment wetland) i Iowa med spærring. Foto Frank Bondgaard

Tilbage til forside