Oprettet: 19-03-2020

Arbejdsgivers ret til refusion som følge af COVID19 – vejledning

Vejledning om arbejdsgivers ret til refusion mv., herunder præcisering af, hvilken persongruppe der er omfattet af muligheden for refusion.

Der er udgivet vejledning om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19.

Vejledningen omhandler bl.a. en præcisering af, hvilken persongruppe der er omfattet af muligheden for refusion som følge af COVID19.

Lønmodtagers uarbejdsdygtighed som følge af egen sygdom (§ 7), der skyldes covid-19


Betingelser for arbejdsgiverens ret til refusion efter sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1
Det er en betingelse for arbejdsgiverens ret til refusion i arbejdsgiverperioden efter sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1, at lønmodtageren er uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7 som følge af egen sygdom, der skyldes covid-19.

Afgørelsen af, hvorvidt man kan anses for uarbejdsdygtig, skal ske på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på personens arbejdsevne. Det betyder, at personer, som har en sygdom, men som ikke er uarbejdsdygtige på grund af sygdommen, ikke har ret til sygedagpenge.

En lønmodtager, der er konstateret smittet med covid-19, må som udgangspunkt antages at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og dermed have ret til sygedagpenge. Som eksempel kan nævnes de personer, som efter en skiferie i Italien efterfølgende blev konstateret smittet med covid-19.

Der vil ikke kunne ske en konstatering af covid-19 af alle smittede. Sygemeldte, som har en realistisk formodning om, at deres sygefravær skyldes smitte med covid-19, vil ligeledes regnes for at være uarbejdsdygtige efter § 7.

For en lønmodtager, der er sat i karantæne på grund af smitterisiko for covid-19 uden selv at være konstateret syg, men efter en konkret lægelig vurdering antages sandsynligvis at (kunne) være smittebærer, og det efter Sundhedsstyrelsens vurdering er afgørende, at personen er i karantæne og dermed evt. ikke kan arbejde af hensyn til bl.a. at modvirke spredning af smitte, kan karantænen sidestilles med, at personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Det forudsættes, at der er tale om en løbende og aktiv, individuel opfølgning fra sundhedsmyndighederne af den karantæne-satte person.

Karantæne-situationen var bl.a. relevant, da der stadig kun sås enkelte importerede tilfælde af covid-19 i Danmark. Da arbejdede Sundhedsstyrelsen ud fra en såkaldt inddæmningsstrategi. Denne gik ud på hurtigt at få diagnosticeret dem, der var smittet, foretage smitteopsporing af mulige kontakter og karantænesætte personer, som vurderedes at være i risiko. Formålet var at forsinke spredningen af covid-19 i det danske samfund.

Anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold


Betingelser for arbejdsgiverens ret til refusion som følge af COVID19 efter § 53 b, stk. 2

Det særlige ved sygedagpengelovens § 53 b, stk. 2, er, at arbejdsgiveren får ret til refusion for en periode, hvor lønmodtageren opfylder lovens betingelser for ret til sygedagpenge, med undtagelse af kravet om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom (§ 7), dvs. at lønmodtageren ikke er uarbejdsdygtig i lovens forstand og dermed heller ikke selv opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge.

Det vil sige, at det er en betingelse for arbejdsgiverens ret til refusion efter sygedagpengelovens § 53 b, stk. 2, at:

  1. Lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.
  2. Lønmodtageren tilhører en af de grupper, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af covid-19.
  3. Lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde pga. hjemmeopholdet

Eksempler:

Det kan f.eks. være på grund af rejse i bestemte områder, hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbe-falede hjemmeophold (”røde zoner”), eller personen har opholdt sig på et bestemt sted på et bestemt tids-punkt, hvor sundhedsmyndighederne efterfølgende på grund af konkret smittefare har oplyst, at de bør blive hjemme i en periode efter besøget. Det omfatter med andre ord personer, der antages at have haft kontakt til en anden person smittet med covid-19, og som sundhedsmyndighederne derefter som en sund-hedsfaglig foranstaltning anbefaler at blive hjemme, så de ikke smitter andre.

For eksempel angives i nyhed af 10. marts fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

”Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet orienteret om, at en COVID-19-smittet person har været til en fredagsbar på Panum Instituttet, Københavns Universitet, fredag 6. marts mellem kl. 11 og 21. Den smittede er i isolation. Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med arbejdet med at opspore kendte tætte kontakter til den smittede.

Vi opfordrer til, at alle, der har været til stede til fredagsbaren i pågældende tidsrum, bliver hjemme i 14 dage – dette gælder også, hvis man ikke på nuværende tidspunkt har symptomer på at være smittet. Man bør i perioden også holde sig fysisk adskilt fra andre mennesker, inklusive egen familie.

Hvis du oplever symptomer som feber, hoste eller åndenød i løbet af de 14 dage, skal du ringe til egen læge eller vagtlægen og oplyse, at du har været til en fredagsbar, hvor der var en COVID-19-smittet person til stede.

Personer, som har været til stede til fredagsbaren, skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som vil være særligt udsatte og sårbare i tilfælde af smitte med COVID-19."

Hensigten med bestemmelsen er at kompensere for fraværet, når der er tale om lønmodtagere, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af covid-19, fordi de pågældende personer udgør en konkret smitterisiko.

Fraværet for personer, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler, at disse personer bliver mest muligt hjemme for at beskytte personen mod en generel smitterisiko, f.eks. fordi personen har en bestemt sygdom og dermed er mere sårbar, er ikke omfattet af hverken § 53 b, stk. 1 eller 2.

Fravær som f.eks. skyldes, at en arbejdsgiver sender lønmodtageren hjem på grund af svigtende ordretilgang eller vælger at sende sine ansatte hjem, fordi arbejdsgiver selv mener, at der er tale om smittefare, er ikke omfattet af hverken § 53 b, stk. 1 eller 2

Kilde: vejledning nr. 9143 af 17/03/2020 - om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19

 

Der henvises til nyhed på LandbrugsInfo af 17. marts 2020

 

Se også nyhed om Sygedagpenge - sygedagpengerefusion fra første dag - Covid19

Sidst bekræftet: 19-03-2020 Oprettet: 19-03-2020 Revideret: 19-03-2020

 Fakta og gode råd

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Lønkompensation: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus
Oftest stillede spørgsmål om lønkompensation i forbindelse med tilskud på beskæftigelsesområder, herunder personlig assista...
07.04.20
Ferieloven: Midlertidig mulighed for udskydelse af ferie til et efterfølgende ferieår
Mulighed for i helt særlige situationer som følge af COVID-19 at udskyde ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode – ny...
05.04.20
Sæsonansatte kan igen rejse via Tyskland
Tysklands gennemrejseforbud for sæsonarbejdere er ophævet med tilbagevirkende kraft oplyser GLS-A.
01.04.20
Sygedagpenge – sygedagpengerefusion fra første dag – Covid19
Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus.
31.03.20
Ny ændringsbekendtgørelse justerer rammerne for den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen
Ændringsbekendtgørelse justeres og forlænger den midlertidige og delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af...
31.03.20