Kvæginfo - 2575

Oprettet: 25-04-2019

NorFor og DMS kan beregne mælkens klimaaftryk

NorFor har hidtil beregnet udledningen af metan, som er forbundet med en given ration. Nu kan NorFor også beregne den del af mælkens klimaaftryk, som stammer fra fremstillingen af foder.

Klimaberegninger

NorFor har hidtil beregnet udledningen af metan, som er forbundet med en given ration. Nu kan NorFor også beregne den del af mælkens klimaaftryk, som stammer fra fremstillingen af foder. Fodermiddeltabellen er således blevet opdateret med en kolonne, som angiver et fodermiddels klimaaftryk.

Fodermiddeltabellen

Værdien for klimaftrykket i fodermiddeltabellen udtrykker hvor mange drivhusgasser i form af kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N20), som er forbundet med dyrkning, forarbejdning og transport af det givne fodermiddel. Kulstofindlejring i jord og regnskovsrydning er p.t. ikke medtaget i fodermidlernes klimaaftryk. Klimaaftrykket angives i CO2-ækvivalenter (CO2æ), hvor 1 gram metan tilsvarer 25 g CO2 og 1 g lattergas tilsvarer 280 g CO2. Klimaaftrykket for en række fodermidler er illustreret i nedenstående figur.

Værdierne for de enkelte fodermidler er baseret på livscyklusvurderinger (LCA), som anvender normer for gødningstildeling og gns. udbytter for konventionelle afgrøder. Der kræves en hel del emissionskoefficienter til beregning af emissioner for ammoniak og lattergas ifm. dyrkningen, som er beskrevet i Mogensen et al. (2018). Klimaaftrykket udtrykkes pr. kg tørstof i fodermiddeltabellen, selvom det for enkelte fodermidler giver mest mening at udtrykke det pr. energienhed. For eksempel har fedt-produkter en høj klimaværdi pr. kg tørstof, som bliver markant lavere, når det udtrykkes pr. MJ NEL pga. det høje energiindhold i fedt. Typiske grovfodermidler og råvarer har en klimaværdi, men kraftfoderblandinger har ingen klimaværdi i fodermiddeltabellen, da deres råvaresammensætning er ukendt. Hvis råvaresammensætningen kendes, kan man naturligvis anvende denne til beregning af kraftfoderblandingens klimaaftryk.

Foderplan

I Foderplan i DMS kan der tilvælges nye parametre, som sammenfatter klimaaftrykket for fodermidler (CO2-ækv. foderdyrkning) og metan (CO2-ækv. dyr (metan)) og udtrykker dette totalt pr. dag (CO2-ækv. dyr+foder) eller pr. kg EKM (CO2-ækv. dyr+foder pr. kg EKM).

Foderkontrol

I Foderkontrol i DMS kan der tilvælges nye Nøgletal, som sammenfatter klimaaftrykket for fodermidler (CO2-ækv. foderdyrkning) og metan (CO2-ækv. dyr (metan)) og udtrykker dette totalt pr. dag (CO2-ækv. dyr+foder) eller pr. kg EKM (CO2-ækv. dyr+foder pr. kg EKM) samt pr. kg tilvækst for ungdyr (CO2-ækv. dyr+foder pr. kg tilvækst.

 

Andre nye parametre – standard foderværdier

NorFors fodermiddeltabel er udvidet med flere standardfoderværdier. De nye standardfoderværdier viser fordøjeligt organisk stof, dels andelen af organisk stof (Org. stof fordøjelighed, 8 eller 20 kg TS, % af OS) og dels andelen af tørstof (Fordøjet organisk stof, 8 eller 20 kg TS, g/kg TS). Ved et foderoptag på 8 kg TS er der mere af foderets organiske stof, der er fordøjet i forhold til 20 kg TS.

Litteratur

Mogensen, L., Knudsen, M.T., Dorca-Preda, T., Nielsen, N.I., Kristensen, I.S. og Kristensen, T. 2018. Bæredygtighedsparametre for konventionelle fodermidler til kvæg. DCA-rapport nr. 116.

 

 

Sidst bekræftet: 14-04-2020 Oprettet: 25-04-2019 Revideret: 25-04-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Nicolaj Ingemann Nielsen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer
Fodernormerne til malkekøer, kvier, tyre og stude samt ammekøer gældende i NorFor og DMS Dyreregistrering.
21.04.20
NorFor og DMS medregner nu effekten af staldsystem og gødningshåndtering ved beregning af mælkens klimaaftryk
Klimaberegningerne i NorFor er suppleret med effekten af staldsystem/gødningshåndtering. Beregningen af køernes metan produ...
04.02.20
Forblandinger og tilsætningsstoffer kræver HACCP-registrering af kvægbrug
Se oversigten over hvilke tilsætningsstoffer, foderblandinger mv. i kvægbruget, der kræver registrering som HACCP-landbrug.
28.01.20
Majssorter 2020
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Sortsvalgmajs.dk er opdateret med de nye resultater. Vælg kun majssor...
04.12.19
NorFor og DMS kan beregne mælkens klimaaftryk - inkl. arealbehov og kulstofindlejring i jord
NorFor kan beregne metanudledningen forbundet med en foderration, samt den del af mælkens klimaaftryk som stammer fra frems...
03.12.19