Oprettet: 30-06-2010
Revideret: 02-09-2016

Overgangsordninger for Lov om hold af malkekvæg

Oversigt over overgangsordninger for Lov om hold af malkekvæg og over hvornår de forskellige krav træder i kraft.


Bemærk skemaet er sorteret efter ikrafttrædelse af overgangsordningen
. Klik på overskriften under lovindhold og kom videre til uddybende tekst. 


Paragraf


Lovindhold


For bygninger taget i brug før
01.07.2010

For bygninger taget i brug ml.
01.07.2010 og 30.06.2012

For bygninger taget i brug efter
01.07.2012
§6 Forbud mod stødgivende aggregater  01.07.2014   Ved ibrugtagning  Ved ibrugtagning 
§7  Tilsyn med raske og syge dyr  01.07.2014   Ved ibrugtagning  Ved ibrugtagning 
§8  Regelmæssig rengøring  01.07.2014   Ved ibrugtagning  Ved ibrugtagning 
§15  Køer må ikke bindes  01.07.2014   Ved ibrugtagning  Ved ibrugtagning 
§19  Underlag i hvileareal  01.07.2014   Ved ibrugtagning  Ved ibrugtagning 
§21  Antal sengebåse  01.07.2014   Ved ibrugtagning  Ved ibrugtagning 
§23  Syge og tilskadekomne dyr skal holdes afskilt  01.07.2014   Ved ibrugtagning  Ved ibrugtagning 
§24, stk. 3  Sygebokse må ikke anvendes som kælvningsbokse 01.07.2014   Ved ibrugtagning  Ved ibrugtagning 
§27, stk. 4  Kælvningsbokse som sygebokse  01.07.2014   Ved ibrugtagning  Ved ibrugtagning
§13 Afgræsning: drivgang og skygge  01.07.2014 Ved ibrugtagning Ved ibrugtagning
§11 Kloveftersyn mindst 2 gange årligt, ungdyr efter behov 01.07.2016 Ved ibrugtagning Ved ibrugtagning
§12 Behandlingsfaciliteter, f.eks. klovbehandling 01.07.2016 Ved ibrugtagning Ved ibrugtagning
§18 Skridsikre gulve og fjernelse af gødning 01.07.2016 Ved ibrugtagning Ved ibrugtagning
§24 stk. 1 Sygeplads 01.07.2016 Ved ibrugtagning Ved ibrugtagning
§24 stk. 4 Underlag i sygebokse 01.07.2016 Ved ibrugtagning Ved ibrugtagning
§27 stk. 5 Underlag i kælvningsbokse mv.  01.07.2016 Ved ibrugtagning Ved ibrugtagning
§32 Ledig sygeplads, ungdyr 01.07.2016 Ved ibrugtagning Ved ibrugtagning
§17   Adgang til kobørste   01.07.2022 
Ved ibrugtagning   Ved ibrugtagning  
 §13, stk. 1 1. pkt., stk. 2 og stk. 4 Afgræsning:
Drivgange og skygge

 
 01.07.2024 
 Ved ibrugtagning
Ved ibrugtagning
 
§24 stk. 2 Enkeltsygebokse 01.07.2024 01.07.2022 Ved ibrugtagning
§27 stk. 1-3 Kælvningsfaciliteter  01.07.2024 01.07.2022 Ved ibrugtagning
§28 Ko og kalv sammen 01.07.2024* 01.07.2022 Ved ibrugtagning
§30 Fuldspaltestald må ikke anvendes til ungdyr 01.07.2024 01.07.2022 Ved ibrugtagning
§34 Slagtekalve, modtagerafsnit 01.07.2024 01.07.2022 Ved ibrugtagning
§25 stk. 1 pkt. 3   Gulv, opsamlings, eftergiveligt   01.07.2024 Ved ibrugtagning Ved ibrugtagning 
§42 & §43 Krav om afgræsning, hvis fuldspaltestald  §42: 01.07.2016-20.06.2024** §43: 01.07.2014-30.06.2022** Ved ibrugtagning
§41   Bindestalde forbudt efter denne dato   01.07.2027   Ved ibrugtagning   Ved ibrugtagning  
§16 Totalareal pr. ko: store race: 8m2, lille race: 6,6 m2 01.07.2034 01.07.2032 Ved ibrugtagning
§ 20 stk. 1 Gangarealer i stalde – uhindret passage 01.07.2034 01.07.2032 Ved ibrugtagning
§22 stk. 1 Tværgange mellem sengebåse  01.07.2034 01.07.2032 Ved ibrugtagning
§25 stk. 1,1 og pkt. 2 Opsamlingsplads og areal pr. ko 01.07.2034 01.07.2032 Ved ibrugtagning


* Hvis kælvningsboks findes, så gældende fra 01.07.2014
** Kvier på græs, hvis fuldspaltestald 

 

§6 Forbud mod stødgivende aggregater 

Anvendelse af stødgivende elektriske aggregater til at styre kreaturers adfærd er ikke tilladt.

 

§7 Tilsyn med raske og syge dyr

Den ansvarlige for bedriften skal sørge for, at kreaturer tilses mindst en gang om dagen. 

 

§8  Regelmæssig rengøring

Stalde, herunder båse, bokse, inventar og redskaber til kreaturer, skal regelmæssigt rengøres og desinficeres for at forebygge ophobning af sygdomsfremkaldende organismer.

 

§11 Kloveftersyn mindst 2 gange årligt, ungdyr efter behov

Kloveftersyn på kreaturer over 12 mdr. skal ske efter behov, dog mindst 2 gange årligt.

Hos ungdyr skal klovbehandlinger og beskæringer ske efter behov.

 

§12 Behandlingsfaciliteter, f.eks. klovbehandling

På alle bedrifter skal der være en behandlingsfacilitet, så det er mulig at løfte bagbenet på kreaturet vha. mekaniske hjælpemidler

 

§13 Afgræsning: drivegange og skygge

Stk. 1. Når afgræsning anvendes, må kreaturer først komme på græs, når vejrforhold, mark, græs og drivveje er egnede hertil. Drivveje skal bestå af et farbart underlag.

Stk. 2. Ved ekstreme vejrsituationer skal kreaturer holdes på stald.

Stk. 3. Ved varme perioder skal alle kreaturer på afgræsningsarealet have mulighed for at få skygge eller adgang til stald.

Stk. 4. Kreaturer skal have adgang til vand i umiddelbar forbindelse med afgræsningsarealet.

 

§15 Køer må ikke bindes

Køer kan dog bindes:

1) i perioder på højst 1 time på det tidspunkt, hvor køerne fodres, eller

2) hvis det er nødvendigt kortvarigt at binde koen i forbindelse med undersøgelser, behandling af sygdom, forebyggende behandling m.v. eller i forbindelse med malkning.

 

§16 Totalareal pr. ko: stor race: 8 m2, lille race: 6,6 m2

Total arealet for det område, hvor køerne opholder sig i stalden mellem malkningerne, skal pr. malkeko være mindst 6,6 m2 for små racer og 8,0 m2 for store racer.

 

§17 Adgang til kobørste

Køer skal altid have adgang til mindst en roterende ko børste. Hvis besætningen er på mere end 50 køer, skal der være mindst én roterende
kobørste pr. 50 køer.

 

§18 Skridsikre gulve og fjernelse af gødning

Gulvet i gangarealerne skal være skridsikre og lavet så køerne kan gå naturligt, og ikke komme til skade.

 

§19 Underlag i hvileareal

Stk. 1. Underlaget i hvilearealet i stalde skal bestå af et tørt og blødt materiale

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om størrelsen og indretningen af hvilearealet, herunder størrelsen og indretningen af sengebåse. For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010, kan der ikke fastsættes regler for længden af sengebåse, der går videre end kravene i "Indretning af stalde til kvæg – Danske anbefalinger" fra 2001.

 

§20 Gangarealer i stalde – uhindret passage

Gangarealer i stalde, herunder gangarealet mellem sengebåse skal være indrettet således, at der er tilstrækkelig mulighed for, at køerne uhindret kan vende sig frit og kan passere hinanden.

 

§21 Antal sengebåse

Stk. 1. I sengebåsestalde skal der være mindst én sengebås pr. ko.

Stk. 2. Sengebåse skal være indrettet således, at koen kan lægge sig, hvile sig og rejse sig uden besvær.

 

§22 Tværgange mellem sengebåse

Der skal være mindst en tværgang for hver 15 sengebåse i stalde med flere end tre rækker sengebåse. Der skal være mindst en tværgang for hver 20 sengebåse i stalden med to eller tre rækker sengebåse. Hvis en række af sengebåse støder op imod en væg, skal der være en tværgang efter højst syv sengebåse.

 

§23 Syge og tilskadekomne dyr skal holdes afskilt 

Syge og tilskadekomne køer skal kunne holdes adskilt fra andre kreaturer.

 

Bredden af tværgange i stalde med indtil 3 rækker sengebåse

Bredden af tværgange i stalde med indtil 3 rækker sengebåse skal være mindst 2,3 m for små racer og 2,5 m for store racer.

Hvis der i en tværgang er placeret drikkekar eller kobørste, skal bredden af tværgangen være mindste 3,7 m for små racer og 4,0 m for store racer.

Hvis der i en tværgange er placeret både drikkekar og kobørster, skal bredden af tværgangen være mindst 4,7 m for små racer og 5,0 m for store racer.

 

Bredden af tværgange med flere end 3 rækker sengebåse

Første tværgang

Bredden af tværgange med flere end 3 rækker sengebåse skal bredden af den første tværgang fra foderbordet være mindst 4,7 m for små racer og 5 m for store racer, hvis malkekøerne skal passere flere rækker sengebåse for at få adgang til foderbordet.

Hvis der i en tværgang er placeret drikkekar eller kobørste, skal bredden af den første tværgangen være mindste 5,1 m for små racer og 5,5 m for store racer.

Hvis der i en tværgange er placeret både drikkekar og kobørster, skal bredden af den første tværgangen være mindst 5,6 m for små racer og 6,0 m for store racer.

 

Øvrige tværgange

Bredden af øvrige tværgange skal være mindst 3,7 m for små racer og 4,0 m for store racer.

Hvis der i en tværgang er placeret drikkekar eller kobørste, skal bredden af øvrige tværgangen være mindste 4,2 m for små racer og 4,5 m for store racer.

Hvis der i en tværgange er placeret både drikkekar og kobørster, skal bredden af øvrige tværgangen være mindst 4,7 m for små racer og 5,0 m for store racer.

 

§24 Sygeplads

Stk. 1. Der skal være mindst én sygeplads på bedriften. Hvis besætningen er på mere end 100 køer, skal der være mindst én sygeplads pr. 100 køer. Ved beregning af kravet til antallet af sygepladser afrundes til nærmeste hele antal sygepladser.

Stk. 2. Syge og tilskadekomne malkekøer skal opstaldes i enkeltsygebokse, hvis det er nødvendigt. Enkeltsygebokse skal have et areal på mindst 10 m2 for små racer og 12m2 for store racer. Fællessygebokse skal have et areal pr. ko på mindst 6,8 m2 for små racer og 8,0 m2 for store racer.

Stk. 3. Sygebokse må ikke bruges som kælvningsbokse.

Stk. 4. Underlaget i sygebokse, herunder i eventuelle sengebåse, skal bestå af et tørt og blødt materiale.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om størrelsen og indretningen af sygebokse og sygepladser.

 

§25 Opsamlingsplads og areal pr. ko

Stk. 1 I malkestalden skal der være en særskilt opsamlingsplads, hvor køerne kan opholde sig umiddelbart inden malkning.

Stk. 2. Opsamlingspladsen skal udgøre et areal på mindst 1,5 m2 pr. ko for store racer og 1,35 m2 for små racer.

 

§25 stk. 1 pkt. 3 Gulv opsamlingsplads, eftergiveligt

Gulvet på opsamlingspladsen skal være eftergiveligt.

 

§27 Kælvningsfaciliteter

Stk. 1. Kælvning skal ske i en enkeltkælvningsboks, som skal have et areal på mindst 10 m2 små racer og 12 m2 stor race, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder. Boksen skal være indrettet således, at kreaturet kan vende sig rundt.
Kælvning kan dog foregå på græs, hvis kvien eller koen har adgang til et areal, der har en sådan størrelse og beskaffenhed, at den har mulighed for at kælve uforstyrret.    

Stk. 2. Der skal være mindst én enkeltkælvningsboks på bedriften. Hvis besætningen er på mere end 100 kreaturer, skal der i kælvningsfaciliteten være mindst fire pladser pr. 100 kreaturer, hvoraf mindst halvdelen skal være enkeltkælvningsbokse. Ved beregning af kravet til antallet af pladser i kælvningsfaciliteten afrundes til nærmeste hele antal pladser.

Ved fællesforberedelsesbokse til højdrægtige dyr skal have et areal pr. kreatur på mindst 6,8 m2 for små racer og 8.0m2 for store racer.
Ved et særskilt hvileareal i fællesforberedelsesboks skal hvilearealet pr. kreatur være mindst 3,4 m2 for små racer og 4.0 m2 for store racer.
Ved sengebåse i fællesforberedelsesbokse være mindst 1.15 m for små racer og 1,30 m for store racer.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke, hvis alle kælvninger på en bedrift finder sted på græs, jf. stk. 1, 2. pkt.

Stk. 4. Kælvningsbokse og fællesforberedelsesbokse til højdrægtige køer og kvier må kun bruges som sygeboks, hvis kreaturet, der opstaldes, lider af en ikke smitsom sygdom, eller hvis det bliver sygt i forbindelse med kælvning.

Stk. 5. Underlaget i enkeltkælvningsbokse og fællesforberedelsesbokse til højdrægtige køer og kvier, herunder i eventuelle sengebåse, skal bestå af et tørt og blødt materiale.

Stk. 6. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om størrelsen og indretningen af kælvningsbokse og fællesforberedelsesbokse til højdrægtige dyr.

 

§28 Ko og kalv sammen

Kalven skal opholde sig sammen med koen i en enkeltkælvningsboks i mindst 12 timer efter fødslen. Kælvningen må dog også gerne finde sted på græs.

Kalven og koen kan adskilles tidligere end anført, hvis en dyrlæge har vurderet, at koens eller kalvens helbred eller adfærd kræver, at de holdes isoleret for at blive behandlet.

Når koen adskilles fra kalven, skal koen flyttes til et produktionsafsnit, hvor den har mulighed for at få tilgodeset sine fysiologiske og adfærdsmæssige behov.

 

§30 Fuldspaltestald må ikke anvendes til ungdyr   

Fuldspalter må ikke anvendes til ungdyr

 

§32 Ledig sygeplads, ungdyr

Der skal i stalde til ungdyr altid være mindst en ledig plads i en sygeboks

 

§34 Slagtekalve, modtagerafsnit

Ved produktion af slagtekalve skal der være modtagerafsnit for nyankomne kalve, hvor det sikres, at kalvene er sunde og raske, før de indsættes i besætningen.

 

§41 Bindestalde forbudt efter denne dato

Bindestalde må ikke anvendes efter 1. juli 2022

 

§42 Krav om afgræsning, fuldspaltestald

På bedrifter, der er etableret før den 1. juli 2010, skal kviekalve, der holdes på fuldspaltegulve, i perioden den 1. juli 2016 - 30. juni 2024 have adgang til græsarealer i mindst 150 dage i mindst 6 timer dagligt i perioden fra den 15. april til og med den 31. oktober.

 

§43 Krav om afgræsning, hvis fuldspaltestald

På bedrifter, der etableres i perioden fra den 1. juli 2010 – 30. juni 2012 skal kviekalve og kvier der holdes på fuldspaltegulve, i perioden fra den
1. juli 2014 – 30. juni 2022 have adgang til græsarealer i mindst 150 dage i mindst 6 timer dagligt i perioden fra den 15. april til og med den 31. oktober.

  

VIGTIGT: For relevante paragraffer, der ikke er nævnt i oversigten, gælder, at de træder i kraft den 1.7.2014 for eksisterende stalde og træder i kraft ved ibrugtagning af bygninger, der tages i brug mellem den 1.7.2010 og 1.7.2012

 

 

Sidst bekræftet: 20-06-2018 Oprettet: 30-06-2010 Revideret: 02-09-2016

Kontakt

Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed og produktion


Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

What is the improvement board and stand-up meetings?
The improvement board is a tool with which to achieve a company culture that has a focus on continu-ous improvements (the 5...
18.09.19
What is Lean?
Lean is about creating more value by using fewer resources. Lean means “slim” and aims to increase productivity through eff...
18.09.19
Sådan får du nye medarbejdere godt fra start
Som nyansat er der meget at lære. Derfor er det vigtigt, at du som leder sikrer en god og effektiv op-start af nye medarbej...
23.08.19
Sådan motiverer du som leder dine medarbejdere til at ændre vaner
De færreste bryder sig om forandringer, og det kan være svært at ændre vaner – både som medarbej-der og leder på et landbru...
23.08.19
Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring
Mennesket er irrationelt, mangler viljestyrke og selvkontrol. Derfor er det en udfordring, når man som leder vil skabe fora...
09.08.19