Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-02-2011

FarmTest - - bygninger nr. 19

Oprettet: 19-01-2005

FarmTest af gylleseparering i vakuuminddampningsanlæg- Afsluttet FarmTest

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret har i perioden fra den 8. december 2003 til den 8. juli 2004 fulgt inddampningsanlægget på Hegndal. Anlægget har i perioden behandlet i alt 620 tons råmateriale (væskefraktion fra dekantercentrifuge), og der har været en samlet driftstid i perioden på 1.410 timer.

Billede af inddampningsanlægget
Billede 1. Inddampningsanlægget.

Driftsstrategien på anlægget har været, at inddampningsanlægget sættes i drift, når der er overskudsvarme fra biogasanlægget.

Anlægget har i perioden haft et specifikt strømforbrug på 12,7 til 27,7 kWh pr. m3. Det mest præcise tal for det specifikke strømforbrug vurderes at være ca. 21 kWh pr. m3 ved en kapacitet på godt ½ m3 pr. time.

Det specifikke forbrug af svovlsyre har i perioden ligget på gennemsnitligt 10,2 liter pr. m3 behandlet gylle.

Varmeforbruget, der dækkes af overskudsvarme fra biogasanlægget, har i perioden været registreret til mellem 107 og 353 kWh pr. m3. Varmeforbruget vil variere med ændringer i opkoncentreringsgrad, idet varmen medgår til opvarmning af den tilførte gylle samt til inddampningen. Målingerne vurderes at have været for usikre til en præcis fastlæggelse af varmeforbruget.

Driften af inddampningsanlægget har i perioden ikke givet anledning til grundlæggende driftstekniske problemer.

Anlægsejeren har været tilfreds med anlægget og dets drift i perioden. Specielt har der været stor tilfredshed med de simple start-/stopprocedurer for anlægget og den lette omstilling til andre opkoncentreringsforhold.

til top

Fiberfraktion (P)

Buffertank

Forsurings-
anlæg

Gødningsvæske
(N, K)

Dekanter

Varme

Afgasset gylle

Figur 1. Skitse af anlægget på Hegndal.

Anlægsejeren påpeger, at:

punkttegn Der skal etableres en mere stabil metode til at producere vakuum.
punkttegn Teknikken til at forhindre skumning i forsuringsanlægget skal forbedres.
punkttegn Anlægget til syretilsætning skal optimeres.

Anlægsproducenten oplyser, at kommende anlæg vil blive videreudviklet i forhold til dette anlæg:

punkttegn Fremtidige anlæg vil blive etableret med 3- eller 4-trins fordampere (2-trins på dette anlæg) for at reducere det specifikke varmeforbrug.
punkttegn Anlægget til svovlsyretilsætning vil blive optimeret.

Der er udtaget prøver af produkterne fra inddampningen til analyse for næringsstoffer. På det foreliggende grundlag vurderer Landscentret, at inddampningsanlægget i kombination med dekantercentrifugen kan leve op til definitionen af "højteknologiske anlæg" jf. "Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv".

til top

Læs rapporten

punkttegn

Gylleseparering - Vakuuminddampningsanlæg (pdf-fil)
FarmTest - bygninger nr. 19


Køb rapporten
Rapporten koster 110 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles:

punkttegn Via Netbutikken i LandbrugsInfo.
punkttegn Via e-mail byggeri-teknik@landscentret.dk.
punkttegn Eller ved henvendelse til Landscentret, Byggeri og Teknik på tlf. 8740 55 63.

til top

Sidst bekræftet: 18-08-2010 Oprettet: 19-01-2005 Revideret: 19-01-2005

Forfatter

Anlæg & Miljø
Rikke Østergaard