Værd at vide om skat 

Oprettet: 10-08-2018

Mangel på arbejdskraft – tænk på skatten, før du handler

Ansætter du udenlandske medarbejdere til sæsonarbejdet, eller har du en entrepriseaftale med en udenlandsk enkeltmandsvirksomhed? Uanset hvilken model du vælger, skal du være opmærksom på skatten.

 

Midlertidig ansættelse af medarbejder
Hvis du ansætter en udenlandsk medarbejder i sæsonen, vil medarbejderen blive begrænset skattepligtig til Danmark af lønindtægten. Det er vigtigt i forhold til medarbejderens mulighed for at få rejsefradrag, at ansættelseskontrakten er udformet korrekt. Der må f.eks. ikke være en aftale i kontrakten om, at medarbejderen er garanteret et job næste år ved samme tid.

Det er derfor hensigtsmæssigt, at virksomheden har en skriftlig procedure for udvælgelse af sæsonarbejdere, hvor det blandt andet bør fremgå, at medarbejdere udvælges efter kvalifikationer og efter ansøgning.

Krav til ansættelseskontrakt
I ansættelseskontrakten skal det fremgå, at medarbejderen er ansat i en tidsbegrænset stilling. Begyndelsestidspunkt og sluttidspunkt skal fremgå af kontrakten. Det kan også skrives ind, at ansættelsesforholdet ophører tidligere, hvis f.eks. høsten er i hus inden den fastsatte slutdato.

Det er vigtigt, at perioderne i kontrakten overholdes, og at der ikke sker forlængelse af kontrakten.

Det skal fremgå af kontrakten, at medarbejderen skal plukke æbler, høste kartofler el. lign, så der ikke er tvivl om, at medarbejderen laver sæsonbetonet arbejde.

Ovennævnte har betydning i forhold til, om medarbejderen kan anses for at være midlertidigt ansat og dermed er berettiget til rejsefradrag. SKAT har efter SEGES’ vurdering strammet op på deres vurdering af, hvornår der er tale om midlertidig ansættelse. SKATs opfattelse er, at når man gennem flere år vender tilbage for at arbejde samme sted, er der ikke længere tale om et midlertidigt ansættelsesforhold.

SEGES arbejder i øjeblikket sammen med VKST om en skattesag vedrørende den problemstilling. Det er SEGES’ opfattelse, at SKAT ikke har ret i deres fortolkning.

Entreprisekontrakt med udenlandsk enkeltmandsvirksomhed
SEGES har kendskab til en del sager, hvor SKAT har afgjort, at en udenlandsk virksomhedsejer har været ansat i det gartneri eller den virksomhed, der er arbejdet for. SKAT har ikke anerkendt, at der har været indgået en kontrakt mellem to erhvervsdrivende om udførelse af en konkret arbejdsopgave. I langt de fleste situationer er der ikke indgået skriftlig kontrakt med den udenlandske virksomhed.

Et at hovedproblemerne er, at der ikke foreligger en skriftlig kontrakt, samt at den danske virksomhed stiller materiel mv. til rådighed for den udenlandske virksomhed. SEGES anbefaler, at der altid indgås en skriftlig aftale med den udenlandske virksomhed, inden arbejdet sættes i gang.

Kontrakten skal indeholde:

  • Klar afgrænsning af, hvilke opgaver der skal udføres
  • Passus om, at den udenlandske virksomhedsejer selv er herre over, hvornår arbejdet laves, når bare det er færdigt til aftalt tidspunkt
  • En fastsat entreprisesum for arbejdets udførelse
  • Start- og seneste sluttidspunkt for arbejdet
  • Et punkt, der utvetydigt angiver, at den udenlandske virksomhed bærer den økonomiske risiko i forhold til arbejdets udførelse. Det kan være en bestemmelse om fradrag i den aftalte entreprisesum på XX kr. pr. kilo stødt frugt eller lignende.

Det er SKAT, der har bevisbyrden for, at der er tale om et ansættelsesforhold frem for et entrepriseforhold. Der skal dog ikke meget til, før SKAT har løftet bevisbyrden. At der ikke foreligger en skriftlig kontrakt, der klart kan dokumentere aftalegrundlaget, er i princippet nok til, at SKAT får medhold i, at der er tale om et ansættelsesforhold.

Konsekvenser
Hvis SKAT mener, der er tale om ansættelse og ikke et entrepriseforhold, opkræver SKAT A-skat og AM-bidraget hos den danske virksomhed på grundlag af kontraktsummen.

Denne regning kommer typisk efter, at kontraktsummen er afregnet til den udenlandske virksomhed, så det er ekstra penge op af lommen. Pengene er ofte svære at opkræve hos den udenlandske virksomhed efterfølgende.

Søg rådgivning
Som det fremgår, er det let at komme galt afsted. SEGES opfordrer til, at du tager din skatterådgiver i den lokale rådgivningsvirksomhed med på råd, inden du indgår aftale om ansættelse og entreprise. Det er muligt at bede om bindende svar hos SKAT på, om medarbejderen er midlertidigt ansat, og om entreprisekontrakten holder vand. Der er en udgift, der er givet godt ud.

Sidst bekræftet: 10-08-2018 Oprettet: 10-08-2018 Revideret: 10-08-2018

Forfatter

Jura og Skat
Lone Hauge

Af samme forfatter

SKATM-2019-13-35 Overvej justeringer af acontoskat for selskaber
Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skat...
08.11.19
Straksfradrag under lup
Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i d...
09.09.19
SKATM-2019-11-09. Mellemregning med ApS kunne ikke indgå i hovedanpartshavers VSO
En mellemregning mellem en hovedanpartshaver og selskabet havde karakter af rent udlån og kunne ikke ligge i VSO.
16.07.19
SKATM-2019-14-05. Formalia ikke overholdt – lønindeholdelse kunne ikke afbryde forældelse af inddrivelse af misligholdt jordbrugslån
Et rentekrav vedrørende misligholdt jordbrugslån var forældet. Afgørelse om lønindeholdelse indeholdt ikke tilstrækkelige o...
15.07.19
SKATM-2019-11-08. Virksomhedsordningen. Konvertibelt gældsbrev
Landsskatteretten fandt, at et konvertibelt gældsbrev ikke kunne placeres i virksomhedsordningen.
03.05.19