Jura, Øvrige dyr

Lovforslag om regulering af mink fremsat

Lovforslaget lægger op til aflivning af alle mink og forbud mod minkhold til 31. december 2021. Der vil som udgangspunkt ikke blive tale om ekspropriation.

Fødevareministeren har den 10. november 2020 fremsat lovforslag om ”aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink” (L77).
Lovforslaget lægger op til et generelt forbud mod hold af mink til og med udgangen af 2021, ligesom alle mink skal aflives. Raske mink på minkfarme udenfor de såkaldte risikozoner kan ifølge forslaget pelses.
Der er således ikke lagt op til et permanent forbud.

Om erstatning m.v. fremgår følgende af forslaget:

”§ 7. Staten yder ved aflivning af mink, der er anskaffet før lovens ikrafttræden, erstatning, der svarer til dyrenes værdi, samt erstatning til dækning af det herved opståede driftstab. Er dyrene pelset, jf. § 2, stk. 2, bortfalder retten til erstatning for værdien af de pelsede dyr. 1. pkt. finder ikke anvendelse på besætninger, der er pålagt restriktioner efter lov om hold af dyr og bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr.
Stk. 2. Ministeren for fødevare, fiskeri og ligestilling fastsætter regler om erstatning eller kompensation som følge af forbuddet mod hold af mink, jf. § 1, stk. 1.
Stk. 3. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fastsætte regler om behandlingen af sager omfattet af stk. 1 og 2. Ministeren kan herunder fastsætte regler om oprettelse af myndigheder, der skal behandle sagerne, og efter forhandling med transportministeren fastsætte regler om, at sagerne helt eller delvis skal behandles efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom”.

For så vidt angår erstatning for aflivede mink er det ifølge lovbemærkningerne hensigten, at der skal ydes erstatning på samme vilkår som efter lov om hold af dyr, dvs. en erstatning svarende til dyrenes eller produkternes værdi samt en erstatning til fuld dækning af det herved opståede driftstab. Det fremgår videre, at ved beregningen af denne erstatning er det tilsigtet, at den erhvervsdrivende stilles som ved ekspropriation. Der vil endvidere i nogle tilfælde blive ydet en tempobonus på 20 eller 30 kr. pr. dyr afhængigt af beliggenheden af den pågældende farm.

For så vidt angår det midlertidige forbud mod hold af mink frem til udgangen af 2021 er udgangspunktet ifølge bemærkningerne, at der ikke er tale om ekspropriation. 

Dog anføres følgende forbehold:

”Det kan imidlertid ikke udelukkes, at den foreslåede ordning vil kunne udgøre et ekspropriativt indgreb over for konkrete erhvervsdrivende. Det bemærkes i den forbindelse navnlig, at der knytter sig en vis usikkerhed til omstændighederne efter udløbet af den foreslåede dvaleperiode, herunder om det i praksis kan vise sig uforholdsmæssigt vanskeligt eller umuligt for nogle af de erhvervsdrivende, som på dette tidspunkt ønsker at genoptage erhvervet, at genetablere virksomheden inden for en rimelig tidshorisont efter ophør af dvaleperioden.”

SEGES om lovforslaget vedrørende erstatning og ekspropriation for mink

Det må efter SEGES’ opfattelse forventes, at lovforslaget generelt og spørgsmålet om erstatning og ekspropriation i særdeleshed vil give anledning til intensive politiske forhandlinger, hvis udfald det er vanskeligt at forudsige. Der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt konkluderes noget endeligt om spørgsmålet.

Lovforslaget skal, som situationen er nu, behandles efter den sædvanlige procedure for lovforslag, og der kan derfor gå op til en måned, før det endelige indhold kendes. SEGES følger forhandlingerne tæt. Der er ifølge forslaget ikke lagt op til, at det skal træde i kraft med tilbagevirkende kraft. Det lovlige hold af mink, der finder sted i dag, kan derfor fortsætte, indtil loven måtte blive endeligt vedtaget.

Tidspunktet for 1. behandling af lovforslaget kendes endnu ikke.

Vil du vide mere?