Information til landmand - køber 

Oprettet: 07-09-2015

Model 3 - Ejerskifte med succession via interessentskab

Sælgeren overdrager virksomheden ad flere omgange (successivt) ved at sælge ideelle andele af virksomhedens aktiver, hvorved der etableres et interessentskab, der ejer og driver den overdragne virksomhed. Interessentskabet består indtil alle andele er overdraget, alle interessenter sælger deres ideelle andel til en (ny) køber, eller det opløses. Pga. hæftelsesforholdene i et interessentskab er modellen kun relevant til overdragelse af ”sunde” virksomheder.

Modellen er relevant at overveje ved salg af mellemstore og/eller kapitaltunge virksomheder, hvor det kan være svært for køber at løfte købesummen for hele virksomheden på én gang. 

Erfaring viser, at enighed om interessentskabets drift mv. er vanskeligt at opretholde, men at det oftere lader sig gøre i familieforhold. Uden for familieforhold er de bedste erfaringer med interessentskaber, hvor der er stor lighed mellem parterne.

Fordele og ulemper

Fordele for køber:

 • Køber skal ikke erlægge købesummen for den samlede virksomhed på én gang.
 • Giver køber mulighed for at erhverve en mellemstor eller stor virksomhed i stedet for at bygge én op ”fra bunden”.
 • Køber får mulighed for at dokumentere sine evner, fx til brug ved finansiering af yderligere andele.
 • Køber kan via sit ejerskab være med til at forretningsudvikle virksomheden i den retning, som han ønsker.
 • God overdragelse af virksomhedens netværk og know-how.

Ulemper for køber:

 • At skulle samarbejde med en medejer i en periode kræver klare aftaler om ansvar, opgavefordeling, over/underskudsdeling og konsekvenserne af eventuel misligholdelse og bristede forudsætninger.
 • Hvis sælger ikke mentalt er parat til at slippe tøjlerne, kan det blive vanskeligt for køber at påvirke driften og virksomheden i den retning, han ønsker.
 • Ressourcekrævende opstart, grundet udarbejdelse af interessentskabskontrakt og forventningsafstemning.
 • Ressourcekrævende vedligeholdelse af det oprindelige kontraktgrundlag.
 • Solidarisk, ubegrænset hæftelse for interessentskabets kreditorer.
 • Risiko for, at køber kommer til at betale for den værdi, han selv har været med til at tilføre virksomheden i den fælles ejerperiode.
 • Risiko for, at parternes plan for overdragelse ikke lader sig gennemføre i overensstemmelse med det oprindeligt aftalte.
 • Vanskeligt at ”komme ud af” – både økonomisk og personligt – hvis samarbejdet ikke fungerer.

Variationsmuligheder

 • Et glidende skifte af ledelsen i virksomheden. Dermed kan overdragelse af netværk og know-how ske uden samtidig ejerskifte.
 • Se model 4, hvor den glidende overdragelse sker ved salg af grene af virksomheden.
 • ”Rent” sameje. 
Sidst bekræftet: 27-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-26-04. Erhvervsmæssig virksomhed ved udlejning og virksomhedsordningen
Meddelelsen indeholder udover en grundig omtale af sagen bl.a. oversigt over afgørelser vedrørende erhverv/ikke erhverv ved...
03.04.20
SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19

Læs også