Oprettet: 20-04-2020

Forlængelse af hjælpepakker i ydelsessystemet

Forlængelser i ydelsessystemet vedr. arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og G-dage frem til 30 juni.

For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er der sikret lempeligere vilkår for ydelsesmodtagerne. Disse lempelser forlænges til og med den 30. juni.

Forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet
Suspenderingen af anciennitetstællingen i dagpengeperioden forlænges med én måned frem til og med den 30. juni 2020. Med suspenderingen af anciennitetstællingen i dagpengeperioden vil perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 ikke tælle med i den lediges dagpengeanciennitet.

Forlængelse af den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge
Målgruppen for den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge udvides, så det sikres, at ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb til og med den 30. juni 2020.

Sygedagpengemodtagere kan derved få forlænget deres dagpengeperiode med op til knap fire måneder, hvis de når revurderingstidspunktet i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020.

Ordningen gælder også for personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 30. juni 2020. For at være berettiget til forlængelsen, skal borgeren være sygedagpenge-modtager den 9. marts 2020.

Forlængelse af suspendering af G-dage
Den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendelse, forlænges til og med 30. juni.

Det indebærer, at virksomhedernes omkostninger samt administration ved arbejdsfordeling og hjemsendelse begrænses. Forslaget vil samtidig mindske a-kassernes administration, så de kan bruge ressourcerne på de mange nye ledige.

For at undgå, at ledige står uden indtægt de to første ledighedsdage, hvis de rammes af mindsteudbetalingsreglen i dagpengesystemet, suspenderes denne ligeledes i perioden frem til og med den 30. juni 2020. Suspensionen omfatter kun medlemmer af en a-kasse, som hjemsendes eller omfattes af en arbejdsfordeling, og som derfor ikke har ret til G-dage.

Kilde: fm.dk

Se også artikel på LandbrugsInfo om Arbejdsløshedsdagpenge og G-dage, samt artikel om Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge

Sidst bekræftet: 20-04-2020 Oprettet: 20-04-2020 Revideret: 20-04-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

P 3-20 om sygedagpenge - bortfald - manglende medvirken - medvirken samme dag - reel medvirken
Retten til sygedagpenge ophører dagen efter, at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt. Retten t...
25.05.20
P 2-20 om Arbejdsskade - Erstatning for tab af erhvervsevne - Årsløn - Mistet efterlønspræmie
Højesteret har i dommen offentliggjort som U. 2013.3120/2H afgjort, at mistet efterlønspræmie er ”er-statningsretligt værne...
20.05.20
P 1-20 Aktivloven om hjælp i særlige tilfælde - sygebehandling - tandbehandling - mengodtgørelse - formue - trangsbestemt
Ved vurderingen af, om ansøgeren har formue, skal midler, der stammer fra en méngodtgørelse eller godtgørelse for anden ikk...
20.05.20
Arbejdsløshedsdagpenge – indhentning af oplysninger om indkomst, der indgår i indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge og beregningsgrundlaget for dagpengenes størrelse
Skattestyrelsen har forlænget oplysningsfristerne til 1/9 2020. Fristen i forhold til dagpengereglerne er uændret, og årsop...
20.05.20
Orientering om efterregulering af folke- og førtidspension for 2019 – lønmodtagere
Udbetaling Danmark oplyser, at efterregulering af folke- og førtidspension for 2019 først påbegyndes til september 2020.
18.05.20