Feedback Form

Information til landmand - sælger  

Oprettet: 07-09-2015

Model 2 – Ejerskifte med succession

 

Overdragelse med succession kan ske ved salg til børn, børnebørn, søskende eller søskendes børn. Adoption og stedbarnsforhold sidestilles med ægte slægtskab. Desuden kan der overdrages til medarbejdere, som inden for de seneste fem år har haft mindst 4.212 timers beskæftigelse i virksomheden.

I denne model overdrager sælger virksomheden til en køber, hvorved køber overtager sælgers latente skatteforpligtelse ved succession. Sælger frigøres, som følge af successionen, for at betale skat af den konstaterede avance, mod at køber indtræder i sælgers skattemæssige forhold.

Den væsentligste udfordring ved modellen er at få opgjort fordelen ved skatteudskydelsen og få forklaret, hvilken forpligtelse køber overtager, samt at få den værdiansat korrekt - ikke mindst i familieforhold, hvor andre søskende kan se en lav værdiansættelse af virksomheden som en gave. Synliggøres fordelen ved succession ikke, er der risiko for, at forældrene føler at de giver barnet en stor gave ved handlen og dermed fortsat føler et vis medejerskab. Dette vil kunne hindre/besværliggøre udvikling af virksomheden og skabe forventninger til barnet, om hverken at afhænde eller ændre væsentligt på virksomheden.

Ved salg til medarbejdere ses succession meget sjældent, dels som følge af manglende enighed om, hvad skatteforpligtelsen skal ansættes til, dels som følge af de tidsmæssige krav til ansættelse.

Fordele og ulemper   

Fordele for sælger:

  • At sælger ikke skal betale skat af avancer, som konstateres ved salget, og dermed kan opnå et større provenu ved handlen – også efter at sælger har kompenseret køber for at overtage forpligtelsen. Det er en følge af, at nutidsværdien af den udskudte skatteforpligtelse vil være mindre end skatteforpligtigelsen, hvis sælger skulle betale skattekravet på tidspunktet for overdragelsen.
  • Overdragelse af skattebyrden til køber ved succession er med til at finansiere købet gennem en lav købesum, hvilket udvider kredsen af potentielle købere.

Ulemper for sælger:

  • Komplicerer værdiansættelsen.
  • I familieforhold kan det være svært at opgøre den egentlige værdi af skatteforpligtelsen og størrelsen af en evt. gave.

Variationsmuligheder

  • Successionsreglerne kan også udnyttes ved et glidende generationsskifte via interessentskab – se model 3. Såfremt køber er medarbejder, skal køb af yderligere andele ske inden fem år fra første overdragelse for at bevare muligheden for succession.
  • Muligt køberemne ansættes i virksomheden med henblik på senere at kunne erhverve med succession.
  • Ønsker køber en anden ejendom end den, som tilhører sælgers virksomhed, kan sælger erhverve ejendommen mod brug af genanbringelsesreglerne og efter en vis driftsperiode overdrage denne med succession. Overdragelsen vil dog sjældent kunne ske efter landbrugslovens regler om familiehandler, men efter ophævelsen af reglerne om fortrinsstilling har det mindre betydning.
  • Ligger virksomheden i et selskab, kan aktierne/anparterne tilsvarende overdrages med succession. Se model 6.
Sidst bekræftet: 27-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19