Feedback Form

Information til landmand - køber 

Oprettet: 07-09-2015

Model 3 - Ejerskifte med succession via interessentskab

Sælgeren overdrager virksomheden ad flere omgange (successivt) ved at sælge ideelle andele af virksomhedens aktiver, hvorved der etableres et interessentskab, der ejer og driver den overdragne virksomhed. Interessentskabet består indtil alle andele er overdraget, alle interessenter sælger deres ideelle andel til en (ny) køber, eller det opløses. Pga. hæftelsesforholdene i et interessentskab er modellen kun relevant til overdragelse af ”sunde” virksomheder.

Modellen er relevant at overveje ved salg af mellemstore og/eller kapitaltunge virksomheder, hvor det kan være svært for køber at løfte købesummen for hele virksomheden på én gang. 

Erfaring viser, at enighed om interessentskabets drift mv. er vanskeligt at opretholde, men at det oftere lader sig gøre i familieforhold. Uden for familieforhold er de bedste erfaringer med interessentskaber, hvor der er stor lighed mellem parterne.

Fordele og ulemper

Fordele for køber:

 • Køber skal ikke erlægge købesummen for den samlede virksomhed på én gang.
 • Giver køber mulighed for at erhverve en mellemstor eller stor virksomhed i stedet for at bygge én op ”fra bunden”.
 • Køber får mulighed for at dokumentere sine evner, fx til brug ved finansiering af yderligere andele.
 • Køber kan via sit ejerskab være med til at forretningsudvikle virksomheden i den retning, som han ønsker.
 • God overdragelse af virksomhedens netværk og know-how.

Ulemper for køber:

 • At skulle samarbejde med en medejer i en periode kræver klare aftaler om ansvar, opgavefordeling, over/underskudsdeling og konsekvenserne af eventuel misligholdelse og bristede forudsætninger.
 • Hvis sælger ikke mentalt er parat til at slippe tøjlerne, kan det blive vanskeligt for køber at påvirke driften og virksomheden i den retning, han ønsker.
 • Ressourcekrævende opstart, grundet udarbejdelse af interessentskabskontrakt og forventningsafstemning.
 • Ressourcekrævende vedligeholdelse af det oprindelige kontraktgrundlag.
 • Solidarisk, ubegrænset hæftelse for interessentskabets kreditorer.
 • Risiko for, at køber kommer til at betale for den værdi, han selv har været med til at tilføre virksomheden i den fælles ejerperiode.
 • Risiko for, at parternes plan for overdragelse ikke lader sig gennemføre i overensstemmelse med det oprindeligt aftalte.
 • Vanskeligt at ”komme ud af” – både økonomisk og personligt – hvis samarbejdet ikke fungerer.

Variationsmuligheder

 • Et glidende skifte af ledelsen i virksomheden. Dermed kan overdragelse af netværk og know-how ske uden samtidig ejerskifte.
 • Se model 4, hvor den glidende overdragelse sker ved salg af grene af virksomheden.
 • ”Rent” sameje. 
Sidst bekræftet: 27-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19

Læs også