Heste

Transportforordningen: Krav om autorisation og kursus for at køre med heste

Kører du med heste i forbindelse med økonomisk virksomhed er der krav om autorisation og kursus for at køre med heste. EU-regler for dyretransporter omfatter dog ikke hobby- og fritidsbrug.

Forordningen indebærer, at alle der beskæftiger sig med transport af hvirveldyr - i praksis heste, kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ - i forbindelse med økonomisk virksomhed er omfattet og skal autoriseres hos Fødevarestyrelsen og erhverve sig et kompetencebevis.

Kompetencebeviset dokumenterer deltagelse i et flerdageskursus i at transportere dyr på en måde, der tilgodeser dyrenes velfærd.
AMU-centrene i Ålborg, Kolding og Slagelse tilbyder 2 dages kurser i transport af heste.

Priser og hvor søger man autorisation til transport af heste?

Man søger autorisation hos den lokale fødevareregion.
Der opkræves et gebyr for udstedelse af autorisation på:

Transporter under 8 timer: 2.171,- kr.
Transporter over 8 timer: 3.005,- kr.

Uklar definition af begreb økonomisk virksomhed

Den 5. januar. 2007 trådte en ny EU-forordning om dyretransporter i kraft. De nye regler indebærer, at mange hestefolk skal på et kursus, hvor de lærer at håndtere dyr i forbindelse med transport.

Det springende punkt i de nye regler er, hvor mange der er nødt til at tage på kursus, for at blive autorisere-de hestetransportører.

Definitionen af begrebet økonomisk virksomhed er nemlig ikke helt klar. Fødevarestyrelsen lader forstå, at det vil bero på en konkret stillingtagen i hvert enkelt tilfælde og i sidste instans, kan ende med at skulle afgøres ved domstolene. Er der tale om en professionel træner, berider, erhvervsmæssig handel eller hingstestation, vil aktiviteten normalt være karakteriseret som økonomisk virksomhed.

Som tommelfingerregel for økonomisk virksomhed gælder, at det omfatter:

 • Traditionelle transportvirksomheder
 • Transport af dyr til salg, slagtning og avl. Hertil kommer udstillinger, kåringer, m.m., hvor dyrenes handelsværdi kan blive øget væsentligt, og/eller der kan forventes udbetalt store pengepræmier.
 • Undtaget er derimod hobbybetonet transport, altså typisk privates transport af heste til dyrskue, kå-ring, udstilling, avlsarrangement, nationale ridestævner eller skovturs- og fritidsbrug.

Privat personers transport af privattrænede heste til væddeløb

Meldingen fra Fødevarestyrelsen er desuden, at privates transport af en enkelt hest til slagtning eller salg som hovedregel anses for hobbybetonet transport og derfor er undtaget fra bestemmelserne for økonomisk virksomhed.

Ligeledes blev det slået fast, at private godt kan have tre følhopper, uden at det bliver betragtet som (økonomisk) stutterivirksomhed. Har man derimod 4 følhopper, vil stutteriet som hovedregel anses for økonomisk virksomhed og derfor kræve autorisation. Om du er momsregistreret, er i denne sammenhæng ikke afgørende for, om dit hestehold opfattes som økonomisk virksomhed.

Endeligt blev det præciseret, at transport til ride stævner kun er omfattet af autorisationsreglerne, hvis det er internationale FEI-stævner.

Efterfølgende har Fødevarestyrelsen meddelt, at hingste til hingstekåring i Herning, som hovedregel vil blive betragtet som økonomisk virksomhed, hvorimod transport af heste til Herning, der skal deltage i konkurrenceklasser og lignende, der kan sidestilles med nationale konkurrence og show, som hovedregel ikke vil være omfattet. Privatpersoners transport af privattrænede heste til væddeløb anses som hovedregel for hobbybetonet transport, og er således ikke omfattet af regelsættet "Transport i forbindelse med økonomisk virksomhed". Professionelt trænede væddeløbsheste vil være omfattet.

Undtagelse fra kravet om autorisation for at køre med heste

Følgende transporter er undtaget for kravet om autorisation:

 • Dyretransporter, der ikke finder sted i forbindelse med økonomisk virksomhed jvf. ovenfor.
 • Transporter af dyr over en strækning på højst 65 km, regnet fra afgangssted til bestemmelsessted
 • Dyretransporter direkte til eller fra en dyrlægepraksis eller klinik efter samråd med en dyrlæge.
 • Landbrugeres transport af dyr i egne køretøjer såfremt de geografiske forhold nødvendiggør transport til sæsonbestemt græsningsskift, dog højst 50 km fra deres bedrift.

Krav til køretøjernes indretning og krav om strøelse

I transportforordningen bliver der stillet krav til transportmidlernes indretning og transportpraksis. Der bliver opstillet en række generelle krav til, at køretøjerne skal være indrettet så dyrene ikke kommer til skade, og dyrenes sikkerhed skal tilgodeses, ligesom der bliver stillet krav til at gulvene skal være skridsikre og gulvenes overflade skal begrænse udslip af gødning og urin. Yderligere er der krav om, at der skal være pas-sende med strøelse i transportmidlet.

Fødevarestyrelsen præciserer desuden at der skal lægges særlig vægt på følgende i transportforordningen:

 • Rampehældning. Hældningsgraden på ramper for heste må ikke overstige en vinkel på 20 grader.
 • I transportmidlet skal der være en indvendig længde på mindst mankehøjden x1,5 m. For en hest med stangmål på 1,65 m betyder det altså, at en trailer skal have en indvendig længde på 1,65mx1,5=2,48m.
 • Heste skal transporteres i individuelle båse bortset fra hopper, der må transporteres sammen med deres føl.
 • Dyrene skal med passende mellemrum tilbydes vand og foder.
 • Pålæsnings- og aflæsningsfaciliteter må først og fremmest ikke være glatte og skal være monteret med sidebeskyttelse.

Korte eller lange transporter af heste

Transportforordningen skelner desuden mellem korte og lange transporter. Korte transporter er transporter på højest 8 timers varighed. Lange transporter er transporter, der varer mere end 8 timer.
Man skal være opmærksom på, at forordningen specificerer yderligere krav til bl.a. tagkonstruktion, vandforsyningsanlæg og ventilationssystem, når det drejer sig om lange transporter.

Når du transportere heste: Husk de nødvendige dokumenter

Transport af dyr må kun finde sted, hvis der i transportmidlet medbringes dokumenter der oplyser om følgende:

 • Dyrenes oprindelse og ejer
 • Afgangssted.
 • Afgangsdato - og klokkeslæt
 • Planlagt bestemmelsessted
 • Transportens forventede varighed

Vil du vide mere?