Feedback Form

Information til landmand - køber 

Oprettet: 07-09-2015

Model 2 – Ejerskifte med succession

 

Overdragelse med succession kan ske til børn, børnebørn, søskende eller søskendes børn. Adoption og stedbarnsforhold sidestilles med ægte slægtskab. Desuden kan overdragelse med succession ske til medarbejdere, som indenfor de seneste 5 år har haft mindst 4.212 timers beskæftigelse i virksomheden.

I denne model overtager køber, som led i handlen, sælgers latente skatteforpligtelse ved succession. Køber kompenseres for overtagelsen af skatteforpligtelsen ved et nedslag i den kontante købesum eller en gave, hvori fradrages en passivpost til kompensation.

Den væsentligste udfordring ved modellen er at få opgjort fordelen ved skatteudskydelsen, herunder at få forklaret, hvilken forpligtelse køber overtager og at få skattebyrden værdiansat korrekt - ikke mindst i familieforhold, hvor andre søskende kan se en lav værdiansættelse af virksomheden som en gave. Synliggøres fordelen ved succession ikke, er der risiko for, at forældrene føler, at de giver barnet en stor gave ved handlen og dermed fortsat føler et vis medejerskab i virksomheden. Dette vil kunne hindre/besværliggøre udvikling af virksomheden og skabe forventninger til barnet om hverken at afhænde eller ændre væsentligt på virksomheden.

Succession ved salg til medarbejdere ses meget sjældent, dels som følge af manglende enighed om, hvad skatteforpligtelsen skal ansættes til, dels som følge af de tidsmæssige krav til ansættelse.

Fordele og ulemper

Fordele for køber:

  • Købers fordel er, at kompensationen for at overtage skatteforpligtelsen er med til at finansiere købet ved enten et direkte nedslag i overdragelsessummen eller ved en ”gave” svarende til den beregnede passivpost, som fradrages ved opgørelse af gavens skatte- eller afgiftspligtige værdi.

Ulemper for køber:

  • Køber overtager sælgers latente skatteforpligtelse gennem lavere anskaffelsessummer og afskrivningsgrundlag, der viser sig ved større avancer ved et senere skattepligtigt salg samt ringere afskrivningsmuligheder.
  • Stor risiko ved uforudsete forhold, der nødvendiggør et skattepligtigt videresalg inden det tidspunkt, som er lagt til grund ved beregningen af skattebyrdens værdi.
  • Kompliceret værdiansættelse, da der er risiko for, at værdien af skattebyrden ansættes for lavt.

Variationsmuligheder

  • Successionsreglerne kan også udnyttes ved et glidende generationsskifte via interessentskab – se model 3. Såfremt køber er medarbejder, skal køb af yderligere andele ske inden fem år fra første overdragelse for at bevare muligheden for succession.
  • Ansættes i virksomheden med henblik på senere at kunne erhverve med succession.
  • Ønsker køber en anden ejendom end, den som tilhører sælgers virksomhed, kan sælger erhverve ejendommen med brug af genanbringelsesreglerne og efter en vis driftsperiode overdrage denne med succession. Overdragelsen vil dog sjældent kunne ske efter landbrugslovens regler om familiehandler, men efter ophævelsen af reglerne om fortrinsstilling har det mindre betydning.
  • Ligger virksomheden i et selskab, kan kapitalandelene tilsvarende overdrages med succession. Se model 6.
Sidst bekræftet: 27-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19

Læs også