Feedback Form

Efter tørken: Hvad gør du nu?

  

Oprettet: 06-08-2018

Tørke - vær på forkant med din likviditet

Årets kornhøst er efterhånden ved at være i hus, og overblikket over majs- og græsensilagestakke mv. kan efterhånden anslås forsigtigt.

Desværre ser det ud til at tørken har sat sine tydelige spor på udbytterne. For rigtigt mange landmænd med animalsk produktion vil dette betyde, at der skal købes ekstra foder ind eller at der forbruges af den mængde korn og grovfoder, der ellers var tiltænkt til salg. De lave udbytter i såvel Danmark som andre dele af verden ser også ud til - aktuelt - at sætte sig i højere priser. For de fleste animalske producenter vil dette - alt andet lige – medføre, at der bør budgetteres et uforudset likviditetsmæssigt behov.

Planteavlerne oplever også udbyttenedgange, men som sælger af korn, raps og frø vil de højere priser på produkterne kunne opveje en del af de tabte udbytter i forhold til sidste år, men også her må det formodes at resultaterne og likviditeten vil blive dårligere end foregående år.

Først rigtig virkning for de animalske producenter i 2019, men fokus skal rettes nu

De indhøstede mængder vil formentligt betyde, at de fleste animalske producenter vil kunne bruge egne foderbeholdninger frem til et stykke ind i 2019. Derudover har en del landmænd indkøbskontrakter eller anden afdækning, der rækker frem i tiden. Med tiden vil disse kontrakter udløbe og egne foderbeholdninger slippe op. Det vil derfor være rettidig omhu at få gjort sin stilling op for resten af 2018 og hele 2019 allerede nu. Dermed kan der tages de rette beslutninger for at imødegå konsekvenserne og for at have et ordentligt grundlag at diskutere forhøjede kreditter eller anden finansiering med sit kreditinstitut. Det er – for de fleste - langt lettere at diskutere med sit kreditinstitut på forkant og vise hvilke konsekvenser, det ventes at have for virksomheden at de ekstreme forhold har medført yderligere likviditetsbehov. Det er vigtigt – i god tid - at fremvise en plan for likviditetsfremskaffelsen, hvor der regnes med effekt af egne tiltag og besparelser, frem for at komme når behovet opstår. Det viser handlekraft og initiativ og vil oftest blive taget godt imod i kreditinstituttet.

For 2018 vil det være oplagt at bruge budgetopfølgningen for de første to kvartaler og fremskrive budgettet for såvel resultat, likviditetsudvikling, statusopgørelser og balance for resten af 2018 med de nye udbytteforventninger, samt at få udarbejdet/revideret budgettet for 2019 med de yderligere omkostninger til indkøb og ændrede priser samt reducerede salgsprovenu fra de lavere mængder. Det er vigtigt at have statusopgørelserne med i budgetterne, så den fulde effekt af de lavere beholdninger vil slå igennem i både indtjening og balance/egenkapital. Derved opnås det fulde beslutningsgrundlag for både landmænd og samarbejdspartnere.

Overvej produktionstekniske ændringer

Situationens alvor giver også anledning til at gøre sig flere grundlæggende betragtninger vedrørende produktionen for det kommende år. Uheldigvis ledsages udbyttenedgangen aktuelt af lave priser på animalske produkter og svinekød i særdeleshed. Dette bør medføre at der regnes på de enkelte produktioner, om der er produktionsmæssige tiltag, der kan bidrage til at løse den – forhåbentligt - midlertidige udfordring. Kan det eventuelt betale sig at nedsætte produktionen ved at få sorteret de dårligste dyr ud og holde den resterende besætning effektiv – eller kan det betale sig at sænke effektiviteten en smule i det hele taget? Kan det forsvares at bibeholde høje kapacitetsomkostninger – særligt lønomkostninger – i en periode som denne? Svarene findes i de enkelte besætninger, og der må regnes på de likviditetsbesparende tiltag frem for alt med baggrund i konkrete forhold.

For visse producenter kan det være et oplagt tidspunkt at overveje en sanering af hele besætningen, hvis der har været produktionshæmmende sygdomme, eller besætningen på anden vis ikke præsterer optimalt. En sanering er også en likviditetskrævende opgave, men med de nuværende forhold kan der næppe findes et bedre udgangspunkt for at beregne en positiv effekt af en sanering. Husk dog, at der er lang indkøring og eventuelt at time den efter at have grise til salg i de - prismæssigt - normalt bedste sæsoner.

Strategiske beslutninger

Forholdene kan også benyttes til at genoverveje hele produktions-setuppet. Ligesom saneringer er gode at lave i tider med lav indtjening, er det også gældende for renoveringer og produktionsændringer, da driftsindtjeningstabet i perioden er beskedent. Derfor bør langsigtede budgetter, følsomhedsanalyser og nulpunkter for forskellige alternative scenarier afklares og mulighederne diskuteres med finansielle samarbejdspartnere. Dette er selvfølgelig en on-going proces, som bør være afklaret også i gode år, men eksekveringstidspunktet er bedre i den aktuelle situation end i et højindtjeningsår.

Sidst bekræftet: 06-08-2018 Oprettet: 06-08-2018 Revideret: 06-08-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Seniorkonsulent

Nikolaj Kleis Nielsen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Business Check Kvæg, Svin og Planteproduktion 2018 er på gaden
Få overblik over resultaterne i de forskellige driftsgrene og brug Fraktilanalysen og Business Check-regnearket til at udpe...
22.05.19
Note til prognosepriser pr. år
Svinenotering svarer til den officielle ugenotering som danske slagterier afregner slagtegrise efter.
06.12.18
Note til prognosepriser pr. kvartal
Svinenotering svarer til den officielle ugenotering som danske slagterier afregner slagtegrise efter.
06.12.18
Svineproducenterne er ramt af ”den næsten perfekte storm”
Indtjeningen i 2018 er under pres på grund af lave svinepriser, lave udbytter og høje foderpriser, hvilket samlet set medfø...
11.10.18
Produktionsøkonomi Svin analyser og pjecer
Via nedenstående links kan du læse et udvalg af de tidligere analyser og pjecer.
03.10.18