Oprettet: 10-02-2017

Det skal du vide om jordfordeling

Nyt notat forklarer de vigtigste forhold omkring jordfordeling og sætter det i et aktuelt perspektiv for dansk landbrug.

Jordfordeling er lige nu på dagsordenen i mange sammenhænge – både som en mulighed for at forbedre arronderingsforholdene for mange bedrifter, men også for at løfte en lang række samfundsopgaver som f.eks. etablering af vådområder, se senest om Naturpakkejordfordelinger. Men selvom jordfordeling er et kendt værktøj, der har været anvendt i mange år, så er der alligevel brug for at se på jordfordeling i et aktuelt perspektiv for dansk landbrug.

Strukturudviklingen skubber på behovet for jordfordeling
Overordnet set handler jordfordeling om, at et antal jordlodder indenfor et afgrænset geografisk område frivilligt byttes, sælges eller købes mellem et antal jordejere. Formålet med jordfordelingen eller jordbyttet er at få jordejernes jordlodder til at ligge mere hensigtsmæssigt i forhold til driften af det enkelte landbrug – altså optimere arronderingen.

Behovet for jordfordeling kommer af strukturudviklingen, hvor landbrugene er vokset i størrelse. Mange steder er udvidelsen sket ved at opkøbe jord, der ikke nødvendigvis ligger tæt på de nuværende arealer. Det betyder, at der mange steder er en meget spredt arrondering, hvilket kan give en række transportudfordringer og dermed belaste landmandens økonomi. Dette kan jordfordeling hjælpe med.

Notat kan bruges som beslutningsgrundlag
Selvom jordfordeling ikke er et nyt fænomen, er der således brug for at se på processen i et aktuelt perspektiv. Derfor har SEGES udarbejdet et nyt notat, der samler relevant viden om jordfordeling. Notatet kan bruges som vidensgrundlag, hvis man som jordejer overvejer at indgå i en proces omkring jordfordeling eller jordbytte. For langt de fleste landmænd, der overvejer at indgå i en proces om jordfordeling, er formålet at opnå en bedre arrondering. Men arrondering handler om mere end blot det praktiske. Derfor indeholder notatet en nærmere beskrivelse af betydningen af arrondering for bl.a. markdriften, økologi, strategi for fremtidig udvikling af bedriften, juridiske forhold, skattemæssige forhold, pant og finansiering samt afsnit om, hvad man ellers skal være opmærksom på, og hvordan man bedst kommer i gang med en jordfordelingsproces.

Du finder notatet her

Sidst bekræftet: 17-12-2019 Oprettet: 10-02-2017 Revideret: 10-02-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Landskonsulent

Knud Erik Jensen

Team Miljøjura


Trine Eide

Af samme forfatter

Ophør af 20-årigt tilsagn - hvad skal man være opmærksom på?
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre rege...
31.08.18
Overblik over lovgivning inden for naturforvaltning - og samspil mellem regler
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeld...
31.08.18
Afklaring om anmeldelsespligt i Natura 2000-områder
SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.
28.08.18
Landbrug indgår i nationale interesser i kommuneplanlægningen
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og stør...
19.03.18
Husk rydningspligten
Rydningspligten indebærer, at der på landbrugsarealer ikke må være opvækst af træer og buske, der er mere end 5 år gamle re...
28.04.17