Ny husdyrgødningsbekendtgørelse

Pr. 1. august 2002 er der trådt en ny husdyrgødningsbekendtgørelse i kraft, hvilket bl.a. betyder at der kan være færre heste pr. ha. - læs mere her.

Ny husdyrgødningsbekendtgørelse er trådt i kraft 1. august 2002 og betyder bl.a. færre heste pr ha.
Af landskonsulent Eric Clausen

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) er nu endelig underskrevet. Bekendtgørelsen indeholder ændring af regler om harmoni, omregning af dyreenheder, opbevaring og udbringning af husdyrgødning samt ludning af halm, som har betydning for hold af heste.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr.604 af 15. juli 2002) trådte i kraft den 1. august 2002. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 877 af 10. december 1998. De vigtigste ændringer i forhold til bedrifter med heste er omtalt nedenfor. Landskontoret for Planteavl har lavet en generel nyhedsomtale, ligesom Dansk Kvæg også har lavet en omtale af bekendtgørelsen i relation til kvægbrug.

Definition
Bekendtgørelsen dækker erhvervsmæssigt dyrehold .Hvad der forstå ved erhvervsmæssigt dyrehold er ikke defineret i bekendtgørelsen. Man kan dog finde en definition af ikke erhvervsmæssigt dyrehold i bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold mm. (Bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992). Af denne bekendtgørelse fremgår det, at ved ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås højst:
10 får med lam eller
10 geder med kid eller
2 køer med kalve eller
4 stk. andet kvæg eller
4 heste med føl eller
2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller
30 høns eller
4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger eller
tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.
Kommunalbestyrelsen kan afgøre, at et dyrehold må anses for erhvervsmæssigt, når det består af flere af de nævnte former for dyr, uden at grænsen for antallet af dyr under det enkelte punkt overskrides.

Lokalisering
Reglerne vedrørende lokalisering af erhvervsmæssig dyrehold i nærheden af beboelsesbygning i en samlet bebyggelse er nu gjort permanente. Afstandskravene er som tidligere, men nu defineres en samlet bebyggelse sådan, at der inden for en afstand af 200 m fra beboelsesbygningen ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger. Det var tidligere 4. Samtidig tæller beboelsesbygninger til landbrugsejendomme ikke længere med.

De vigtigste ændringer i den nye husdyrgødningsbekendtgørelse, som uddybes i det følgende drejer sig om forbud imod ammoniakbehandling af halm, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning samt harmoniforhold .. Bemærk, at overgangsordninger (udskydelser af ikrafttrædelser mv.) står anført i § 36.

* Der stilles krav om, at markstakke samt lagre af fast gødning uden daglig tilførsel skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale (træder i kraft den 1. august 2004).

* Ludning af halm med ammoniak forbydes, men der gives mulighed for dispensationer i tilfælde af ekstremt våde høstår. Dispensationen kan gives amts vis eller for hele landet (forbuddet træder først i kraft den 1. august 2004).

* Der stilles krav om at beholdere med flydende husdyrgødning skal have fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende (træder i kraft den 1. marts 2003).

Udbringning af flydende husdyrgødning ved bredspredning forbydes (træder i kraft den 1. august 2003).

* Udbringes der fast eller flydende husdyrgødning på ubevoksede arealer, skal det nedbringes inden 6 timer (hidtil 12 timer for flydende husdyrgødning og ""umiddelbart efter udbringning"" for fast husdyrgødning).

Generelt strammes harmonikravene fra 2,0 dyreenheder til 1,4 dyreenhed pr. ha.
Der gælder dog følgende undtagelser.

Tabel 1. Maksimalt antal dyreenheder pr. ha før og efter 1. august 2004

Dyreenhed pr. ha

1. august 2002 -
1. august 2004

Efter 1. august 2004

Økologiske autoriserede bedrifter

1,4

1,4

Bedrifter med kun kvæg, får eller geder

1,7

1,7

Bedrifter med mindst 2/3 fjerkræ og pelsdyr

1,7

1,4

Bedrifter med mindst 2/3 kvæg*)

2,3

1,7 eller 2,3**)

Alle andre, herunder heste

1,4

1,4

*)

Kun tilladt, hvis et antal betingelser overholdes (bekendtgørelsens bilag 2).

**)

2,3 dyreenheder pr. ha, hvis den danske regering søger og får forlænget undtagelsesbestemmelsen. Ellers gælder maksimalt 1,7 dyreenhed pr. ha.


Omregningsfaktorerne til beregning af dyreenheder er ændret for alle husdyrarter med undtagelse af kvæg. Ændringerne er baseret på, at det faktiske indhold af næringsstoffer i gødningen, idet 100 kg N ab lager svarer til 1DE.


Tabel 2. Antal heste pr dyreenhed og maks. antal dyreenheder pr ha.

Dyregruppe

Enhed

Antal dyr pr. DE

Maks. antal DE pr. ha

Før 1 aug. 2002

Efter 1. aug. 2002

Før 1. aug. 2002

Efter 1. august 2004

Heste, under 500 kg 1-års hest 2,6 2,9 2,0 1,4
Heste, 500-700 kg 1-års hest 2,0 2,3 2,0 1,4
Heste, over 700 kg 1-års hest 1,6 1,9 2,0 1,4

Maksimum antal dyr pr. ha før og efter 1. august 2002
Ændringerne i harmonireglerne betyder, at der fra 1 august 2002 maksimalt må udkøres husdyrgødning fra 3,2 heste af 500 kg pr ha. Dette er en mindre stramning i forhold til de gamle regler, hvor der måtte udspredes husdyrgødning fra 4 ,0 heste af 500 kg pr Ha .