LBM-nyt - 1269

Oprettet: 21-05-2003

Vandingsanlæg - om klargøring, ombygning/ændring

Vandingsanlæg

Vandingsanlæg på mark - (31 kb)

Indhold:

punkttegn Klargøring
punkttegn Ombygning / ændring

Klargøring

Klargøring, hvornår
Senest 1. maj! Anlægget skal være klar til at tage i brug, når behovet opstår. Spring derfor køen over hos maskinforhandleren og el-installatøren, og få anlægget klargjort i god tid!

Pumpeanlæg
Gå tørbrønden efter for at konstatere, om den har levet op til sit navn "tørbrønd". Efterse, at vandet ikke har berørt elmotoren.
Smør pumpens lejer, hvis der er monteret smøresteder.

El-installation
Sørg for at el-skabene til vandingsanlægget sidder tørt. Udendørs skabe bør være overdækket. Det er bedst at placere sådanne skabe i et luftigt træskab! Alternativt kan man udstyre skabet med et lille varmelegeme.
Kondensvand i skabene er en særdeles kostbar affære. I de skabe, som sidder i en korrekt udformet tørbrønd, er der altid fugtigt om vinteren!

Jordledning
Luk alle hydranter undtagen den yderste. Start anlægget. Når jordledningen er fyldt, skal vandet løbe indtil det er rent.

Maskine
Maskinen smøres med fedt og olie ved de respektive smøresteder. Påse at bevægelige led går let og ubesværet (f.eks. stopanordninger). Juster dæktryk.

Kanon
Gå kanonen efter. Kontroller især, at justeringsmulighederne fungerer og er lette at anvende - kanonens justereskruer har det med at sætte sig fast.

En kanon skal justeres, så den bruger mange slag til at køre en ½ omgang. Vandet fra hver enkelt "hammerslag" skal ligge side-ved-side. Hvis der er tørre områder imellem hvert hammerslag, bliver vandet fordelt uensartet.
På kanonens underside sidder der bremseskiver, hvis funktion kan justeres. Efter nogle år er denne justeringsmulighed opbrugt. Kanonen skal derefter til service hos en reparatør med erfaring i sådanne reparationer, eller endnu bedre: Udskiftes med én, som vander begge veje (en såkaldt "Slow reverse" kanon).

Til top

Rotor
Husk, at afmontere rotorens dyser før der sættes vand på. På ældre maskiner ses ofte, at vandet til rotoren tages ud i bunden af et rør. Derved opnår man, at mest mulig af forureningen fra systemet ledes ud i rotoren, som derved kan stoppe til!
Problemet løses ved at flytte vandudtaget op ovenpå røret.

Maskiner med bløde slanger:
Maskinen skal rulles helt ud, før der sættes vand på!

Vand på ....
Sæt vand på maskinen og afprøv alle dens funktioner, herunder også stopfunktionerne med både for undertryk og for overtryk.

Fjern utæthederne!
Mange steder er vandingsanlæggene ved at være nogle år gamle, hvilket ofte giver behov for øget vedligehold. Ting, som tilsyneladende virker ubetydelige, vil i praksis ofte få betydning. Hvis der er lækage på forbindelsen fra hydrant til indløbet i maskinens slange eller indløbet i maskinen, vil det udstrømmende vand være årsag til drillerier ved flytning af maskinerne. Hvem har ikke prøvet at måtte opgive at flytte en vandingsmaskine på grund af blød jord?

Når eftersynet er gennemgået, er anlægget klar til hurtig ibrugtagning.

Til top

Ombygning / ændring

Ændringer
Foretages så snart det er muligt, - altså inden der bliver travlhed hos diverse leverandører!

Afdæk problemet før ændringer
Forud for enhver ændring er det vigtigt at få afdækket, hvori det egentlige problem består. Hvis vandingsanlægget ikke giver tilstrækkelig med vand, er det vigtigt at vide hvorfor, inden man påbegynder ændringer. Mulighederne er flere:

punkttegn Pumperne er slidte.
punkttegn Boringen giver mindre vand pga. tilstopning med okker.
punkttegn Anlægget skal vande et større areal.
punkttegn Maskinen er udskiftet med én, som har længere slange.

Test af boring og pumpeanlæg
Såvel boring og pumpe kan afprøves ved at montere en vandmåler på hydranten nærmest pumpen og derefter starte anlægget. Ved at måle vandmængde og det tilsvarende tryk, samt at måle hvor meget vandspejlet i boringen falder, kan man hurtigt afgøre, hvori problemet med det pågældende anlæg består.

Vigtigt:
Ovennævnte test kan kun udføres, hvis der er en pejlestuts øverst i borerørs-afslutningen. Fald ikke for fristelsen og lad brøndboreren tage dykpumpen op for derefter at prøvepumpe boringen. Derved får man alene svar på, om boringen er i orden! Selv om der skal foretages ændringer på pumpeanlægget, er det ikke sikkert, at dykpumpen behøver at blive skiftet.

Rensning af boringen på grund af tilstopning
Et brøndborerfirma tilbyder at rense filteret i boringen for belægninger af okker og mangan mm. Det gøres ved at sænke en speciel vibrator ned i filteret og så samtidig pumpe vand op. Metoden er afprøvet i praksis og virker tilsyneladende fortrinligt, men ulempen er, at firmaet ikke giver garanti for, at filteret kan holde til operationen.
Den metode, som har været mest anvendt indtil nu, er rensning med syre. Denne løsning er kun en nødløsning. Når det først er nødvendigt at rense med syre, er der reelt kun tale om, at man forlænger levetiden for den pågældende boring. Problemet vil vende tilbage i løbet af få år!

En tryktabsberegning viser hvilke muligheder, anlægget rummer!
Til enhver ændring af et vandingsanlæg hører en tryktabsberegning. Beregningen, som kan udarbejdes på 15 min, viser hurtigt resultatet af de ønskede ændringer, altså hvad den kommende ydelse på anlægget bliver! Tryktabsberegningen giver også vished for, at de ønskede ændringer har den rette effekt.
At lade et firma ændre på sit vandingsanlæg uden at de har udarbejdet en tryktabsberegning (eller fået en anden til at udarbejde den), er useriøst!

Bemærk:
at ethvert vandingsanlæg laves som individuelle anlæg. Især pumpeanlægget sammensættes individuelt fra gang til gang.

Til top

En korrekt udformet tørbrønd
Det er en brønd, hvor øverste ring går mindst 30 cm over jorden, og hvor der er fald væk fra brønden.
Opbevaring af plantebeskyttelsesmidler i og ved tørbrønden er, selvsagt ikke tilladt !

Sløjfning af boringer
Når en boring skal sløjfes, eller et borehul fra en fejlslagen boring skal fyldes op, er det vigtigt, at man forsegler borehullet flere steder undervejs. Hvis man ikke gør det, vil urent vand fra de øverste jordlag hurtigt kunne finde vej ned til de vandførende lag!
Forsegling bør foretages med en speciel lerart kaldet bentonit.
Bentonit udmærker sig ved at være svært gennemtrængelig for vand.

På amtets grundvandskontor findes en skriftlig vejledning om emnet.

Rørsprængninger ?

Sprængt rør (32 kb)
Rørsprængning skyldes i reglen at der er luftlommer i ledningen.

Hos nogle brugere er der ofte problemer med, at jordledningens PVC-rør springer. Rørsprængning skyldes i reglen, at der er luftlommer i ledningen. Når dette luft slippes ud, f.eks. igennem en hydrant, frembringer det nogle trykstød i rørene, som får rørene til at springe. Problemet ses oftest på anlæg, der er etableret i kuperet terræn og som stopper for undertryk. Når et anlæg stopper for undertryk, vil det stå åbent, indtil maskinen flyttes. Indtil da vil den del af jordledningen, som ligger højere end det sted, vandingsmaskinen står, kunne tømmes for vand, som løber ud igennem maskinens stop-rør.

Løsningen på problemet er to ting:

punkttegn Montering af stopsystem, så anlægget stopper for overtryk.
punkttegn Montering af luftudladere på de hydranter, der ligger højest.

Forfatteren Gunnar Schmidt er maskin- og arbejdsmiljøkonsulent ved Byggeri & Teknik, Herning.

Vil du vide mere - Byggeri & Teknik

Se også LBM-Nyt 1270 om Timeydelse, og mm vand pr vanding

Til top

Sidst bekræftet: 02-01-2014 Oprettet: 21-05-2003 Revideret: 21-05-2003

Kontakt

Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Forfatter

Planter & Miljø
Jens Johnsen Høy

Af samme forfatter

Statistik for salg af maskiner på det danske marked 2010
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser igen ret store fald i antallet af solgte mask...
27.04.11
FarmTest af gylleudlæggere som alternativ til gyllevogne
FarmTesten beskriver forskellige systemer til gylleudlægning, herunder fordele og ulemper i forhold til brug af traditionel...
11.03.11
FarmTest: Snittevogne til græs
En ny FarmTest har undersøgt snittekapacitet og ensilagekvalitet på 5 snittevogne i forhold til finsnitter. Snittevognene l...
25.11.10
Statistik over solgte maskiner i 2009
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser ret store fald i antallet af solgte maskiner....
06.07.10
Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning
Der er mange forhold at holde sig for øje, når man skal udbringe gylle, men arbejdssikkerheden skal være i orden. I rapport...
19.02.10