Planter

Registreringsnet uge 38: 4. registrering af rapsjordlopper og 2. registrering af bladlus i vintersæd

Der er pt. fanget rapsjordlopper over bekæmpelsestærsklen på ca. 15 procent af lokaliteterne. Der er udløst bladlusbekæmpelse i nogle af de meget tidligt såede vintersædsmarker (26.august til 2. september). Bekæmpelse anbefales fra 3-4 bladstadiet.

4. registrering af rapsjordlopper

Forekomsten af rapsjordlopper følges igen i år på ca. 75 lokaliteter via gule fangbakker. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod larver. 

Det tidligere varme vejr har fremmet rapsjordlopper, og der er i år meldt om ret kraftige bladgnav i flere marker. De fleste marker er nu så langt fremme i udviklingen, at de ikke længere er følsomme for bladgnav, men følg fortsat udviklingen i sentsåede marker.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke i de runde fangbakker (radius 11 cm) indenfor tre uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt. Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg.

Pt. er der fanget rapsjordlopper over bekæmpelsestærsklen på ca. 15 procent af lokaliteterne.

Bekæmpelse rettet mod larver er ret fleksibelt og anbefales tidligst, når alle planter har mindst 4-5 løvblade. Bekæmpelse rettet mod larver kan derfor begynde i de længst udviklede marker, såfremt det ønskes, og der er behov for andre behandlinger. Bekæmpelse kan foretages til omkring medio oktober. I milde efterår er dog også set væsentlig effekt langt inde i november, men bekæmpelse i november tilstræbes ikke. Til bekæmpelse anbefales 0,2 kg Lamdex eller 0,1 kg Kaiso Sorbie.

En god måde at se rapsjordlopperne på er ved at gå med en lygte i marken efter solnedgang. Rapsjordlopperne er her meget aktive og mere aktive end om dagen, fordi de i starten af efteråret er ret lysfølsomme.

I figur 1 er udviklingen af fangster i fangbakker pt. sammenlignet med tidligere år.

Akkumuleret antal rapsjordlopper i gule fangbakker i 2021 og i tidligere år. 2008 er medtaget grundet de høje fangster. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Figur 1. Akkumuleret antal rapsjordlopper i gule fangbakker i 2021 og i tidligere år. 2008 er medtaget grundet de høje fangster. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Meldinger om kålbladhvepse og kålminerfluer

Der er modtaget flere meldinger om angreb af kålbladhvepselarver (store mørke sommerfuglelarver), der ved kraftige angreb kan afribbe bladene næsten totalt. 
Ingen midler har en specifik godkendelse mod kålbladhvepse, men 0,2 kg Lamdex eller 0,1 kg Kaiso Sorbie kan anvendes, hvis der samtidig er angreb af rapsjordlopper.

Der er også meldt om kålminerfluelarver, som kun tillægges mindre betydning. Se foto 1.

Miner fra kålminerfluens larver i vinterraps fotograferet 21. september 2021 af Knud Ravn Nielsen, Velas. Angreb ses hvert år i flere marker, og bekæmpelse er erfaringsvis ikke nødvendig.

Foto 1. Miner fra kålminerfluens larver i vinterraps fotograferet 21. september 2021 af Knud Ravn Nielsen, Velas. Angreb ses hvert år i flere marker, og bekæmpelse er erfaringsvis ikke nødvendig.

2. registrering af bladlus i vinterbyg og hvede

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 32 vinterhvedemarker og 23 vinterbygmarker frem til og med 1.-2. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst. Første bedømmelse sker, når afgrøden er spiret frem.

I hvede er der fundet bladlus på 8 af 23 lokaliteter (0,1-4,0 procent angrebne planter). De to marker med flest bladlus (3-4 procent angrebne planter ) er tidligst sået (2/9). 

I vinterbyg er fundet bladlus på 7 af 11 lokaliteter med 0,5-2 procent angrebne planter. De tre marker med flest bladlus (2 procent angrebne planter) er sået 26. august til 28. august. 

I den kommende uge forventes data fra alle marker i registreringsnettet.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen. Bladlusene kan også sidde i hjerteskuddet eller ”kræmmerhuset”, så her er bedst at kigge på planterne ovenfra. Se foto 2.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb. Der er således bekæmpelsesbehov nu i nogle af de første marker, som er meget tidligt sået.

Ved meget tidlig såning vokser der hurtigt nye blade frem, så effekten bliver kortvarig, hvis man sprøjter på 1-2 blade. Bekæmpelse anbefales ved behov her udført ved 3-4 løvblade. Kun hvis der er kraftige angreb, skal man gøre det før. I senere såede marker er væksten langsommere, så her kan ved behov godt behandles lidt før 3-4 bladstadiet.    

Som bekendt har Syngenta udviklet appen ”BYDV Assist”  med den engelske graddageberegner til at beregne det optimale tidspunkt for evt. bladlusbekæmpelse om efteråret. Modellen kan også findes på Landbrugsinfo ved at søge på ordet ”Graddageberegner”. Se figur 2.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at tærskelværdien på 170 graddage nås i langt de fleste marker i de fleste år. Dette betyder selvfølgelig ikke, at langt de fleste marker skal sprøjtes mod bladlus hvert efterår. Tærskelværdien skal derfor sammenholdes med, om der findes bladlus i marken, og om der er udviklet et vist antal blade i vintersæden, så virkningstiden ikke bliver meget kort.

Graddageberegner på LandbrugsInfo

Figur 2. Graddageberegneren på Landbrugsinfo. Startdatoen er fremspiringsdatoen. I eksemplet er fremspiringsdatoen 14. september, og de 170 graddage er nået 1. oktober på lokaliteten Aarhus.

Bladlus i tidligt sået vinterbyg (28/8) i registreringsnettet fotograferet 20. september 2021 af Martin Clausen, Østdansk Landboforening. Her var flere steder bladlus i hjerteskuddet og kun ganske få vingede bladlus på bladene. Der er 2 procent angrebne planter og 3-4 blade, så her er bekæmpelsesbehov.

Foto 2. Bladlus i tidligt sået vinterbyg (28/8) i registreringsnettet fotograferet 20. september 2021 af Martin Clausen, Østdansk Landboforening. Her var flere steder bladlus i hjerteskuddet og kun ganske få vingede bladlus på bladene. Der er 2 procent angrebne planter og 3-4 blade, så her er bekæmpelsesbehov.

Vil du vide mere?

Støttet af