Oprettet: 26-02-2016

Minivådområde med filtermatrice

Den primære idé med minivådområder med filtermatrice er, at drænvandet ledes over i bassiner med kulstofkilder, som f.eks. muslingeskaller eller træflis, hvor nitrat omdannes til atmosfærisk kvælstof. De første resultater er lovende i de kompakte anlæg

 

 

Kort og godt

Reducerer udledningen af kvælstof og fosfor effektivt

Reducerer den maksimale afstrømning fra markerne

Kan afvande effektivt via et overløb ved kraftige nedbørshændelser

Bør placeres i landskab med dræn og tilstrækkelig hældning

Ikke godkendt som virkemiddel, men lovende effektdokumentation

Din økonomi
Økonomien i danske eksempler er endnu ikke kendt, men formodes at ligge i det samme leje som minivådområde med åbne bassiner, dvs. mellem 270.000-530.000 kr. for 1 ha plus træflis eller anden kulstof.

Regler
Er, ligesom minivådområder med åbne bassiner, omfattet af en del regler. Start derfor med at kontakte din kommune. Kan vokse i ind §3-område. Der skal søges landzonetilladelse

 

Kom godt i gang

Der er endnu ikke etablerede mange minivådområder med filtermatrice i Danmark, og derfor kan du starte med at kontakte SEGES, hvis du er interesseret i anlæg som dette. Vi kan forestå kontakten til relevante partnere, og selv komme med indspil til udformning og brug af materialer.

Kompakt minivådområde med filtermatrice ved Gjern, hvor der primært er brugt muslingeskaller og pileflis som kulstofkilde.

Etablering og drift

Minivådområder med filtermatrice kan formes og designes på mange forskellige måder alt efter ønske til udformning, opholdstid og placering i landskabet. Princippet minder i nogen udstrækning om minivådområder med åbne bassiner som etableres i området mellem mark og vandløb, og på marker med dræn. Man graver flere bassiner ud, som skal ligge i forlængelse af hinanden, hvor man sørger for, at der er et fald, så drænvandet effektivt bliver ledt fra start til slut før det ender i et drænsystem, grøft eller vandløb. Minivådområder med filtermatrice formodes at være effektive, hvilket betyder, at de ikke kræver så stor en størrelse i forhold til drænoplandet. For effektiviteten er det vigtigt, at anlægget har en svært gennemtrængelig bund, så drænvandet holdes i filtermatricen. Et testanlæg er anlagt i Ondrup Mose, som består af et stort sedimentationsbassin, et efterklaringsbassin og en filtermatricedel. Filtermatricen udgør i dette eksempel 6,8 % af den totale volumen i minivådområdet. Men der er også etableret et minivådområde med filtermatrice ved Gjern, som består af 6 parallelle filtermatricer, som tilsammen udgør 100 % af den samlede volumen i minivådområdet og hvor kulstofkilden er muslingeskaller og pileflis. Minivådområder med filtermatrice i Ondrup Mose og ved Gjern udgør henholdsvis 0,12 % og 0,075 % af det samlede drænopland, og der bør sikres en opholdstid på mere end 10 timer. Den anbefalede størrelse på minivådområder med åbne bassiner er 1 % af det samlede drænopland.


Til højre: Skitse af anlægget ved Gjern, som består af 6 parallelle filtermatricer fyldt med muslingeskaller og pileflis, som drænvandet ledes over i, før det ledes videre. Til venstre: Forskellige former for matrice-gennemstrømning, ved henholdsvis en vertikal op– og nedstrømning samt en horisontal strømning. 

Effekt

Danske studier peger på, at der i testanlæggene i Ondrup Mose og ved Gjern er en årlig reduktion af kvælstof på over 50 %, hvor reduktionen varierer betydeligt henover sæsonen, med gennemsnitlige reduktioner på 24 % og 27 % i vinterafstrømningen (fra december til februar) hvor afstrømningen ofte er høj, over til reduktioner på 66 % og 80 % i sommerafstrømningen (fra marts til november) hvor afstrømningen er lavere, og der er generelt nøje positiv sammenhæng mellem høje opholdstider og høje reduktioner (DCA Rapport nr. 52, 2014). I forhold til fosfor, forventes minivådområder med filtermatrice også at have positive indflydelse på dette og der er gennemført forsøg med forskellige typer af filtermaterialer, som kan være ekstra gode til at reducere udledningen af fosfor.

Udfordringer

I lighed med etablering af minivådområder med åbne bassiner, så er der en række udfordringer forbundet med at etablering. For det første er det vigtigt, at hele oplandet der afvandes er opdyrket, da det sikrer en højest mulig næringsstofkoncentration og dermed den største samlede reduktion i udledningen. I forhold til en god størrelse på minivådområdet i forhold til anlægsomkostningerne, anbefales det at dyrkede afvandingsopland, som afvander til minivådområdet er mindst 20 ha. Drænoplysninger er vigtige at have, idet de viser om et areal er drænet, men også fordi det kan hjælpe med at udpege den præcise placering til minivådområdet. Hvis drænoplysningerne ikke er til rådighed, kan arealets hældning bruges til at forudsige beliggenheden af drænrør og dennes udløb. Opstuvning og tilbageløb af drænvand kan undgås, hvis der er en hældning ned imod minvådområdet fra afvandingsoplandet. Hvis der ingen hældning er, kan minivådområdet graves længere ned, men det forhøjer anlægsomkostningerne da opgravning og bortskaffelse af jord er dyrt. I forhold til træflis og fosfor, er det en udfordring, at nogle typer af flis kan frigive fosfor i kortere eller længer perioder. Filtermatricens effektivitet forventes at falde eftersom kulstofkilden bliver brugt op, og derfor formodes at, filtermaterialet skal udskiftes med jævne mellemrum. En særlig udfordring med minivådområder med filtermatricer består i, at der kan udvikles ubehagelige lugte, især om sommeren, hvor der ofte er lav gennemstrømning. Lugten skyldes, at sulfat reduceres til svovlbrinte, som bekendt lugter af rådne æg. Det skal pointeres, at de foreløbige resultater ikke peger på, at minivådområder med filtermatricer udleder svovlbrinte i mængder, som er giftige. Der arbejdes på at forbedre dette forhold, bl.a. kan det sikres ved, at opholdstiden i filtermatricen er optimal i forhold gennemstrømning af vandmængder og nitratindhold.

Økonomi

Der er endnu ikke beregnet omkostninger til etablering af minivådområder med filtermatrice, men der kan tages udgangspunkt i etablering af minivådområder med åbne bassiner, hvor omkostningerne omfatter først og fremmest omkostninger til udgravning, rådgivning og beplantning samt udtagning af dyrkningsjord. Omkostninger til drift og vedligeholdelse vurderes at være minimale. Hvis der regnes med en best-case scenario, så vurderes det at et minivådområde på ca. 1 ha koste mellem 270.000-532.000 kr. alt efter hvor favorable forholdene er. Hertil skal der påregnes udgifter til filtermaterialet.

Regler og lovgivning

Man kan risikere, at minivådområder bliver omfattet af § 3 beskyttelse over tid, når vandområder, som er større end 100 m2, har udviklet et naturligt dyre- og planteliv. Dette kan senere blive et problem, hvis minivådområdet ønskes fjernet, og hvis der kommet arter som beskyttet efter EU’s habitatdirektivs bilag IV. Derudover skal der altid søges landzonetilladelse hos kommunen ved anlæggelse af et minivådområde.

Tilbage til forside

Sidst bekræftet: 11-02-2019 Oprettet: 26-02-2016 Revideret: 26-02-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Konsulent

Sebastian Piet Zacho

Miljø & Land


Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Landbruget udvikler koncepter for multifunktionel jordfordeling
SEGES og fem rådgivningsvirksomheder går nu i gang med at finde modeller for, hvordan den multfunktionelle jordfordeling be...
25.03.20
AP1: Vil du i gang med et lavbundsprojekt på din tørvejord?
Kontakt kommune eller Naturstyrelsen, hvis du har lavbundsjord/tørvejord, du gerne vil have permanent vådlagt. Vær opmærkso...
28.02.20
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
24.02.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Miljøtilstand i Karrebæk Fjord
Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Karrebæk Fjord fra 2011-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse af...
23.12.19

 Mere viden