Feedback Form

Information til landmand - køber 

Oprettet: 07-09-2015

Model 1 – Salg i fri handel

Ejerskifte i fri handel er det hyppigste udgangspunkt, hvis der ikke er forudgående relationer mellem parterne, men er også den mest anvendte model, hvis man køber den virksomhed, man er ansat i.

Ved en fri handel overdrager en sælger ejerskabet til en række aktiver, som til sammen udgør virksomheden til en køber på en bestemt dag, hvorefter driften sker på købers regning og risiko. Derimod overdrages passiverne ikke, medmindre der foreligger accept fra kreditor. Køber skal således selv aftale finansieringen. Handlen indebærer overdragelse af hele virksomheden, i de tilfælde hvor virksomheden er personligt drevet. Drives virksomheden i selskabsform kan overdragelsen af virksomheden ske ved salg af kapitalandelene i selskabet. For mere information se model 6.

Indebærer ejerskifte efter modellerne 2-9 ikke en optimeret situation for parterne eller lader de sig ikke gennemføre konkret, må der købes i fri handel.

Mulighederne for køb efter de øvrige modeller bør særligt overvejes, hvis parterne er i familie med hinanden, eller hvor den virksomhed, man ønsker at erhverve, har en størrelse, som gør det vanskeligt at finansiere køb af den samlede virksomhed på én gang.

Fordele og ulemper

Fordele for køber:

  • Er uafhængig af sælger, da køber fra dag ét selv tegner linjerne i virksomheden.
  • Udløser store skattekrav for sælger, som derfor kan have vanskeligt ved at medvirke til finansiering.

Ulemper for køber:

  • Kapitaltung, hvilket kan gøre det vanskeligt at finansiere handlen.
  • Ofte har virksomheden umiddelbart efter købers overtagelse meget lav solvens, medmindre køber kan indskyde ny egenkapital eller andre aktiver, evt. ved fusion med anden virksomhed med god likviditet.
  • Relativt svært at overtage know-how og det uformelle netværk omkring virksomheden.
  • Ledelsesmæssige udfordringer.
  • Medarbejdere kan have vanskeligt ved at omstille sig til ny ledelse og være usikre på virksomhedens fremtid og egen rolle heri.

Variationsmuligheder

  • Drives virksomheden fra egne lokaler/ejendom, ses det jævnligt, at køber lejer sig ind hos sælger, og således erhverver virksomheden uden fast ejendom. Dette letter finansieringsbehovet betydeligt. I lejekontrakten kan der eventuelt indsættes en forkøbsret til ejendommen for køber. Se model 5.
  • I større virksomheder kan der være behov for, at sælger forbliver i virksomheden i en periode efter overdragelsen. Det kan være enten som løst tilknyttet ”konsulent” eller gennem en egentlig ansættelse.


Sidst bekræftet: 07-09-2015 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19