Oprettet: 29-06-2016

Kom tættere på produktionen med ’LaktationsAnalyse’

LaktationsAnalyse er en ny udskrift i DMS Dyreregistrering, som giver dig mulighed for at vurdere køernes mælkeproduktion. LaktationsAnalyse er baseret på ydelseskontrollens mælkedata, som sammenlignes imod driftsenhedens målydelse.

LaktationsAnalyse er en ny udskrift i DMS Dyreregistrering, som giver dig mulighed for at vurdere køernes mælkeproduktion. LaktationsAnalyse er baseret på ydelseskontrollens mælkedata, som sammenlignes imod driftsenhedens målydelse. Se brugervejledningen her for at finde og anvende udskriften og se eksempler herfra.

Dagsydelse pr. ko
I det første element af LaktationsAnalyse, kan du vurdere driftsenhedens målydelse i forhold til den opnåede ydelse på baggrund af ydelseskontroller de seneste 14 mdr. Der vises maksimalt 14 ydelseskontroller. Kun malkende 1. kalvs, 2. kalvs hhv. Øvrige køer indgår.

Man kan vælge den samme opdeling som på Mælkeproduktionsopgørelsen med laktationsnumre og perioder 0-12 uger og > 12 uger, men der kan også vælges andre perioder. Som standardvalg vises 0-4 uger og 5-12 uger for at sætte fokus på opstart samt > 12 uger. Du kan vælge at se de enkelte køers ydelser bag gennemsnittet. I mindre besætninger, med få dyr i hver laktationsgruppe, bør du vælge at se kurverne med enkeltdyrplot, så du bedre kan forholde dig til, om der er en enkelt ko, som afviger eller hele gruppen.

Der vises både en graf og en tabel, således at tabellen understøtter og supplerer de værdier, som kan ses på grafen.

Laktationskurvens form
Det andet element sammenligner driftsenhedens laktationsforløb med et standard laktationsforløb. Her er standard laktationsforløbet beregnet tilsvarende alle andre steder i DMS, på grundlag af dyrene i driftsenheden og målsætningen for Årsydelse pr. ko. Målydelsen (rød kurve) er et gennemsnit af, hvad de malkende køer forventes at yde pr. dag i laktationen.

Du kan vælge at se laktationsforløbet både med og uden visning af de enkelte køers ydelser, og i opsætningen vælges også, om du vil se kurverne på grundlag af data fra de seneste 3, 6 eller 12 måneder. Der anvendes en statistisk model til at tegne laktationsgruppens opnåede kurve (blå), på baggrund af de enkelte køers laktationskurver. En lodret stiplet linje markerer tidspunktet for topydelse.

Der benchmarkes mod lignende besætninger mht. topydelsens tidspunkt og niveau, samt for hvor stor en andel 1. kalvskøernes topydelse udgør af de ældre køers. Desuden benchmarkes mht. variation mellem køer og for ydelsesfaldet på den opnåede laktationskurve fra topydelsen til 305 dage efter kælvning (laktationskurvens persistens). Nøgletallet ’Variation mellem køer, pct.’ er et udtryk for, hvor stor forskel der er mellem de enkelte køers ydelsesniveau. For at finde variationen mellem køer estimeres den enkelte kos ydelsesniveau. For alle køer, som indgår med data i laktationen, beregnes spredningen mellem køernes ydelsesniveau. Et højt tal indikerer, at der er stor forskel mellem køerne i laktationsgruppen.

Der stilles visse krav til antal og fordeling af data henover laktationen, for at kurven tegnes. I nogle tilfælde kan du derfor opleve unormale kurveforløb, og i de tilfælde indgår data ikke i benchmarkingsgruppen. Det er primært ved anvendelse af kun 3 måneders data, at dette forekommer. I så fald anbefaler vi at vælge 6 eller 12 måneder, da det som oftest giver et bedre grundlag for at tegne kurven.

Opdateret målydelse pr. 29/6 2016
 Laktationskurverne bag målydelse er opdateret ud fra de seneste 3 års ydelseskontrol ud fra ydelseskontrolleringer i perioden 01-03-2013 til 28-02-2015 og tilhørende 305-dages ydelser beregnet på data frem til marts 2016. Dette slår igennem i hele DMS, såsom Analyseudskrifter (Mælkeproduktionsopgørelse), Listeudskrifter (Laktationsliste m.fl.), KMP - mælk leveret, Ko-kort, Foderkontrol og nye og genberegnede prognoser. Ændringerne er generelt små, men kurverne er fladere for alle laktationer, dvs. lidt lavere målydelse 0-12 uger og lidt højere målydelse over 12 uger. Det er primært for 1. kalvs og 2. kalvs, hvor man ser en reduceret målydelse 0-12 uger, og det er især ved de øvrige køer, man ser en højere målydelse over 12 uger.

De fleste vil næppe bemærke opdateringen af målydelsen. Dog skal man være opmærksom på, at udskrifter som sammenlignes før og efter d. 29/6 2016 kan være lidt forskellige mht. målydelse.

Det samme gælder prognosen, hvor fremskrivningen er baseret på laktationskurver, så det kan give små ændringer i fremskrivningen efter 29/6 2016. Åbner man en eksisterende prognose og ændres der blot et sted i beregningsgrundlaget, så genberegnes prognosen med de opdaterede laktationskurver. Det er dog først, når man har trykket ”gem”, at ændringen er gemt. Har man brug for at ændre i en prognose, som er lavet før 29/6 2016, kan det anbefales at starte med at skrive prognosen ud, så man kan se og forholde sig til evt. ændringer i mælkeydelse.

 

 

Sidst bekræftet: 16-09-2019 Oprettet: 29-06-2016 Revideret: 29-06-2016

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Arne Hjort Nielsen

Sundhed og produktion


Søs Ancker

Af samme forfatter

Sæt fokus på køernes holdbarhed med ny udskrift i DMS
Køernes holdbarhed er væsentlig for bedriftens økonomi. En ny udskrift i DMS viser køernes holdbarhed i besætningen og gør ...
24.01.20
AP1 Besætninger med høj holdbarhed hos køer har også lavere fremstillingspris
Data fra holdbarhedsprofiler for køer i DMS for produktionsåret 2018 er blevet koblet med data fra økonomidatabasen for reg...
19.12.19
Der er økonomi i besætningens holdbarhed
Bedrifter med høj holdbarhed har en fremstillingspris, der er 17-18 øre lavere, end bedrifter med lav holdbarhed. Se holdba...
19.12.19
Nye holdbarhedsprofiler i DMS viser hvornår driftsenheden mister kvier og køer
Dyrenes holdbarhed er væsentlig for bedriftens økonomi. Med en ny udskrift i DMS kan man nu både se holdbarhed for køer og ...
18.12.19
Fravænning af kalve baseret på kraftfoderoptagelse
Fravæn kalvene, når de æder mindst 1,5 kg starterblanding om dagen og gerne har fordoblet deres fødselsvægt ved 56 dage.
17.10.19

Læs også