Oprettet: 02-01-2019

Egedal sagen og BNBO

Sagen om Egedals Kommunes udpegning af boringsnære beskyttelsesområder verserer pt. ved domstolene.

Et boringsnært beskyttelsesområde er en arealudpegning omkring en indvindingsboring tilhørende en almen vandforsyning. Områderne kaldes kortfattet for BNBO.

 

Formålet med BNBO er ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2007 følgende:

  • Forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde og derved beskytte drikkevandet
  • Sikre responstid og evt. arealer til at foretage oprydning og afværgeforanstaltninger.
  • Evt. give mulighed for at forbedre overvågningen af grundvandskvaliteten.

 

Egedal Kommune udpegede i 2015 ca. 67 ha til BNBO ved Bjellekær Kildeplads. Som opfølgning gav kommunen påbud til lodsejere inden for området om forbud mod at anvende, håndtere og opbevare plantebeskyttelsesmidler i området.

 

Kommunen brugte miljøbeskyttelseslovens § 24 som hjemmel for påbuddet. Der står følgende i bestemmelsen:

 

”Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand”

 

Landbrug og Fødevarer valgte at støtte lodsejerne, da man vidste, at lignende tiltag var igangsat i andre kommuner, og at potentielt mange lodsejere ville blive berørt af disse.

 

Kommunens påbud blev indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor L&F påstod, at det var ugyldigt.

 

Nævnet opretholdt kommunens påbud ved afgørelse af 18. december 2017 i sag NMK-10-01157 (og i en række tilsvarende sager).

 

Ved afgørelsen fandt nævnet, at der var hjemmel i § 24 til påbuddet, da bestemmelsen efter nævnets vurdering også omfatter fjernere fare for forurening. Der var derfor hjemmel til at forbyde brugen af ellers lovlige pesticider. Nævnet tog i den sammenhæng stilling til, om forbuddet var proportionalt. Flertallet i nævnet lagde vægt på, at der i Danmark er et princip om, at drikkevandsforsyningen skal baseres på rent grundvand, samt at det konkrete vandindvindingsanlæg forsyner ca. 30.000 husstande og indgår i hovedstadens vandforsyning. Flertallet vurderede på den baggrund, at selv ”en begrænset risiko for uheld kan begrunde et forbud”.

 

L&F har indbragt afgørelsen for domstolene, hvor den nu skal behandles ved Vestre Landsret som første instans grundet dens principielle karakter.

 

Det er L&F’s synspunkt, at miljøbeskyttelseslovens § 24 ikke kan udstrækkes til denne form for større generelle forbud. Desuden vurderer L&F, at det ikke er påvist af myndighederne, at de lovlige plantebeskyttelsesmidler udgør en trussel mod grundvandet. Forbuddet strider derfor mod grundlovens § 73, hvorefter et indgreb i ejendomsretten skal være reelt nødvendigt, førend det kan ske. Læs stævningen her

 

Læs i øvrigt den seneste politiske udmelding om BNBO her.

Sidst bekræftet: 02-01-2019 Oprettet: 02-01-2019 Revideret: 02-01-2019

Forfatter

Jura og Skat
Afdelingsleder

Jonas Valhøj Kleffel Nielsen

Jura & Skat


Af samme forfatter

Revurdering af kvægejendomme
Manglende virkemidler for kvægejendomme kan give problemer ved revurdering.
02.01.20
Hvad gælder, byggeblad eller husdyrgødningsbekendtgørelse?
Der er muligt at fravige krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvis man følger byggebladene.
27.05.19
Landmandens Vejledning om Indsatsplanlægning og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)
SEGES har udarbejdet en vejledning om indsatsplanlægning og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) målrettet landmænd med j...
08.01.19
Konsekvenser af indsatsplaner
Hvad indsatsplaner efter vandforsyningsloven og hvad er deres konsekvenser?
03.01.19
Husk love og gode råd
Der er mange regler at sætte sig ind i på landbrugs- og fødevareområdet. Her kan du få hjælp til at finde vej igennem lov- ...
06.04.17