FarmTest - - bygninger nr. 1

Oprettet: 05-03-2002
Revideret: 23-11-2006

Overdækning af gyllebeholdere

- Afsluttet FarmTest

En god overdækning af gyllebeholdere reducerer både ammoniaktab og lugt fra gyllebeholderen. Herved forbedres nærmiljøet omkring ejendommen væsentligt.

Landmænd med velfungerende naturlige eller kunstige flydelag ønsker at bibeholde disse overdækningstyper. Der er ikke registeret forskelle mellem lugt fra gyllebeholderne, uanset hvilken overdækningstype, der benyttes. Et godt naturligt eller kunstigt flydelag reducerer ammoniakfordampningen med 80 pct.

Indhold
Undersøgelsen omfattede følgende typer af overdækninger:

punkttegn Flydelag - naturligt
punkttegn Flydelag af snittet halm
punkttegn Letklinker
punkttegn Letklinker i net
punkttegn Flydelåg
punkttegn Telt
punkttegn Betonlåg

til top

Snittet halm Naturligt flydelag og snittet halm
Den billigste form for overdækning af gyllebeholdere er det naturlige flydelag. Det kræver, at der anvendes en del strøelse i stalden. Normalt vil kvæggylle danne et naturligt flydelag, så her er der normalt ikke behov for at etablere en anden form for overdækning. Svinegylle og afgasset gylle danner ikke naturligt flydelag i samme udstrækning som kvæggylle. Derfor skal man være mere på vagt for at sikre, at gyllen er dækket, eksempelvis ved at blæse et flydelag af snittet halm ud på overfladen.

Ifølge ammoniakhandlingsplanen skal landmænd, der har et naturligt eller et kunstigt flydelag, gennemføre en egenkontrol, der kan dokumentere et tilstrækkelig tæt flydelag. Der lægges op til at tilsyn skal dokumenteres i en logbog. Derudover skal der en gang årligt udføres tilsyn af overdækningen af en autoriseret kontrollant. Der kan meddeles påbud om fast overdækning i de tilfælde, hvor flydelaget er mangelfuldt.

 

Letklinker

 

Løse letklinker og letklinker i netpose
Det er enkelt at etablere et flydelag ved at blæse et lag på 10 cm letklinker på overfladen af gyllebeholderen. Letklinker kan give problemer i gyllevogne, fordi der er risiko for tilstopning af slanger. Letklinker i netpose er en dyrere løsning, men ved denne løsning undgås løse letklinker i gyllevognen.
flydelåg

 

Flydelåg (flydedug)
Flydelåg er en enkel, men noget besværlig løsning, som kun meget få brugere har været glade for. Flydelåget giver specielle vanskeligheder ved omrøring og tømning af tanken.
Teltoverdækning Teltoverdækninger
Teltoverdækninger fungerer godt. Man skal dog ved montagen være opmærksom på, om teltdugen kommer til at hænge på de forhøjede kanter af beholderen, da det vil afkorte dugens levetid. En stor fordel ved teltene er, at de er regntætte, hvorfor de øger beholderens effektive kapacitet. Teltene kan være i vejen, når der anvendes propelomrører og ved isætning af traktorpumper.

 

Betonlåag Betonlåg
Et betonlåg er en god, men meget dyr løsning. Positivt kan siges, at den er regntæt og dermed øges den effektive beholderkapacitet, men betonlåget gør det daglige arbejde besværligt, især ved omrøring af gyllen med traktordreven propel og pumpe.

til top

Konklusion
Brugerne var gennemgående godt tilfredse med snittet halm, som var den billigste løsning. Der var størst utilfredshed med flydedugen, idet den vanskeliggjorde omrøring og tømning af beholderen.

Den reducerede ammoniakfordampning i lagringsperioden er medvirkende til, at der er positiv økonomi i de billigste overdækninger. De faste lukkede overdækninger som telt og fast låg koster mellem 3 og 18 kr. pr. m2 i årlige nettoomkostninger. Omkostningerne er afhængige af, om der tages hensyn til, at gyllebeholderens nettokapacitet øges, når der ikke kommer regnvand i beholderen.


Materiale

Pris/m2
kr.
Inkl.
etablering
(1)

Holdbarhed
år, anslået

Årlige
omkostninger
kr./m2

Sparet
NH3-tab, kr.
(5)

Sparet lager-
og udbr. omkostninger
kr.

Årlige netto-
omkostninger
kr./m2
(2)

Naturligt flydelag staldgødning

3

1

3

15

0

- 12

Flydelag
snittet halm

5

1

5

15

0

- 10

Løse letklinker

35

- (4)

5

15

0

- 10

Flydelåg

135

10

17

18

0/12 (3)

-1/-13

Letklinker i netpose

175

10

22

15

0

7

Teltover-dækning

340

15

33

18

6/12 (3)

9/3

Betonlåg

600

25

42

18

6/12 (3)

18/12

Tabellens forudsætninger fremgår af rapporten.

til top
Forfattere:
Tina Degn Rasmussen, Lili Hedemand, Jørgen Hviid og Jens Johnsen Høy, Landscentret, Byggeri og Teknik

Læs rapporten

punkttegn Overdækning af gyllebeholdere (pdf-fil, 777 Kb)
  • FarmTest - Bygninger nr. 1 - 2001

 

til top

Sidst bekræftet: 31-03-2020 Oprettet: 05-03-2002 Revideret: 23-11-2006

Forfatter

Kvæg
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Jørgen Hviid

Jens Johnsen Høy

Lili Hedemand

Af samme forfatter

Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19