Information til landmand - sælger  

Oprettet: 07-09-2015

Model 3 – Ejerskifte med succession via interessentskab

 

Sælgeren overdrager virksomheden ad flere omgange (successivt) ved at sælge andele af virksomhedens aktiver, hvorved der etableres et interessentskab, der ejer og driver den overdragne virksomhed. Interessentskabet består, indtil alle andele er overdraget, alle interessenter sælger deres ideelle andel til en (ny) køber, eller det opløses. Pga. hæftelsesforholdene i et interessentskab er modellen kun relevant til overdragelse af ”sunde” virksomheder.

Modellen er relevant at overveje ved salg af mellemstore og/eller kapitaltunge virksomheder, hvor det kan være svært for køber at løfte købesummen for hele virksomheden på én gang.  

Erfaring viser, at den nødvendige enighed om interessentskabets drift mv. er vanskelig at opretholde, men at det oftere lader sig gøre i familieforhold end udenfor. Uden for familieforhold er de bedste erfaringer med interessentskaber, hvor der er stor lighed mellem parterne.

Fordele og ulemper

Fordele for sælger:

 • Kan trappe ned erhvervsmæssigt, men stadig være en del af virksomheden.
 • (Forventningen om) en højere købesum, som følge af at køber kan blive indført i virksomheden og dermed letter overdragelsen af netværk og know-how, der har betydning for virksomhedens succes.

Ulemper for sælger:

 • At skulle samarbejde med en medejer i en periode kræver klare aftaler om ansvar, opgavefordeling, over/underskudsdeling og konsekvenserne af eventuel misligholdelse og bristede forudsætninger.
 • Der skal nu være enighed mellem interessenterne om beslutninger, sælger kan således ikke længere træffe beslutninger alene.
 • Sælger skal kunne håndtere, at køber ønsker forretningsgange mv. optimeret.
 • Ressourcekrævende opstart på grund af udarbejdelse af interessentskabskontrakt og forventningsafstemning.
 • Ressourcekrævende ”vedligeholdelse” af det oprindelige kontraktgrundlag.
 • Solidarisk, ubegrænset hæftelse for interessentskabets kreditorer.
 • Risiko for, at virksomheden mister værdi under den fælles ejerperiode.
 • Risiko for, at parternes plan om overdragelse ikke lader sig gennemføre i overensstemmelse med det oprindeligt aftalte.
 • Vanskeligt at ”komme ud af” – økonomisk og personligt – hvis samarbejdet ikke fungerer.

Variationsmuligheder

 • Et glidende skifte af ledelsen i virksomheden. Dermed kan overdragelse af netværk og know-how ske uden samtidig ejerskifte.
 • Se model 4, hvor den glidende overdragelse sker ved salg af grene af virksomheden.
 • ”Rent” sameje.
Sidst bekræftet: 27-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19